Modellen en richtlijnen NVTZ

Modelstatuten (juli 2017)

De modelstatuten NVTZ/NVZD (versie juli 2017) met toelichting zijn door iedereen te downloaden. De NVTZ biedt haar leden de mogelijkheid om met hen mee te denken en desgewenst advies te geven over de toepassing van de modelstatuten.

> Download modelstatuten in word

> Download de toelichting modeldocumenten (PDF)

 

Modelreglementen Raad van Toezicht (2017)

> Model reglement Raad van Toezicht 2017 (PDF)

> Model reglement Raad van Toezicht 2017 (word)

> Model reglement Raad van Bestuur in word (beschikbaar voor leden na inlog)

> Toelichting model reglement Raad van Toezicht 2017 (PDF)

> Toelichting model reglement Raad van Toezicht 2017 (word)

> Model reglement commissie kwaliteit & veiligheid

 

WNT Bezoldigingsmaxima voor zorg en jeugdhulp

> Bekijk WNT Bezoldigingsmaxima voor zorg en jeugdhulp in 2017

> Bekijk WNT Bezoldigingsmaxima voor zorg en jeugdhulp in 2016

 

Model arbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg

> Model arbeidsovereenkomst PDF

> Model arbeidsovereenkomst in Word

> Toelichting model arbeidsovereenkomst in PDF

> Toelichting model arbeidsovereenkomst in Word

 

Overige modelregelingen

Klokkenluidersregeling (via BoZ)

De Klokkenluidersregeling van de brancheorganisaties in de zorg (BoZ) draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. U vindt deze regeling op de website van BoZ

> Download de Klokkenluidersregeling BOZ model juli 2017 via governancecodezorg.nl

 

Modelregeling voor het handelen bij conflicten (via BoZ)

De kwaliteit van de zorg en de continuïteit van de zorgorganisatie kunnen in het geding komen als conflicten tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht niet tijdig en professioneel worden opgelost. Daarom is in artikel 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2017  opgenomen dat zorgorganisaties over een schriftelijke conflictregeling dienen te beschikken. De BoZ heeft een voorbeeldregeling uitgebracht.

> Download de modelconflictregeling via www.governancecodezorg.nl

 

Advies NVTZ honorering raden van toezicht 2017

Met de invoering in 2015 van WNT-2 is het maximum van de bezoldiging van de toezichthouders verhoogd van 5 naar 10% van de bezoldiging van de bestuurder, en van de voorzitter van 7,5 naar 15%. De wettelijke percentages zijn daarmee verdubbeld. Dat betekent dat de wettelijke grenzen in veel gevallen aanzienlijk ruimer zijn geworden dan voorheen. In 2016 heeft de NVTZ tot nu toe geadviseerd terughoudendheid te betrachten bij een eventuele verhoging. Uit de vele vragen van de leden is gebleken dat er behoefte is aan meer houvast hoe de honorering van de RvT vast te stellen. De commissie Werkgeverschap van de NVTZ heeft daarop een advies honorering raden van toezicht voorbereid, dat door het NVTZ bestuur in concept ter bespreking is voorgelegd aan de ALV van Juni 2016. De opmerkingen van de leden zijn vervolgens verwerkt in de definitieve versie, die op 10 november 2016 is aangenomen door de ALV. Het betreft een advies, waarop de ‘Pas toe of leg uit’ regel van toepassing is. De adviesregeling gaat in per 1 januari 2017.

> Download de adviesregeling

Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Opleidingen Inloggen
Thema overzicht