Over Puck Dinjens

Evaluator

Governance in Balans

Werkt landelijk

De laatste 15 jaar heb ik mij toegelegd op governance-vraagstukken, vanuit de gedrevenheid om de spelregels
en vooral het (samen)spel in de raad een positieve impuls te geven. Met grote regelmaat begeleid ik raden van toezicht
in care, cure en welzijn, maar ook in andere (publieke en private) sectoren. Opdrachten betreffen vaak de begeleiding
van de zelfevaluatie, het opstellen van een toezichtvisie of de samenstelling van de raad van toezicht. Door mijn
achtergrond als arbeids- en organisatie psychloog en veranderkundige heb ik zowel aandacht voor de formeelinhoudelijke aspecten van governance, als ook nadrukkelijk voor cultuur en gedrag. Dat betekent dat ik formele
governance kennis inbreng en de dialoog en reflectie stimuleer, om zo tot een gezamenlijke visie op toezicht en een
versterking van het samenspel te komen. Ik heb verschillende publicaties op het gebied van governance verzorgd, zoals
‘Goede Raad voor Commissarissen’ (2018) waarin het gedrag van toezichthouders (gedrags-)wetenschappelijk verklaard
wordt, aangevuld met best practices. In 2013 heb ik – in opdracht van NVTZ een onderzoek uitgevoerd naar de
effectiviteit van toezichthouders, gezien door de ogen van de bestuurder (‘Bestuurder, voldoende uitgedaagd?’). Tot slot
ben ik hoofdredacteur van het governance-tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht.

Via de NVTZ – Academie ben ik betrokken als docent bij verschillende programma’s, zoals De Nieuwe Toezichthouder,
Leergang voor de Voorzitter, Teamvorming in de raad en Actuele ontwikkelingen van toezicht. Als kerndocent verzorg ik
de leergang voor Nieuw Toezicht bij VTOI/NVTK. Daarnaast ben ik programmadirecteur bij Governance University voor
de commissarissenopleidingen.

Ervaring

Governance in BalansGovernance-adviesopdrachten (zelfevaluatie, (her-)inrichting van de governance,
samenstelling van de raad, advisering met betrekking tot gedrag en cultuur, begeleiding
van werving en selectie van toezichthouders en bestuurders).
Governance UniversityProgrammadirecteur voor en docent bij de commissarissenopleidingen
GITP Bestuur en ToezichtSamenstelling en samenwerking van boards, executive coaching en – assessments.
Auteur en co-auteurOnderzoek naar de effectiviteit van toezichthouders in opdracht van NVTZ (Bestuurder,
Voldoende Uitgedaagd?, 2013), artikel over de governance code VO (VO Academie, 1-
2016, pagina 54 – 57), meerdere Toolkits, waaronder de Toolkit Toezicht Commissariaat
(2014, uitgave Nationaal Register).

Methodiek

De zelfevaluaties zijn op maat gemaakt en zo opgezet dat de dialoog in de raad centraal komt te staan. Vanuit de
principes van Good Governance wordt de stand van zaken in kaart gebracht waarna er vooruit wordt geblikt naar
mogelijke verbeteringen of naar manieren om de governance op een hoger plan te brengen. De aanpak hangt af
van de fase waarin de raad van toezicht zich bevindt en van de vraagstukken die worden benoemd. Dat betekent
dat de keuze en de diepgang van de te bespreken onderwerpen varieert. Informatie verkrijg ik bijvoorbeeld uit
interviews, een governance vragenlijst, maar ook van drijfveren van de leden van de raad (AEM Cube of ACT Cube)
om voorkeursgedrag, kracht en eventuele ‘blinde vlekken’ van de raad te exploreren. Bij de begeleiding van de
bijeenkomst kan mijn rol variëren van governance-expert tot facilitator van het gesprek. Wanneer de raad over
een beperkt aantal thema’s diepgaand met elkaar in gesprek wil gaan, is het Evaluatiespel heel effectief. Na afloop
stel ik een adviesbrief op, met daarin de belangrijkste conclusies, gemaakte afspraken en mijn advies aan de raad.
(Voor meer informatie zie: www.governanceinbalans.nl/Zelfevaluatie-RvC-en-RvT)

Tarief

In overleg

Lees ook

Theo Stubbé

Evaluator

Fons Groen

Evaluator