Evaluatie raad van toezicht

Evaluatie raad van toezicht

Volgens de principes van de Governancecode Zorg, van de Brancheorganisaties Zorg (boz) en het programma Goed Toezicht van de NVTZ, dient u uw functioneren als raad van toezicht jaarlijks te evalueren en ten minste eenmaal per drie jaar dient deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid te worden. Daarnaast geeft ook de Governancecode Sociaal Werk aan dat raden van toezicht periodiek moeten evalueren.
Deze regels zijn er niet voor niets.

  • Binnen een stichting is de raad van toezicht formeel aan niemand verantwoording verschuldigd over het eigen functioneren. De jaarlijkse evaluatie is een ingebouwd mechanisme dat bevordert dat het functioneren onder de loep wordt genomen.
  • ‘The tone at the top’. Toezichthouders en bestuurders hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om professionalisering, zich toetsbaar op stellen en open blijven staan voor leren en ontwikkeling (hoe ervaren men ook is).
  • Afhankelijk van het doel en onderwerp van de evaluatie, kan een externe evaluator helpen om tot nieuwe inzichten te komen en mogelijke ‘blinde vlekken’ zichtbaar te maken.

Evaluatorennetwerk

Om haar leden te faciliteren in het vinden van een externe evaluator heeft de NVTZ een netwerk van evaluatoren om zich heen. De evaluatoren die zijn aangesloten bij dit netwerk hebben kennis van governance in zorg en welzijn en hebben ervaring met externe evaluaties in de sector. Daarnaast nemen deze evaluatoren deel aan intervisie binnen het netwerk van de NVTZ.
De NVTZ probeert middels het evaluatorennetwerk kennisuitwisseling, reflectie en professionalisering van evaluatoren te stimuleren. Met behulp van de persoonsprofielen op onze website kunt u zelf een externe evaluator selecteren. Met deze evaluator maakt u zelf afspraken over de voorbereiding, feitelijke evaluatie en begroting. Heeft u een opmerking naar aanleiding van de begeleiding door uw evaluator, dan kunt u dit aan ons doorgeven via communicatie@nvtz.nl.

Overzicht evaluatoren