Intern toezicht verder professionaliseren

Intern toezicht verder professionaliseren

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), zet zich in voor goed en passend intern toezicht. Voor zorgaanbieders en toezichthouders, die hun intern toezicht verder willen professionaliseren, hebben wij een tweejarig lidmaatschap ontwikkeld. Gedurende deze twee jaar ondersteunt de NVTZ bij het verder professionaliseren van het intern toezicht.

Wat houdt het Wtza lidmaatschap in?

Gedurende een periode van twee jaar kunt u tegen een gering tarief maken van de kennis en ondersteuning van de NVTZ. U heeft toegang tot alle ledendiensten van de NVTZ, zoals ondersteuning bij het organiseren van intern toezicht, de governance helpdesk, modeldocumenten, handreikingen, bijeenkomsten, publicaties, nieuwsbrieven, en toegang tot het ledengedeelte van de website. Ook met overige vragen over het intern toezicht kunt u terecht bij het Wtza-team van de NVTZ.

Tarief

De kosten voor dit tweejarige lidmaatschap bedragen in totaal 400 euro voor 2 jaar. U ontvangt van de NVTZ eenmalig een factuur voor dit bedrag. De startdatum van het lidmaatschap bepaalt u zelf.

Snel naar

Ondersteuning bij het organiseren van intern toezicht

Het Wtza-team ondersteunt u bij het organiseren van het intern toezicht. In een kennismakingsgesprek bespreekt u de stand van zaken en de te nemen stappen om tot intern toezicht te komen. Daarna overlegt u of het nodig is om een vervolg gesprek in te plannen. Tijdens deze gesprekken, maar ook tussendoor, kunt u uw vragen aan de NVTZ stellen.

Bovendien kunt u als Wtza-lid kosteloos uw vacatures voor de interne toezichthouders plaatsen op de vacature website van de NVTZ.

Heeft u specifieke vragen over het Wtza lidmaatschap of het intern toezicht, dan kunt mailen naar WTZA@nvtz.nl.

Governance Helpdesk

Met een tweejarig lidmaatschap kunt u gebruikmaken van de Governance Helpdesk. Aan de Governance Helpdesk kunnen (juridisch) inhoudelijke vragen over het intern toezicht worden voorgelegd.

Documenten

Modeldocumenten en handreikingen

Het interne toezicht moet schriftelijke vastgelegd worden in de statuten of, wanneer een zorgaanbieder geen statuten heeft, in een ander schriftelijk document (reglement). De NVTZ heeft modelstatuten voor een stichting en BV-DGA en modelreglementen voor maatschappen, eenmanszaken en Vof’s.  

Daarnaast heeft de NVTZ een Handreiking profielschets lid raad van toezicht ontwikkeld. Wanneer u een profielschets gaat opstellen, kunt u hier gebruik van maken. Verder heeft de NVTZ een Handreiking voor de toezichtvisie ontwikkeld.

Bijeenkomsten

De NVTZ organiseert regelmatig bijeenkomsten voor toezichthouders rondom een speciaal thema. Als u gebruik maakt van het Wtza lidmaatschap kunnen toezichthouders gratis aan deze bijeenkomsten deelnemen. In de agenda vindt u de bijeenkomsten.

Voor Wtza-leden organiseert de NVTZ ook speciale bijeenkomsten voor toezichthouders en bestuurders om het intern toezicht verder vorm te geven.

bijeenkomst

Publicaties

De NVTZ brengt regelmatig publicaties uit om toezichthouders te informeren rondom een thema en hen te ondersteunen in hun toezichthoudende rol. Elke zorgaanbieder ontvangt bij elke nieuwe publicatie kosteloos een exemplaar.

ondekken

Nieuwsbrieven en toegang tot het ledengedeelte

Als zorgaanbieder en toezichthouders met een Wtza lidmaatschap kunt u op verschillende manieren op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de Wtza en het intern toezicht in het algemeen. Zo ontvangt u maandelijks de algemene NVTZ nieuwsbrief en elk kwartaal de Wtza nieuwsbrief.

Zoekt u interne toezichthouders?

Voor veel zorgaanbieders is het vinden van interne toezichthouders een grote uitdaging. De NVTZ heeft samen met het Zoek+Vind platform een aanvullend aanbod ontwikkeld:

Wtzatoezicht.nl

Dit platform bestaat uit een grote, diverse groep van beschikbare toezichthouders. Met de juiste samenstelling van het interne toezicht, krijgt u mensen aan boord met een frisse, objectieve blik die waarde toevoegen aan uw organisatie en de zorg die u levert.

Samen met de medewerkers van Wtzatoezicht.nl stelt u een zoekprofiel op. Zij begeleiden u in het zoek- en selectieproces totdat er passende toezichthouders gevonden zijn. Bent u op zoek naar drie toezichthouders? Dan kunt u gebruikmaken van dit platform  Wtzatoezicht.nl voor het aangepaste tarief van 3500 euro (ex. BTW).

vergrootglas

Zoek + Vind

Heeft u al één of meer toezichthouders en bent u op zoek naar één losse toezichthouder, dan kunt u tegen het ledentarief van de NVTZ gebruikmaken van NVTZ Zoek + Vind.  Voor organisaties tot 1 miljoen omzet geldt een speciaal tarief: 1.500 euro voor NVTZ-leden

Professionaliseringsprogramma Wtza (opleidingspakket)

In samenwerking met de NVTZ Academie is een professionaliseringsprogramma (opleidingspakket) ontwikkeld met als doel om (aankomende) interne toezichthouders samen met de directie of bestuurder van de zorgaanbieder een goede basis te geven om het interne toezicht verder vorm te geven.

Het ‘Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht‘ is een uitgebreide E-learning, bestaande uit vijf modules, online en live bijeenkomsten. De toezichthouders en de directie of bestuurder kunnen gedurende een periode van twee jaar gebruik maken van dit opleidingspakket voor 995 euro.

Opleidingsaanbod NVTZ Academie

Naast het professionaliseringsprogramma kunt u tegen een ledentarief gebruik maken van het opleidingsaanbod van de NVTZ Academie. De NVTZ biedt u een actueel, uitdagend en veelzijdig opleidingsprogramma aan, zowel voor aanstaande, beginnende als ervaren toezichthouders.

Veelgestelde vragen

De toezichthouders kunnen zich individueel via deze link registreren. Als zij dit hebben gedaan, dan kunt u vervolgens de namen van de toezichthouders doorgeven door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@nvtz.nl. Zo hebben uw toezichthouders toegang tot de NVTZ-publicaties, ontvangen de nieuwsbrief en kunnen zich inschrijven voor de regio-/themabijeenkomsten.

Volgens de principes van de Governance Code Zorg 2022 van de Brancheorganisatie Zorg (BoZ) en het programma Goed Toezicht van de NVTZ, dient het functioneren van de interne toezichthouder jaarlijks geëvalueerd te worden en ten minste eenmaal per drie jaar door een onafhankelijke externe deskundige begeleid te worden. Daarnaast geeft ook de Governance Code Sociaal Werk aan dat de interne toezichthouder periodiek dient te evalueren.

Een toezichtvisie beschrijft hoe het intern toezicht zich verhoudt tot de maatschappelijke opdracht van de zorgorganisatie, welke mede tot uiting komt in de door de directie of bestuurder in overleg met de belanghebbenden geformuleerde doelstellingen. Een toezichtvisie kan de interne toezichthouder houvast geven in de dagelijkse praktijk van het toezicht houden. Een toezichtvisie kan bovendien een fundament vormen voor goed samenspel tussen de directie of bestuurder en de interne toezichthouder. Eventuele verschillen in opvattingen over passend samenspel worden blootgelegd in de dialoog over de toezichtvisie.

De NVTZ heeft een handreiking opgesteld om de interne toezichthouder te ondersteunen bij het opstellen van een toezichtvisie. Deze vindt u hier. Het gaat hierbij om een handreiking en niet om een pakket van eisen.

Het Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht is speciaal ontwikkeld voor organisaties die voor organisaties die voor het eerst te maken hebben met intern toezicht. De kosten hiervoor bedragen 995 euro per zorgorganisatie (dus bijvoorbeeld uw drie toezichthouders en u) en u kunt er 2 jaar gebruik van maken.

Andere opleidingen van de NVTZ Academie vindt u hier: Opleidingen | NVTZ.

Het is ook mogelijk om opleidingen te volgen bij andere aanbieders. Wij raden u aan om bij uw keuze aandacht te hebben voor de criteria die gesteld worden aan een cursus voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn. Deze criteria vindt u hier: Goed beslagen ten ijs – NVTZ.

De NVTZ heeft op dit moment verschillende modeldocumenten ontwikkeld, rekening houdend met alle geldende wet- en regelgeving. De volgende documenten zijn beschikbaar:

 • Modelstatuten voor de stichting;
 • Modelstatuten voor de BV-DGA;
 • Modelreglement raad van toezicht;
 • Modelreglement raad van bestuur (beschikbaar voor leden op aanvraag);
 • Modelreglement voor de maatschap;
 • Modelreglement voor de eenmanszaak;
 • Modelreglement voor de VOF.

De leden van de interne toezichthouder ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden als toezichthouder. Deze vergoeding wordt ook wel de ‘bezoldiging’ of ‘honorering’ genoemd. In de regel ontvangen leden van het intern toezicht een bezoldiging, passend bij de zorgorganisatie, de omvang van de zorgorganisatie en de fase waarin de zorgorganisatie zich bevindt.

Sinds de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ontvangt de NVTZ in toenemende mate vragen over wat moet worden verstaan onder een “passende vergoeding”, zoals omschreven in het Uitvoeringsbesluit Wtza. De organisaties die deze vragen stellen, zijn veelal zorg- en/of welzijnsorganisaties waarvoor het intern toezicht sinds de invoering van deze wet nieuw is.

In de praktijk zien wij dat de hoogte van de bezoldiging uiteen kan lopen per zorginstelling. De NVTZ is bezig met het schrijven van een handreiking voor het vaststellen van een passende bezoldiging. Er zijn een aantal factoren die mee kunnen spelen in het vaststellen van de bezoldiging:

 • De aard van de zorginstelling. Een lage bezoldiging is meer gepast bij sociaal-maatschappelijke initiatieven.
 • De fase waarin de zorginstelling zich bevindt. Een terughoudende bezoldiging is meer gepast bij een startende organisatie. De bezoldiging kan eventueel meegroeien met de organisatie.
 • De omvang van de zorginstelling, bepaald aan de hand van de omzet van de organisatie. Bij een lagere omzet is een lagere bezoldiging gepast. Ook hier kan de bezoldiging eventueel meegroeien met de omvang van de organisatie.
 • Het maximum volgens de Wet Normering Topinkomens. Deze wet is alleen van toepassing op rechtspersonen, zoals op stichtingen en de besloten vennootschappen. Voor niet-rechtspersonen (eenmanszaak, VOF en maatschap) geldt deze wet niet. Het gaat daarbij om de bepaling van een maximum en geen minimum.

Afhankelijk van het aantal zorgmedewerkers kan er in uw vergunningaanvraag ook gevraagd worden naar het hebben van een cliëntenraad. Dit is vastgelegd in een andere wet: de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Meer informatie over cliëntenraden vindt u op cliëntenraad.nl. Hier vindt u ook voorbeeldreglementen voor een cliëntenraad.

Dient u vanuit de Wtza ook te voldoen aan de jaarverantwoording? Op de volgende pagina vindt u hier meer informatie over: Home | Jaarverantwoording zorg. Let op: voor een bepaalde categorie zorgaanbieders is ‘de pauzeknop’ voor de jaarverantwoording ingedrukt. U leest hier of in welke categorie u valt.

Voor het verslag van de interne toezichthouder heeft de NVTZ een handreiking geschreven die handvatten biedt voor het opstellen van het verslag: Handreiking verslag interne toezichthouder – NVTZ.

Nieuws

Interview met beleidsmedewerker Simone van Kan (Koru Kraamzorg) over het NVTZ Ondersteuningsprogramma Wtza – intern toezicht

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht voor een grotere groep zorgaanbieders verplicht is.

Toezichthouden is een vak… dat leuk is om te leren!

De NVTZ krijgt regelmatig vragen over wat een intern toezichthouder in de praktijk doet. Daar vertellen wij u graag meer…

Handreikingen Jaarverantwoording

Dient u vanuit de Wtza te voldoen aan de jaarverantwoording? De NZA heeft handreikingen gemaakt voor zorgaanbieders die een jaarverantwoording openbaar moeten maken.