Branches

Branches

De sector zorg en welzijn bestaat uit vele deelsectoren. De verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de eigen thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde (deel)sector is voor leden belangrijk.

Om recht te doen aan de diversiteit in de deelsectoren (branches) is binnen de NVTZ een aantal leden actief als branche-ambassadeur. Zij organiseren branche-specifieke bijeenkomsten en informeren de NVTZ over de thematiek in hun werkgebied.

Branches

Publieke Gezondheid en Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. GGD’en en gemeentebesturen spelen een belangrijke, zo niet cruciale rol, in de preventie van zorg en in het stimuleren van (publieke) gezondheid. Bovendien is preventie een belangrijk middel om de zorgkosten en arbeidsmarktproblematiek te beperken.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn in de regel grote(re) zorginstellingen gericht op acute (curatieve) zorg. Bij de NVTZ is veruit het grootste deel van de Raden van Toezicht/Commissarissen van ziekenhuizen lid.

Welzijn

Sociaalwerk heeft als doel om het welzijn van bewoners te verbeteren en toegankelijke, effectieve ondersteuning te bieden vanuit de Wmo, Wet Jeugd en Passend Onderwijs.

Ouderenzorg (VVT)

De ouderenzorg biedt thuiszorg, verpleeghuiszorg en revalidatie en herstel aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken vanuit de Wmo, zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). De governance van instellingen in de ouderenzorg wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Governance Code Zorg (2022) en de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza).

Jeugdzorg

De Jeugdzorg is binnen de NVTZ een belangrijke groep toezichthouders en bovendien goed vertegenwoordigd.

Ggz

De geestelijke gezondheidszorg biedt basis ggz in de eerstelijn, gespecialiseerde ggz als ook hoogspecialistische zorg. Er vallen specifieke subbranches onder als forensische ggz maar ook beschermd wonen. De NVTZ-branche ambassadeur ggz organiseert regelmatig bijeenkomsten rond een actueel thema of voor een specifieke deelbranche.

Gehandicaptenzorg

Organisaties in de gehandicaptenzorg bieden zorg aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Deze cliënten ontvangen zorg met verblijf vanuit de Wlz of Jeugdwet, ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet danwel behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet of Jeugdwet.

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is, in tegenstelling tot vrijwel alle andere zorg, eenvoudig toegankelijk zonder verwijzing.

Dienstverlenende organisaties

Er zijn verschillende typen organisaties die zelf geen zorg verlenen, maar wel bezig zijn met zorgverbetering, belangenbehartiging, dienstverlening of kennisvergaring.

Branche ambassadeurs

Joop Hendriks

Branche ambassadeur Ziekenhuizen

Victor van Dijk

Branche ambassadeur Ouderenzorg

Lottie van Starkenburg

Branche ambassadeur Dienstverlenende Organisaties

Katherine Diaz

Branche ambassadeur Jeugdzorg

Hans Waardenburg

Branche ambassadeur Gehandicaptenzorg

Piet Overduin

Branche ambassadeur GGZ

Barbara Geurtsen

Branche ambassadeur Welzijn

Dienstverlenende organisaties bieden zelf geen welzijn of zorg, maar zijn op een andere manier bezig met het verbeteren van de zorg en verlenen daarvoor diensten. Voorbeelden zijn: Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS-sen), kennisinstituten en belangenorganisaties.

Nieuws uit de branches

Branchebijeenkomst Jeugdzorg

Al 50 jaar duurt het ‘boomerangbeleid’ voor de jeugdhulp en het passend onderwijs. Dat is de conclusie uit het promotieonderzoek van Sharon Stellaard.

Professionaliseringsprogramma Wtza

De NVTZ heeft, samen met de NVTZ Academie, het ‘Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht‘ ontwikkeld

Reactie NVTZ op beleidsreactie Goed bestuur in de zorg

NVTZ heeft de minister van Langdurige Zorg en Sport van VWS schriftelijk een beleidsreactie Goed bestuur in de zorg toegestuurd.

Vragen?

Voor vragen over de NVTZ-branches kunt u terecht bij de beleidsmedewerkers werkvelden

Martijn Groenewold

Senior beleidsmedewerker