Modelstatuten en reglementen

De modelstatuten NVTZ/NVZD met toelichting zijn door iedereen te downloaden. Bij vragen over de modeldocumenten kunt u terecht bij onze Helpdesk Governance, veel informatie is ook te vinden in de toelichting van de modeldocumenten. Onderaan deze pagina is een link naar het archief. Daarin staan oudere versies van de op deze pagina beschikbare documenten.

In onderstaande toelichting kunt u terugvinden op welke wet de artikelen uit de modelstatuten en –reglementen zijn gebaseerd.

Modelstatuten stichting

Modelstatuten BV-DGA

*Bij het gebruik (willen) maken van de VPB raden wij aan extern advies in te winnen. Zie ook De invloed van governance op behoud van de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Modelreglement intern toezicht maatschap

Leidende principes voor bv-configuraties

Een toenemend aantal organisaties organiseert zorg of welzijn in een besloten vennootschap (bv). Deze rechtsvorm wordt in zijn algemeenheid gekenmerkt door de aanwezigheid van één of meerdere aandeelhouders, de mogelijkheid om winst uit te keren en kent verschillende verschijningsvormen (configuraties). Deze kenmerken kunnen op gespannen voet staan met sectorspecifieke wet- en regelgeving en stellen zodoende toezichthouders (commissarissen) dikwijls voor dilemma’s. In deze publicatie stelt de NVTZ vijf leidende principes centraal die commissarissen in acht moeten nemen bij het toezichthouden op bv’s en die als richtsnoer kunnen fungeren bv-gerelateerde dilemma’s.

De vijf leidende principes zijn: toezicht tot op de bodem, transparantie, eenvoud, tegengaan van (de schijn van) belangenverstrengeling en regelmatig herijken. De publicatie kent drie bijlagen. De eerste bijlage is een juridisch kader, waarin een overzicht wordt gegeven van alle wet- en regelgeving die relevant is voor de bv in de zorg. In bijlage II en III wordt respectievelijk ingegaan op de zelfstandige bv (met een Wtzi-toelating) en de bv in een concern.

Modelstatuten voor de bv in de zorg zijn in de maak. Nadere berichtgeving hierover zal verschijnen op de website van de NVTZ en in de nieuwsbrief.

 Heeft u vragen of opmerkingen over de toezichthouden op een bv in de zorg of in het welzijn, dan kunt u contact opnemen met de Governancehelpdesk van de NVTZ.

Modelreglementen

Modelreglement Raad van Bestuur 2023 en Modelbeleid en verantwoording onkosten raad van bestuur 2023 zijn beschikbaar voor leden op aanvraag.

Model reglement auditcommissie: Dit document hebben wij niet beschikbaar. Online zijn handvatten voor het opstellen van dit document beschikbaar op onder andere de website van PWC (Waarde toevoegen in tijden van verandering

Modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg

Dit advies is opgesteld door de paritaire commissie van de NVTZ en de NVZD over de werkgeverstaak van de raad van toezicht.

Model stageovereenkomst raad van toezicht

De NVTZ heeft een model stageovereenkomst opgesteld voor stagiaires en trainees in de raad van toezicht. Door ruimte te bieden aan een stagiaire of trainee in uw raad helpt u mee aan het klaarstomen van toekomstige toezichthouders.

Klokkenluidersregeling (via BoZ)

De Klokkenluidersregeling van de brancheorganisaties in de zorg (BoZ) draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. U vindt deze regeling op de website van BoZ.

Modelregeling voor het handelen bij conflicten (via BoZ)

Hoe er wordt omgegaan met interne conflicten tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht moet schriftelijk vastgelegd worden, aldus artikel 3.1 sub d van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)Artikel 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2022 stelt dan ook dat zorgorganisaties over een schriftelijke conflictregeling dienen te beschikken. De BoZ heeft een modelconflictregeling (2017) uitgebracht.

​Modeldocumenten voor Welzijnsorganisaties

De governance van zorginstellingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Governance Code Zorg (2022) en de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). De Wtza volgt de WTZi op. De Wtza is niet van toepassing op welzijnsorganisaties en er is een aparte governancecode opgesteld door Sociaal Werk Nederland. De governancecode Sociaal Werk vertoont veel raakvlakken met de Governancecode Zorg, maar omdat ze te maken hebben met andere wet- en regelgeving heeft Sociaal Werk Nederland de keuze gemaakt dit te formaliseren in reglementen. Deze reglementen zijn te raadplegen via Sociaal Werk.

Toezichtvisie

De Governancecode Zorg (artikel 6.2.4.) schrijft dat een rvt een visie benodigd op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, een toezichtvisie. Het gaat in de toezichtvisie over wat de rvt toevoegt en op welke wijze.

Om meer te weten te komen over het belang en het opstellen van een toezichtvisie, zie de onderstaande documenten.

 (2020) (zie pagina 13 voor zes belangrijke thema’s voor de rvt, waaronder het hebben van een toezichtvisie)

Kennisbank

Handreiking Toezichtvisie

Deze handreiking omvat vijf kern- en ondersteunende vragen. Het beantwoorden van deze vragen kan helpen bij het onder woorden brengen van de toezichtvisie.

Zienderogen Beter II

Veiligheid in perspectief. In deze gids wordt de kern van het toezicht op veiligheid uit de sfeer van het meetbare en objectieve getrokken en geplaatst in de sfeer van dialoog.

Veelgestelde vragen

Modelreglementen voor de financiële of auditcommissie heeft de NVTZ niet beschikbaar. Er zijn wel handvatten te vinden voor het opstellen van dit document. Op de website van het Nationaal Register staat een voorbeeld reglement voor de auditcommissie (Reglement auditcommissie, N.B. uit 2013). Veel (zorg)instellingen hebben hun commissiereglementen online staan, waaronder het reglement van de auditcommissie. Die reglementen kunnen gebruikt worden als voorbeeld of inspiratie.Antwoord 1

Voor welzijnsorganisaties verwijzen we u voor modeldocumenten naar Sociaal Werk Nederland. Heeft u vragen over de statuten of reglementen van een welzijnsorganisatie, dan kunt u deze vragen ook aan de NVTZ stellen.

Zorginstellingen zijn onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting (Vpb-zorgvrijstelling). Respectievelijk in 2018 en 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Vpb-zorgvrijstelling aangescherpt. Dit heeft in het bijzonder gevolgen voor zorginstellingen die gebruikmaken van één of meerdere bv’s.

Om gebruik te kunnen maken van de Vpb-zorgvrijstelling, moeten de statuten van uw organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de toelichting op de modeldocumenten, te vinden op de Modellen en richtlijnen pagina van de NVTZ, kunt u lezen welke artikelen relevant zijn in het kader van de Vpb-zorgvrijstelling. Toepassing is echter wel maatwerk, zeker bij organisaties bij meerdere rechtspersonen. We raden daarom aan om de opgestelde conceptstatuten te laten toetsen door een fiscaal adviseur. Dhr. Mr. Jos van Bavel, lid van het helpdeskpanel van de NVTZ, schreef een blog over de Vpb-zorgvrijstelling, deze is hier te lezen. Op de website van Dirkzwager, een kennispartner van de NVTZ, vindt u meer informatie over de Vpb-zorgvrijstelling.

De modeldocumenten (2022) van de NVTZ/NVZD voldoen aan de wet- en regelgeving genoemd in het compliancekader in de toelichting op de modeldocumenten. De toelichting op de modeldocumenten kunt u vinden op de Modellen en richtlijnen pagina van de NVTZ. In dit document kunt u ook lezen hoe de wet- en regelgeving is toegepast op de modeldocumenten.

Omdat de statuten en reglementen van een bv contextafhankelijk zijn, heeft de NVTZ geen modeldocumenten voor bv’s in de zorg.  Bovendien moeten in de statuten van bv’s ook principiële keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld met betrekking tot het uitkeren van dividend. Modelstatuten zijn niet het geëigende instrument om recht te doen aan dergelijke afwegingen. In mei 2021 heeft de NVTZ daarom ”Leidende principes voor BV-configuraties” gepubliceerd, waarvan de NVTZ vindt dat de principes in acht genomen moeten worden door bestuur en belanghouders.

Bekijk ook

Modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders 2023

Modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders 2023

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen (WBTR)

Overzicht relevante artikelen en services