Goed Toezicht

Het programma Goed Toezicht gaat uit van drie waarden die belangrijk zijn voor goed toezicht, waarbij ‘Goed beslagen ten ijs staat voor kennisvergaring door middel van scholing, ‘Evaluatie en reflectie’ voor voortdurende professionalisering en ‘Transparantie’ voor aanspreekbaarheid en verantwoording. Het doel van Goed Toezicht is om raden van toezicht te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken. Concreet worden de waarden als volgt ingevuld:

  • Goed beslagen ten ijs: nieuwe toezichthouders volgen een beginnerscursus. Minimaal eens in de vier jaar volgt één lid van de raad van toezicht, meestal de voorzitter, een leiderschapscursus.

  • Evaluatie en reflectie: de raad van toezicht evalueert ieder jaar zijn eigen functioneren en doet dit ten minste eens in de drie jaar onder begeleiding van een externe evaluator. In de tussenliggende periode hanteert de raad van toezicht andere vormen van reflectie.

  • Transparantie: raden van toezicht delen hun contactgegevens en de jaarlijkse kennis- en competentieontwikkelingen binnen de raad.

In de digitale omgeving van Goed Toezicht wordt de invulling van deze drie waarden per raad van toezicht  getoond.

> Bekijk Goed Toezicht per raad van toezicht

> Bekijk veelgestelde vragen over Goed Toezicht

 

 


Uitgangspunten programma Goed Toezicht

Het programma Goed Toezicht gaat uit van de volgende punten:

  • Raden van toezicht zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun toezicht;

  • Goed Toezicht gaat uit van de kwaliteit van het toezicht van de raad van toezicht als geheel, niet van de individuele toezichthouder;

  • Goed Toezicht is ongoing, het gaat om een dynamisch proces waarin de raad van toezicht continu bezig is met zijn rol en zijn presteren, niet eens in de paar jaar.

> Bekijk veelgestelde vragen over Goed Toezicht

 

Innovatie- en adviescommissie

De Innovatie- en Adviescommissie van Goed Toezicht is ingesteld om het programma Goed Toezicht doorlopend te evalueren. Zij doet dit mede aan de hand van de ervaringen van de leden met het programma. Wilt u uw ervaring delen of bent u van mening dat uw raad van toezicht op andere wijze dan hierboven beschreven voldoet aan de kernwaarden voor Goed Toezicht? De NVTZ leert graag van u. De Innovatie- en adviescommissie kan uw casus beoordelen en één en ander wellicht laten leiden tot verbeteringsvoorstellen van het programma. U kunt contact opnemen met de commissie via communicatie@nvtz.nl.

 

Totstandkoming programma

Naar aanleiding van de veranderende samenleving en de oproep van het Ministerie van VWS en de Tweede Kamer om tot een systeem van kwaliteitsborging van raden van toezicht te komen, heeft in 2016 een commissie onder leiding van Godfried Barnasconi de kernwaarden geformuleerd voor het houden van goed toezicht. Deze waarden zijn de basis geworden voor het programma Goed Toezicht. In november 2016 hebben de leden van de NVTZ op de algemene ledenvergadering ingestemd met het programma. Vanaf 2017 geldt Goed Toezicht voor alle raden van toezicht die lid zijn van de NVTZ. Ook raden van toezicht die geen lid zijn kunnen met een administratief lidmaatschap aan dit programma deelnemen.
> Totstandkoming van Goed Toezicht en de samenstelling van de commissie

> Bekijk videoboodschap Martin van Rijn

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen