Publieke Gezondheid en Preventie

Publieke Gezondheid en Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. GGD’en en gemeentebesturen spelen een belangrijke, zo niet cruciale rol, in de preventie van zorg en in het stimuleren van (publieke) gezondheid. Bovendien is preventie een belangrijk middel om de zorgkosten en arbeidsmarktproblematiek te beperken. De NVTZ is het governance-landschap in de publieke gezondheid aan het ontginnen en bekijkt welke rol de vereniging kan spelen in de vormgeving daarvan. Daarnaast zijn met name wethouders een interessante doelgroep voor de NVTZ als het gaat om potentiële nieuwe toezichthouders, die hard nodig zijn als gevolg van de Wtza.

Themanieuws

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Professionaliseringsprogramma Wtza

De NVTZ heeft, samen met de NVTZ Academie, het ‘Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht‘ ontwikkeld
Zorg en welzijn

Branches

De sector zorg en welzijn bestaat uit vele deelsectoren. De verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de eigen thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde (deel)sector is voor leden belangrijk.

Om recht te doen aan de diversiteit in de deelsectoren (branches) is binnen de NVTZ een aantal leden actief als branche-ambassadeur. Zij organiseren branche-specifieke bijeenkomsten en informeren de NVTZ over de thematiek in hun werkgebied.

Uit de kennisbank

Advies paritaire commissie

Bestuurlijke Horizon 2030 Adviesrapport paritaire commissie A4Downloaden

Interview met Iris van Geel over jonge toezichthouders en stigma’s

Iris van Geel studeerde rechten in Nijmegen en is direct daarna begonnen aan een fulltimebaan in de advocatuur. Daar houdt ze zich voornamelijk bezig met commercieel contracten – en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is ze toezichthouder bij twee zorgorganisaties.