Wtza – intern toezicht

Wtza – intern toezicht

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht, bestaande uit drie personen, voor een grotere groep zorgaanbieders verplicht wordt. Het inregelen van het intern toezicht is voor veel zorgaanbieders een grote uitdaging; waar ga ik van start, wat zijn mijn rechten en plichten en waar vind ik toezichthouders die bij mij en mijn organisatie passen? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet de regie over mijn organisatie verlies?

Wij, de Nederlandse vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ), gunnen elke zorgaanbieder goed en passend intern toezicht. Daarom heeft de NVTZ samen met een aantal brancheverenigingen de handen ineengeslagen. We hebben voor zorgaanbieders, die nog geen intern toezicht hebben of het verder moeten professionaliseren, een tweejarig programma ontwikkeld. Gedurende deze twee jaar helpen we u als zorgaanbieder bij het organiseren van goed en passend intern toezicht.

Nieuws

Professionaliseringsprogramma Wtza

De NVTZ heeft, samen met de NVTZ Academie, het ‘Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht‘ ontwikkeld

Het verslag van de interne toezichthouder past bij de veranderende opvattingen over toezicht

Van de interne toezichthouder wordt in toenemende mate verwacht dat hij niet alleen toeziet op de financieel economische belangen van een organisatie, maar ook verantwoordelijkheid neemt voor het creëren van maatschappelijke waarde. Dat is geen makkelijke taak en leidt tot tal van morele dilemma’s in de bestuurskamer.

Gezocht: ervaren toezichthouders

Kleinschalige zorginstellingen hebben behoefte aan ervaren toezichthouders. We vroegen Marius Buiting en Nicolette van Haastrecht waarom het nou juíst zo leuk en belangrijk is om daar toezicht te houden.

Ondersteuningsprogramma Wtza – intern toezicht

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht, bestaande uit drie personen, voor een grotere groep zorgaanbieders verplicht wordt.

We hebben voor zorgaanbieders, die nog geen intern toezicht hebben of het verder moeten professionaliseren, een tweejarig programma ontwikkeld. Gedurende deze twee jaar helpen we u als zorgaanbieder bij het organiseren van goed en passend intern toezicht.

Uit de kennisbank

Interview met beleidsmedewerker Simone van Kan (Koru Kraamzorg) over het NVTZ Ondersteuningsprogramma Wtza – intern toezicht

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht voor een grotere groep zorgaanbieders verplicht is.

Toezichthouden is een vak… dat leuk is om te leren!

De NVTZ krijgt regelmatig vragen over wat een intern toezichthouder in de praktijk doet. Daar vertellen wij u graag meer…

Handreikingen Jaarverantwoording

Dient u vanuit de Wtza te voldoen aan de jaarverantwoording? De NZA heeft handreikingen gemaakt voor zorgaanbieders die een jaarverantwoording openbaar moeten maken.

Veelgestelde vragen

Er is geen vast minimum te bezoldigen bedrag voor een toezichthouder. Een maximum bestaat wel, en is vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het advies wat de NVTZ met betrekking tot het maximum te bezoldigen bedrag heeft uitgebracht, is hier te lezen (tabel 2022).

Zoals hierboven geschreven is dit een wettelijk maximum. Het minimum is niet vastgelegd; de NVTZ adviseert om minimaal een onkostenvergoeding te bezoldigen. Daarbij kan, voor het vaststellen van het bedrag, gekeken worden naar de uren die per jaar aan de functie wordt besteed en de complexiteit van de organisatie. Een bedrag per vergadering is ook een mogelijkheid. Er kan ook, bij een startende of kleine zorgaanbieder, gekozen worden voor een groeimodel. Leg vooraf de afspraken hierover vast, hoe in een x aantal jaar naar een vast bedrag wordt toegewerkt.

Iedereen, mits deze persoon in staat is op onafhankelijke wijze toezicht te houden op de organisatie. Onafhankelijk betekend dat de persoon in kwestie geen familielid, werknemer (of recente oud-werknemer), of op een andere manier een zakelijke relatie met de zorgorganisatie heeft. Zie voor alle onafhankelijkheidseisen Artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit Wtza.

Er zijn verschillende manieren om toezichthouders te vinden. Is er nog geen intern toezicht aanwezig? Dan kan het raadzaam zijn dat u op zoek gaat naar een persoon met ervaring in het interne toezicht. In samenspraak met deze persoon kunt u het interne toezicht opzetten. U kunt dan samen afspraken maken over een aantal zaken. Denk aan het aantal bijeenkomsten, de te bespreken onderwerpen, de manier waarop het interne toezicht informatie over de organisatie inziet en de (onkosten)vergoeding. Als uw instelling moet voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) dan gelden ook de eisen gesteld in deze wet voor het interne toezicht (raad van toezicht/raad van commissarissen).

Zo vindt u (een) toezichthouder(s):

  • Iemand vragen uit uw netwerk. Dit kan geen familielid zijn of een persoon met wie u een zakelijke relatie hebt. Ook moet deze persoon onafhankelijk en kritisch zijn werk kunnen doen. Zie ook het antwoord op de vraag ‘wie mag ik vragen als toezichthouder?’.
  • Zelf een vacature uitzetten, bijvoorbeeld op LinkedIn. Leden van de NVTZ kunnen gratis een vacature op onze website zetten.
  • Zoek + Vind, het matchingsplatform van de NVTZ. Hierop worden vacatures gematcht met passende profielen. Wanneer er geen match wordt gevonden, zitten er geen kosten aan verbonden. Voor kleine organisaties (omzet tot 1 miljoen) geldt een tarief van van €1.500 (ledentarief). Voor meer informatie zie de informatiepagina van Zoek + Vind.
  • Inschakelen van een bemiddelingsbureau.

Nee, in de telling van zorgverleners tellen stagiaires en vrijwilligers niet mee. Stafmedewerkers en andere medewerkers die geen zorg verlenen tellen ook niet mee. Zie ook deze pagina op de website toetredingzorgaanbieders.nl hierover, zo tellen ZZP’ers bijvoorbeeld wel mee. Het aantal FTE’s is niet relevant, het gaat bij het tellen om het aantal personen.

Met betrekking tot het intern toezicht uit de Wtza gelden de volgende regels.

De zorgaanbieder heeft een intern toezicht nodig bij 26 of meer zorgverleners.

De uitzondering hierop geldt voor organisaties die medisch specialistische zorg verlenen, zorg verlenen waarbij een cliënt langer dan een etmaal in de zorgorganisatie verblijft of een familie- of ouderinitiatief zijn. Zie voor een uitgebreidere toelichting deze pagina op de website toetredingzorgaanbieders.nl.

Ja. Een zorgverzekeraar kan extra eisen stellen aan de bestuursstructuur van een zorgaanbieder.

De NVTZ heeft op dit moment verschillende modeldocumenten voor stichtingen in de zorg. Hierin wordt rekening gehouden met alle geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wtza. De volgende documenten zijn al beschikbaar:

  • Modelstatuten voor stichtingen;
  • Modelreglement raad van toezicht;
  • Modelreglement raad van bestuur (beschikbaar voor leden op aanvraag).

De documenten zijn voor het laatst aangepast in 2022.

Naast de bestaande documenten is de NVTZ de volgende documenten aan het ontwikkelen:

  • Reglement raad van toezicht voor niet-rechtspersonen, zoals een VOF, maatschap of eenmanszaak
  • Statuten voor een BV

Deze documenten zijn naar verwachting eind 2022 beschikbaar.

Stichtingen kunnen gebruikmaken van de modelstatuten en reglementen van de NVTZ. In de toelichting op de modeldocumenten is te lezen hoe de wetgeving is toegepast in de modelstatuten en -reglementen. 

Bv’s, en andere rechtspersonen met rechtspersoonlijkheid, kunnen gebruikmaken van de Checklist Wtza. In deze checklist staat welke zaken er vanuit de Wtza in de statuten moeten staan. De reglementen kunt u op basis hiervan ook aanpassen. Een reglement sluit aan op de statuten. Als u bepaalde zaken op grond van de Wtza in de statuten wijzigt welke ook in het reglement staan, dan past u het reglement op de statuten aan.