Over NVTZ

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn

Wie zijn we

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke en actieve vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Dit doet zij door met en voor toezichthouders en raden van toezicht te werken aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

De NVTZ neemt de landelijke belangenbehartiging van raden van toezicht in de zorgsector voor haar rekening, stelt kaders, biedt opleidingen, faciliteert en geeft adviezen aan toezichthouders in de zorg en in de sector welzijn. Meer dan 1100 raden van toezicht (circa 5500 toezichthouders) zijn lid van de NVTZ. De NVTZ bevindt zich in een dynamisch speelveld tussen zorgorganisaties, politiek, belangenverenigingen, wetenschap, advies- en onderzoeksbureaus en media. De NVTZ is zich bewust van haar voorbeeldfunctie. Transparantie, deskundigheid, professionaliteit en betrokkenheid staan dan ook hoog in het vaandel.

De NVTZ ziet toezichthouders als degenen die voor en namens de (lokale) samenleving toezien op het verwezenlijken van de waarden en primaire doelstelling van de zorgorganisatie. De NVTZ wil een vereniging zijn waar alle toezichthoudende organisaties zich vertegenwoordigd voelen.

De NVTZ wil haar leden aan de hand van drie pijlers faciliteren. Op de eerste plaats door te ondersteunen in hoe je als raad van toezicht Goed Toezicht houdt. Daarnaast door thema’s die op de agenda van een raad van toezicht staan door middel van een portfolio-indeling regelmatig onder de aandacht te brengen. Ten slotte is de NVTZ van mening dat door resultaten uit onderzoek en ontwikkelingen in de samenleving te volgen, raden van toezicht een beter beeld van de toekomst krijgen. Door bovenstaande in een programmastructuur te vervatten, kunnen leden weten wat ze van de NVTZ mogen verwachten.

Jaarbeeld

Jaarbeeld 2023

Jaarverslag 2023 van de NVTZ

Jaarbeeld 2022

Jaarverslag 2022 van de NVTZ

Jaarbeeld 2021

Jaarverslag 2021 van de NVTZ

Jaarbeeld 2020

Jaarverslag 2020 van de NVTZ

Jaarbeeld 2019

Jaarverslag 2019 van de NVTZ

Jaarbeeld 2018

Jaarverslag 2018 van de NVTZ

Jaarbeeld 2017

Jaarverslag 2017 van de NVTZ

Zie ook

Bureau NVTZ

Het bureau.

Leidende principes voorblad

Bestuur NVTZ

Het bestuur

Gewicht in schaal

De ereleden

Zorg en welzijn

Branches

De sector zorg en welzijn bestaat uit vele deelsectoren. De verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de eigen thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde (deel)sector is voor leden belangrijk.

Landkaart Regioambassadeurs

Regioambassadeurs

In welzijn en zorg vindt steeds meer regionale samenwerking en afstemming plaats. Daardoor ontstaan regionale en lokale verschillen. Deze verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de regionale thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde regio is voor leden belangrijk.

Om haar leden te faciliteren in het vinden van een externe evaluator heeft de NVTZ een netwerk van evaluatoren om zich heen. De aangesloten evaluatoren hebben kennis van governance in zorg en welzijn en hebben ervaring met externe evaluaties in de sector.

Samenwerkingspartners

De NVTZ werkt met verschillende partners samen om haar doelstellingen te bereiken. Zo wordt NVTZ Academie geregisseerd door Avicenna, Academie voor Leiderschap. Binnen het ‘Directeuren Overleg Toezichthouders verenigingen’ wordt regelmatig overlegd met NVTZ, VTOI-NVTK en VTW om de ontwikkelingen op het gebied van governance en toezicht in de maatschappelijke sector te bespreken, en om samen op te trekken richting de politiek.

NVZD

NVZD

NCD

Nationaal Register

Zorgvisie

Raadsondersteuning

VTW

VTW

VITP

JJK

Vilans

M&T Partners

M&T

VTOI-NVTK

NVTC

Avicenna

LOC

PMP Supervisor

PMP