Over Bas Baanders

Evaluator

Baanders, consultancy met zorg

Werkt landelijk

Bas Baanders is – samen met collega Ton van Zonneveld – auteur van de Atlas van het Toezicht, een uitgave van de NVTZ en
het Nationaal Register. Hij kon daarbij putten uit een breed palet aan ervaring met governancevraagstukken. Hij maakt deel
uit van de NVTZ-pool van externe begeleiders van evaluaties van Raden van Toezicht en heeft een keur aan instellingen in verschillende
zorgsectoren daadwerkelijk begeleid. Hij is kerndocent van de Leergang nieuwe toezichthouder van de NVTZ Academie en verzorgde
publicaties, workshops en lezingen over good governance in de zorg.

Methodiek

Raden van Toezicht schakelen Bas Baanders in voor evaluatie, onderzoek en advies.
Evaluatie: hij begeleidt reguliere zelfevaluaties van Raden van Toezicht. Hij heeft hiervoor verschillende werkvormen
ontwikkeld. Actuele ontwikkelingen worden bij evaluaties altijd meegenomen. Te denken valt aan transities in zorg en welzijn, nieuwe samenwerkingsvormen met soms nieuwe partners, nieuwe rechtsvormen (private bedrijven, BV, coöperaties van zorgaanbieders en het MSB in ziekenhuizen) de opkomst van burgerinitiatieven, en momenteel natuurlijk de vraag: hoe voldoen we aan de nieuwe
Governancecode Zorg? Zo blijft de RvT steeds bij de tijd.

Onderzoek: RvT-en schakelen Bas Baanders ook in om calamiteiten binnen zorginstellingen te onderzoeken. Zo onderzocht hij
bestuursproblematiek die lange tijd onder de radar van de RvT was gebleven. Daarnaast onderzocht hij incidenten op het gebied van kwaliteit van zorg waarbij het vermoeden bestond dat er een achterliggend (cultuur) probleem speelde.

Advies: Bas Baanders adviseert Raden van Toezicht bij specifieke vraagstukken, bijvoorbeeld inrichting en samenstelling, de
werkgeversfunctie, mediation in een patstelling RvT en RvB over het meerjarenbeleid, en een mooi onderzoek met een RvT en RvB die zeker wilden weten of ze met recht gerechtvaardigd vertrouwen konden koesteren in het kwaliteitsbeleid van hun instelling.

De kwaliteit van intern toezicht hangt af van de manier waarop de leden van een RvT – gezamenlijk én individueel – inhoud en vorm geven aan hun rollen en verantwoordelijkheden. Codes, wet- en regelgeving, reglementen en dashboards stellen kaders en zijn daarin behulpzaam. Maar goed intern toezicht bestaat bij de gratie van hoe verschillende betrokkenen zich ten opzichte van elkaar gedragen. Bas Baanders vindt het een uitdaging om op dit samenspel een vinger te leggen en vandaaruit te bekijken hoe de governance (verder) verbeterd kan worden.

Afhankelijk van de vraagstelling, wensen en mogelijkheden van een RvT wordt na een gedegen intake gezocht naar de best passende werkwijze. Die wordt op maat ingericht. Welke aanpak er ook uitkomt, samenwerking met Bas Baanders is altijd gedegen, zorgvuldig en to-the-point.

Tarief

In overleg

Lees ook

Paul Nobelen

Evaluator

Robert Reekers

Evaluator