Programma Goed Toezicht

Goed Toezicht beoogt raden van toezicht te inspireren en te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken. Goed Toezicht gaat uit van drie waarden die als leidraad dienen voor professionalisering:

  • Goed beslagen ten ijs staat voor kennisvergaring door middel van scholing. Hierbij is de raad van toezicht doorlopend bezig met kennis- en competentieontwikkeling. Toezichthouders zonder ervaring in het toezicht in de zorg en/of welzijnssector volgen een cursus voor nieuwe toezichthouders. Daarnaast volgt eens in de vier jaar, één lid van de raad van toezicht, meestal de voorzitter, een leiderschapscursus.

  • Evaluatie en reflectie staat voor professionalisering door middel van regelmatige evaluatie van en reflectie op het eigen functioneren. Raden van toezicht evalueren ieder jaar hun eigen functioneren en doen dit eens in de drie jaar onder begeleiding van een externe evaluator. Daarnaast maken raden van toezicht eens in de drie jaar gebruik van een vorm van reflectie, passend bij de aandachtspunten van hun raad.

  • Transparantie staat voor aanspreekbaarheid en verantwoording. Het is in ieder geval duidelijk wie er in de raad van toezicht zit, raden van toezicht zijn bereikbaar door middel van een e-mailadres en hebben een visie op toezicht.

Goed Toezicht geldt sinds 2017 voor alle leden van de NVTZ. In de digitale omgeving van Goed Toezicht wordt de invulling van deze drie waarden per raad van toezicht getoond.

Bekijk Goed Toezicht per raad van toezicht
Bekijk veel gestelde vragen over Goed Toezicht

 

Uitgangspunten programma Goed Toezicht

Het programma Goed Toezicht gaat uit van de volgende punten:

  • Raden van toezicht zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun toezicht;

  • Goed Toezicht is een dynamisch proces waarin de raad van toezicht continu bezig is met zijn rol en zijn presteren, niet eens in de paar jaar;

  • Goed Toezicht gaat uit van de kwaliteit van het toezicht van de raad van toezicht als geheel, niet van de individuele toezichthouder.

Innovatie- en adviescommissie

De Innovatie- en Adviescommissie van Goed Toezicht is ingesteld om het programma Goed Toezicht doorlopend te evalueren. Zij doet dit mede aan de hand van de ervaringen van de leden met het programma. Wilt u uw ervaring delen? U kunt contact opnemen met de commissie via communicatie@nvtz.nl.

Totstandkoming programma

Naar aanleiding van de veranderende samenleving en de oproep van het Ministerie van VWS en de Tweede Kamer om tot een systeem van kwaliteitsborging van raden van toezicht te komen, heeft in 2016 een commissie, onder leiding van Godfried Barnasconi, de kernwaarden geformuleerd voor het houden van goed toezicht. Deze waarden zijn de basis geworden voor het programma Goed Toezicht. In november 2016 hebben de leden van de NVTZ op de algemene ledenvergadering ingestemd met het programma. 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen