Privacyverklaring

Privacy beleid NVTZ

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) vindt een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van onze gebruikers en bezoekers van de website van groot belang. Wij informeren u in ons privacy beleid over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij houden ons hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als NVTZ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande button.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De volgende persoonsgegevens worden door de NVTZ verwerkt:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Postadres (voor bestellingen van publicaties);
 • Bij lidmaatschap NVTZ; van welke raad van toezicht u lid bent, functie binnen de raad, met ingang van welke datum u lid bent van de raad en of u een beginnersopleiding heeft gevolgd.

Eventueel door u verstrekte andere gegevens (t.b.v. uw lidmaatschap/online profiel):

 • Cookies en analytische gegevens bij het gebruik van de website;
 • Bij aanmelden voor opleidingen van NVTZ academie uw adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres om de factuur naartoe te sturen, of u toezichthouder in zorg- en welzijn bent, dieetwensen en eventuele bijzonderheden en welke opleiding u gaat volgen of heeft gevolgd.

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het lidmaatschap van de NVTZ;
 • Voor het programma Goed Toezicht;
 • Om gebruik te kunnen maken van onze website (cookies en analytics);
 • Het bestellen van publicaties;
 • Om deel te kunnen nemen aan de opleidingen/cursussen van de NVTZ Academie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, de Governance Update, enquêtes en uitnodigingen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via bureau@www.nvtz.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit in Nederland.

Download ons privacy beleid