Toezichthouden is een vak… dat leuk is om te leren!

De NVTZ krijgt regelmatig vragen over wat een intern toezichthouder in de praktijk doet. Daar vertellen wij u graag meer over.  

Wat doet een intern toezichthouder?

Een toezichthouder houdt vanuit de maatschappelijke opgave(n) van de organisatie toezicht op de zorginstelling of welzijnsorganisatie. Die maatschappelijke opgaven hangen samen met de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. Vanuit die opgaven voert het intern toezicht zijn werkzaamheden uit.

In de praktijk zijn een aantal klassieke rollen van de intern toezichthouder te onderscheiden:

  • een toezichthouder die toezicht houdt op de belangrijke (financiële) stukken en plannen, zoals de jaarrekening en de begroting en belangrijke besluiten goedkeurt. Denk bijvoorbeeld aan het besluit om te fuseren met een andere organisatie.
  • een sparringpartner die vanuit zijn of haar expertise meedenkt over lastige vraagstukken binnen de organisatie. Intern toezicht dat uit leden met een diverse achtergrond is samengesteld, kan een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bekijken.
  • een werkgever die het functioneren van bestuurders inhoudelijk evalueert, beoordeelt en waar nodig coacht. Daarnaast is de interne toezichthouder bij de stichting ook formeel werkgever, wat betekent dat hij de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder bepaalt.
  • een ambassadeur/hoeder van de dialoog die het gesprek met relevante partijen waarborgt en zo nodig zelf voert.

Tegelijkertijd zien we dat de traditionele rollen aan veranderingen onderhevig zijn. Wilt u daar meer over lezen? Bekijk de gids ‘De rol van de raad van toezicht in Zorg voor goed werk’.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

De interne toezichthouder komt een aantal keer per jaar samen om te vergaderen. Daarnaast kan het nodig zijn om tussendoor te sparren over relevante onderwerpen, met de leden onderling maar mogelijk ook met de organisatie.

De leden van de interne toezichthouder ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden als toezichthouder. Deze vergoeding wordt ook wel de ‘bezoldiging’ genoemd. In de regel ontvangen leden van het intern toezicht een bezoldiging, passend bij de soort zorgorganisatie, de omvang van de zorgorganisatie en de fase waarin de zorgorganisatie zich bevindt.

De zorg- en welzijnssector is complex en voortdurend in ontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat toezichthouders zich blijvend professionaliseren en ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van een cursus of het bijwonen van een congres. Toezichthouden is een vak dat u kunt leren en waarin u kunt blijven groeien.

Interesse?

Heeft u interesse om toezichthouder te worden? U kunt zich aanmelden voor het Wtzatoezicht.nl platform. Dit platform brengt nieuwe toezichthouders en zoekende zorgorganisaties bij elkaar.

Bekijk ook

Interview met beleidsmedewerker Simone van Kan (Koru Kraamzorg) over het NVTZ Ondersteuningsprogramma Wtza – intern toezicht

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht voor een grotere groep zorgaanbieders verplicht is.

Handreikingen Jaarverantwoording

Dient u vanuit de Wtza te voldoen aan de jaarverantwoording? De NZA heeft handreikingen gemaakt voor zorgaanbieders die een jaarverantwoording openbaar moeten maken.

Zet snel de eerste concrete stappen

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Wat betekent dit voor deze zorgorganisaties?