Commissies en werkgroepen

Commissies en werkgroepen

Binnen de NVTZ zijn verschillende commissies en werkgroepen actief. Hier worden adviezen en instrumenten voorbereid. 

Commissie Werkgeverschap

De Commissie Werkgeverschap en Bezoldiging heeft tot taak het bestuur van de NVTZ te adviseren met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de werkgeverstaak van de raad van toezicht. Zij volgt hiervoor alle relevante wetgeving. Hiertoe behoren ook alle ontwikkelingen rondom de WNT inzake de bezoldiging van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Tot haar taak behoort tevens het actueel houden van de referentiemodellen statuten en reglementen raad van bestuur en raad van toezicht en de model arbeidsovereenkomst voor de bestuurder.

Commissieleden

 • De heer mr. Aleid Wolfsen (voorzitter)
 • De heer drs. Jan Leijsen
 • De heer Sjoerd J. Vegter, MBA, MHA
 • De heer Hans Schirmbeck

Vanuit het bestuur is betrokken:

 • Mevrouw drs. Petri Ykema

Vanuit het bureau zijn betrokken:

 • De heer mr. Marius Buiting, arts
 • De heer Michiel Vader

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De onafhankelijke Wetenschappelijke Advies Raad (opgericht in 2011) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de NVTZ vanuit wetenschappelijk oogpunt en onderzoek rondom de toezichtfunctie in de zorg en met betrekking tot sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De Adviesraad richt haar adviezen primair aan het bestuur van de NVTZ. De adviesraad heeft een signalerings- en inventarisatiefunctie. Ook reflecteert ze op het NVTZ beleid. 

De WAR komt vier keer per jaar bijeen.

Leden WAR

 • Prof.dr.ir. G.M. van Dijk (voorzitter)
 • Prof.dr. R.T.J.M. Janssen
 • Prof.dr. M. Minkman
 • Prof.dr. F.A. Rink
 • Prof.dr. E. Tonkens
 • Prof.dr. G.P. Westert

Vanuit het bestuur is betrokken:

 • Dr. T. Heeren

Vanuit het bureau zijn betrokken:

 • Mr. J.M. Buiting, arts (directeur NVTZ)
 • Dr.mr. I. Hendriks (beleidsmedewerker NVTZ)

Innovatie- en adviescommissie Goed Toezicht

De innovatie- en adviescommisie is in 2017 opgericht voor de invulling van het programma Goed Toezicht. Als u van mening bent dat uw raad van toezicht op andere wijze dan het programma van de NVTZ voldoet aan de waarden voor Goed Toezicht, dan leert de NVTZ graag van u. De Innovatie- en adviescommissie kan uw casus beoordelen en één en ander wellicht laten leiden tot verbeteringsvoorstellen van het programma. U kunt de commissie benaderen via communicatie@www.nvtz.nl.

Commissieleden

 • prof. dr. Ed Vosselman (voorzitter)
 • drs. Marij Bontemps – Hommen
 • drs. Robert Reekers

Werkgroep Diversiteit

Tijdens het 5e lustrum van de NVTZ, met als thema Van waarde blijven, is de werkgroep Diversiteit ingesteld. Zij ging aan de slag met de vraag wat we kunnen leren in termen van besturen en organiseren van mensen met diverse achtergronden. Hierbij gaan zij uit van alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen: de zichtbare aspecten zoals leeftijd en huidskleur, maar ook de minder zichtbare aspecten als culturele en sociale achtergrond, competenties, werkstijlen, leerstijlen en levenswegen. Aan de hand van columns, interviews, foto’s en persoonlijke verhalen probeert de werkgroep leden van de NVTZ te laten reflecteren op de waarde van diversiteit.

Leden werkgroep        

 • Mevrouw Monica Haimé
 • De heer Abdelilah El Barzouhi
 • De heer Roberto Mangré
 • De heer Frank Seine
 • Mevrouw M. Koopman

Werkgroep Ethisch Ondernemen in de Zorg

Naar aanleiding van een aantal zaken die tot veel maatschappelijke ophef hebben geleid, heeft het bestuur van de NVTZ in 2021 besloten een werkgroep in te stellen die kijkt naar wat ethisch ondernemerschap in de zorg eigenlijk is. En welk debat we daarover kunnen voeren. En hoe je toezicht houdt op het type ondernemerschap van de instelling, welke vragen daarbij belangrijk zijn. Vandaar dat de werkgroep Ethisch Ondernemen in de Zorg zich buigt over deze kwesties.

Leden werkgroep

 • De heer Marius Buiting, voorzitter
 • Mevrouw Sophie Bijloos
 • De heer Henk-Jan van den Bosch
 • Mevrouw Hanneke Ester
 • Mevrouw Florien Kruse
 • De heer Henk den Uijl
 • De heer Martijn Groenewold