Governancecodes

Governancecodes: Sociaal Werk (Welzijn) en Zorg

De Zorgbrede Governancecode is in 2022 weer herzien. De code vervangt de Zorgbrede Governancecode van 2016 en geldt voor alle vijf de branches verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ): ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. 

De governancecode Sociaal Werk dateert van 2016. Sociaal werk (welzijnssector) heeft een eigen code omdat de context van beide sectoren verschillend is, relatie met klanten/ cliënten niet goed te vergelijken is en er inhoudelijke verschillen zijn. Sociaal Werk Nederland geeft in deze governancecode aan waar de verbindingen met de zorgcode liggen en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Themanieuws

Opname webinar doorontwikkeling horizontaal toezicht door de belastingdienst

Op 17 januari heeft er een webinar plaatsgevonden over de doorontwikkeling van horizontaal toezicht door de belastingdienst.

Herziene modeldocumenten (2022) NVTZ/NVZD staan online!

In het najaar van 2021 hebben de NVZD en NVTZ  in samenwerking met Dirkzwager gewerkt aan een volledige herziening en…

Indexering bezoldingsmaxima raden van toezicht 2022

Op 30 november 2021 zijn de sectorale normen van de WNT voor 2022 bekendgemaakt.

Uit de kennisbank

Download Governancecode Zorg 2022

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg.

Ketenregeling voor bestuurders

Kan een contract nóg een keer voor bepaalde tijd worden verlengd? En hoe vaak mag dat achter elkaar? En voor hoe lang? Het zijn allemaal vragen over de ‘ketenregeling’.

Let op het behoud van de VPB-zorgvrijstelling bij samenwerking tussen zorgorganisaties

In december 2020 is een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd waarin het overgangsrecht van de zorgvrijstelling uit 2019 met één jaar is verlengd tot eind 2021.