Goed toezicht

Programma Goed Toezicht

Goed Toezicht beoogt raden van toezicht te inspireren en te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken. Goed Toezicht gaat uit van vier waarden die als leidraad dienen voor professionalisering:

  • Goed beslagen ten ijs staat voor kennisvergaring door middel van scholing. Hierbij is de raad van toezicht doorlopend bezig met kennis- en competentieontwikkeling. Toezichthouders zonder ervaring in het toezicht in de zorg en/of welzijnssector volgen een cursus voor nieuwe toezichthouders. Daarnaast volgt eens in de vier jaar, één lid van de raad van toezicht, meestal de voorzitter, een leiderschapscursus.
  • Evaluatie en reflectie staat voor professionalisering door middel van regelmatige evaluatie van en reflectie op het eigen functioneren. Raden van toezicht evalueren ieder jaar hun eigen functioneren en doen dit eens in de drie jaar onder begeleiding van een externe evaluator. Daarnaast maken raden van toezicht eens in de drie jaar gebruik van een vorm van reflectie, passend bij de aandachtspunten van hun raad.
  • Transparantie staat voor aanspreekbaarheid en verantwoording. Het is in ieder geval duidelijk wie er in de raad van toezicht zit, raden van toezicht zijn bereikbaar door middel van een e-mailadres en hebben een visie op toezicht.
  • Dialoog staat voor de raad van toezicht als hoeder van de dialoog. Dialoog staat voor écht in contact gaan, vragen, luisteren, en begrijpen, richting de in- en externe belanghouders, met bewustzijn van vooroordelen.

Goed Toezicht geldt sinds 2017 voor alle leden van de NVTZ. In de digitale omgeving van Goed Toezicht wordt de invulling van deze vier waarden per raad van toezicht getoond.

Uitgangspunten programma Goed Toezicht

Het programma Goed Toezicht gaat uit van de volgende punten:

  • Raden van toezicht zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun toezicht;
  • Goed Toezicht is een dynamisch proces waarin de raad van toezicht continu bezig is met zijn rol en zijn presteren, niet eens in de paar jaar;
  • Goed Toezicht gaat uit van de kwaliteit van het toezicht van de raad van toezicht als geheel, niet van de individuele toezichthouder.

Goed toezicht per raad van toezicht

Goed Toezicht geldt sinds 2017 voor alle leden van de NVTZ. In de digitale omgeving van Goed Toezicht wordt de invulling van deze vier waarden per raad van toezicht getoond.

Landkaart Regioambassadeurs

De waarden

Goed beslagen ten ijs

Goed beslagen ten ijs staat voor kennisvergaring door middel van scholing. De waarde Goed beslagen ten ijs van het programma Goed Toezicht bestaat uit drie onderdelen.

Evaluatie en reflectie

Evaluatie en reflectiestaat voor professionalisering door middel van regelmatige evaluatie van en reflectie op het eigen functioneren van de raad van toezicht.

Transparantie staat voor aanspreekbaarheid en verantwoording. En bestaat uit drie vaste onderdelen: het delen van de namen van de leden van de raad, het delen van het e-mailadres en het delen van de toezichtvisie.

Dialoog

Staat voor de raad van toezicht als hoeder van de dialoog. Dialoog staat voor écht in contact gaan, vragen, luisteren, en begrijpen, richting de in- en externe belanghouders, met bewustzijn van vooroordelen.

Innovatie- en adviescommissie

De Innovatie- en Adviescommissie van Goed Toezicht is ingesteld om het programma Goed Toezicht doorlopend te evalueren. Zij doet dit mede aan de hand van de ervaringen van de leden met het programma. Wilt u uw ervaring delen? U kunt contact opnemen met de commissie via communicatie@nvtz.nl.

Totstandkoming programma

Naar aanleiding van de veranderende samenleving en de oproep van het Ministerie van VWS en de Tweede Kamer om tot een systeem van kwaliteitsborging van raden van toezicht te komen, heeft in 2016 een commissie, onder leiding van Godfried Barnasconi, de kernwaarden geformuleerd voor het houden van goed toezicht. Deze waarden zijn de basis geworden voor het programma Goed Toezicht. In november 2016 hebben de leden van de NVTZ op de algemene ledenvergadering ingestemd met het programma.

Veelgestelde vragen Goed Toezicht – algemeen

Goed Toezicht geldt vanaf 2017 voor alle raden van toezicht die lid zijn van de NVTZ. Ook raden van toezicht die geen lid zijn van de NVTZ kunnen met een administratief lidmaatschap aan dit programma deelnemen.

U kunt de gegevens van uw raad van toezicht als u bent ingelogd vinden via uw naam rechtsboven op onze website. Als u hierop klikt opent zich een menu.

Onder mijn organisaties ziet u de vervolgens de links naar de organisatie(s) waar u toezichthouder bent.

U kunt uw organisatie ook vinden via leden.nvtz.nl/raden-van-toezicht. U kunt hier vervolgens op regio zoeken of op naam van de organisatie.

De NVTZ leert graag van u. De Innovatie- en adviescommissie beoordeelt en evalueert het programma Goed Toezicht en is daarom graag op de hoogte van uw ervaringen met het programma en de bijbehorende digitale omgeving. De Innovatie- en adviescommissie kan door uw ervaringen tot verbeteringsvoorstellen van het programma komen. U kunt de commissie benaderen via communicatie@nvtz.nl.