Welzijn

Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (Sociaal Werk)

Sociaalwerk heeft als doel om het welzijn van bewoners te verbeteren en toegankelijke, effectieve ondersteuning te bieden vanuit de Wmo, Wet Jeugd en Passend Onderwijs. Dat geldt op alle levensterreinen: van armoede, opgroeien en opvoeden tot ouder worden en positieve gezondheid. (Bron: Sociaal Werk Nederland).

De Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) is niet van toepassing op sociaalwerkorganisaties. Sociaal Werk kent haar eigen governancecode opgesteld door Sociaal Werk Nederland. U vindt deze en de bijbehorende modeldocumenten via de NVTZ-website. In de Governance Helpdesk NVTZ werkt NVTZ voor vragen over welzijn & maatschappelijke dienstverlening samen met Sociaal Werk Nederland.

De NVTZ-branche ambassadeur welzijn organiseert regelmatig bijeenkomsten voor toezichthouders in sociaal werk.

Themanieuws

Verslag Toezicht op meerwaarde van netwerken in het sociaal domein

Intern toezicht op de meerwaarde van netwerken in het sociaal domein. Op 26 mei ‘21 namen 30 toezichthouders van vooral welzijnsorganisaties deel aan een digitale bijeenkomst over dit onderwerp.

Toezichthouders in gesprek over (in)zicht op de meerwaarde van sociaal werk

Op 4 maart jl. bogen ruim 60 toezichthouders van welzijnsorganisaties zich in een digitale NVTZ-bijeenkomst onder leiding van Barbara Geurtsen,…

Toezichthouders jeugd en welzijn delen lessen Coronacrisis

Zij deelden hun ervaringen en lessen met elkaar en keken met Piet Hein Peeters terug op de afgelopen vijf jaar Sociaal Domein.  
Zorg en welzijn

Branches

De sector zorg en welzijn bestaat uit vele deelsectoren. De verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de eigen thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde (deel)sector is voor leden belangrijk.

Om recht te doen aan de diversiteit in de deelsectoren (branches) is binnen de NVTZ een aantal leden actief als branche-ambassadeur. Zij organiseren branche-specifieke bijeenkomsten en informeren de NVTZ over de thematiek in hun werkgebied.

Uit de kennisbank

De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk

In het WRR-rapport ‘Het betere werk worden drie ontwikkelingen beschreven die bepalend zijn voor de toekomst van (de kwaliteit van) werk in Nederland, namelijk de technologisering van werk, de flexibilisering van werk en de intensivering van werk.

Branche-ambassadeur Welzijn

Barbara Geurtsen

Branche ambassadeur Welzijn