Goed Toezicht

Het programma Goed Toezicht gaat uit van drie waarden die belangrijk zijn voor goed toezicht, waarbij ‘Goed beslagen ten ijs’ staat voor kennisvergaring door middel van scholing, ‘Evaluatie en reflectie’ voor voortdurende professionalisering en ‘Transparantie’ voor aanspreekbaarheid en verantwoording. Het programma ‘Goed Toezicht’ is in 2016 tot stand gekomen en in 2017 van start gegaan.

Achtergrond programma

In opvolging van de aanbevelingen uit ‘De Vrijblijvendheid Voorbij’ en de nadrukkelijke wens van het Ministerie van VWS en de Tweede Kamer om tot een systeem van kwaliteitsborging van raden van toezicht te komen, heeft een commissie onder leiding van Godfried Barnasconi in 2016 de voorwaarden van Goed Toezicht geformuleerd en aangegeven hoe raden van toezicht inzichtelijk en aantoonbaar kunnen maken dat zij continu werken aan Goed Toezicht. Het programma is op de algemene ledenvergadering van november vastgesteld en gaat vanaf 2017 voor alle raden van toezicht die lid zijn van de NVTZ gelden. Ook raden van toezicht die geen lid zijn van de NVTZ kunnen met een administratief lidmaatschap aan dit programma deelnemen.
> Bekijk de uitwerking van Goed Toezicht en de samenstelling van de commissie

 

Waarden Goed Toezicht

Goed Toezicht zet drie waarden binnen raden van toezicht centraal: goed voorbereid aan de taak van toezichthouder beginnen, open zijn over waar de raad van toezicht mee bezig is en als raad blijvend ontwikkelen en reflecteren. Via deze website wordt de invulling van deze drie waarden per raad van toezicht getoond:

  • Goed beslagen ten ijs: een goede toezichthouder gaat professioneel met zijn functie om. Daarom zal er cursorisch extra aandacht zijn voor het lidmaatschap van de raad van toezicht en het leiderschap van de raad van toezicht;

  • Reflectie en evaluatie: van raden van toezicht mag worden verwacht dat zij ieder jaar evalueren en ten minste eenmaal per drie jaar onder externe begeleiding. In de tussenliggende periode zal de raad van toezicht andere vormen van reflectie hanteren;

  • Transparantie: de waarde transparantie omvat het delen van contactgegevens van de raad van toezicht en de jaarlijkse kennis- en competentieontwikkelingen binnen de raad.

> Bekijk veelgestelde vragen over Goed Toezicht


Uitgangspunten bij het programma Goed Toezicht

Kern bij de gekozen systematiek is de intrinsieke motivatie van (leden van) de raad van toezicht om zich blijvend te ontwikkelen en toezicht als een professie te zien. Daarnaast zijn er enkele praktische uitgangspunten:

  • Het gaat om de dynamiek en het presteren van de raad van toezicht als geheel;

  • Er sprake is van een dynamisch proces waarin de raad van toezicht continu bezig is met zijn rol en zijn presteren, niet eens in de paar jaar;

  • Toezichthouden is een vak, maar wordt in beperkte tijdsbesteding uitgevoerd. Het programma houdt hier rekening mee, zodat raden van toezicht niet onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het voldoen aan de voorwaarden;

  • Het programma is voor zowel leden als niet-leden van de vereniging toegankelijk;

  • Door het programma online binnen deze website te ondersteunen, geeft dit zo min mogelijk administratieve last voor de raden van toezicht.

 

Uitwerking programma Goed Toezicht

De waarden van Goed Toezicht zijn via www.nvtz.nl publiek inzichtelijk. Bij iedere raad van toezicht is per waarde een metertje zichtbaar, dat drie standen kan aannemen:

Barometer Goed Toezicht

> Bekijk Goed Toezicht per raad van toezicht

> Bekijk veelgestelde vragen over Goed Toezicht

 

Innovatie- en adviescommissie

Deelname aan het programma is niet verplicht, maar wel ernstig aan te bevelen. Bent u van mening dat uw raad van toezicht op andere wijze dan hierboven beschreven voldoet aan de voorwaarden voor Goed Toezicht? Dan leert de NVTZ graag van u. De Innovatie- en adviescommissie kan uw casus beoordelen en één en ander wellicht laten leiden tot verbeteringsvoorstellen van het programma. U kunt de commissie benaderen via communicatie@nvtz.nl.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen