Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Organisaties in de gehandicaptenzorg bieden zorg aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Deze cliënten ontvangen zorg met verblijf vanuit de Wlz of Jeugdwet, ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet danwel behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet of Jeugdwet.

De governance van instellingen in de gehandicaptenzorg wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Governance Code Zorg (2022) en de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). De gehandicaptenzorg kent haar eigen Kwaliteitskader. Het kwaliteitskader wordt in 2021/2022 geëvalueerd. De NVTZ verkent hoe raden van toezicht geholpen kunnen worden de gewenste ontwikkelingen te ondersteunen. De NVTZ-branche ambassadeur gehandicaptenzorg organiseert regelmatig bijeenkomsten over actuele branche-onderwerpen.

Themanieuws

Professionaliseringsprogramma Wtza

De NVTZ heeft, samen met de NVTZ Academie, het ‘Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht‘ ontwikkeld

Impressie branchebijeenkomst gehandicaptenzorg

Op woensdag organiseerde de NVTZ branche Gehandicaptenzorg een online bijeenkomst over de evaluatie van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg en de rol van de raad van toezicht in het goed toezien op kwaliteit.

Impressie branche bijeenkomst gehandicaptenzorg perspectief arbeidsmarkt

Is er nog perspectief voor de Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg? Dat was de titel van de branche bijeenkomst gehandicaptenzorg op 1 november 2021.
Zorg en welzijn

Branches

De sector zorg en welzijn bestaat uit vele deelsectoren. De verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de eigen thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde (deel)sector is voor leden belangrijk.

Om recht te doen aan de diversiteit in de deelsectoren (branches) is binnen de NVTZ een aantal leden actief als branche-ambassadeur. Zij organiseren branche-specifieke bijeenkomsten en informeren de NVTZ over de thematiek in hun werkgebied.

Uit de kennisbank

Interview met Iris van Geel over jonge toezichthouders en stigma’s

Iris van Geel studeerde rechten in Nijmegen en is direct daarna begonnen aan een fulltimebaan in de advocatuur. Daar houdt ze zich voornamelijk bezig met commercieel contracten – en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is ze toezichthouder bij twee zorgorganisaties.

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

Het ministerie van Financien heeft op 23-09-2019 het rapport over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking’ gepubliceerd.

Branche-ambassadeur Gehandicaptenzorg

Hans Waardenburg

Branche ambassadeur Gehandicaptenzorg