Modellen en richtlijnen NVTZ

 Pagina laatst gewijzigd op: 2 augustus 2022

Inhoudsopgave


Modelstatuten en -reglementen

De modelstatuten NVTZ/NVZD met toelichting zijn door iedereen te downloaden. Bij vragen over de modeldocumenten kunt u terecht bij onze Helpdesk Governance, veel informatie is ook te vinden in de toelichting van de modeldocumenten. Onderaan deze pagina is een link naar het archief. Daarin staan oudere versies van de op deze pagina beschikbare documenten.

In onderstaande toelichting kunt u terugvinden op welke wet de artikelen uit de modelstatuten en –reglementen zijn gebaseerd.

 Modelstatuten

Modelstatuten NVTZ NVZD 2022 (word)

Leidende principes voor bv-configuraties

Een toenemend aantal organisaties organiseert zorg of welzijn in een besloten vennootschap (bv). Deze rechtsvorm wordt in zijn algemeenheid gekenmerkt door de aanwezigheid van één of meerdere aandeelhouders, de mogelijkheid om winst uit te keren en kent verschillende verschijningsvormen (configuraties). Deze kenmerken kunnen op gespannen voet staan met sectorspecifieke wet- en regelgeving en stellen zodoende toezichthouders (commissarissen) dikwijls voor dilemma’s. In deze publicatie stelt de NVTZ vijf leidende principes centraal die commissarissen in acht moeten nemen bij het toezichthouden op bv’s en die als richtsnoer kunnen fungeren bv-gerelateerde dilemma’s.

De vijf leidende principes zijn: toezicht tot op de bodem, transparantie, eenvoud, tegengaan van (de schijn van) belangenverstrengeling en regelmatig herijken. De publicatie kent drie bijlagen. De eerste bijlage is een juridisch kader, waarin een overzicht wordt gegeven van alle wet- en regelgeving die relevant is voor de bv in de zorg. In bijlage II en III wordt respectievelijk ingegaan op de zelfstandige bv (met een Wtzi/Wtza-toelating) en de bv in een concern.

Modelstatuten voor de bv in de zorg zijn in de maak. De verwachting is dat deze documenten in het najaar van 2022 zullen worden gepubliceerd. Nadere berichtgeving hierover zal verschijnen op de website van de NVTZ en in de nieuwsbrief.

 Heeft u vragen of opmerkingen over de toezichthouden op een bv in de zorg of in het welzijn, dan kunt u contact opnemen met de Governancehelpdesk van de NVTZ.

Modelreglementen

 Modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg

Model stageovereenkomst raad van toezicht

De NVTZ heeft een model stageovereenkomst opgesteld voor stagiaires en trainees in de raad van toezicht. Door ruimte te bieden aan een stagiaire of trainee in uw raad helpt u mee aan het klaarstomen van toekomstige toezichthouders.

Klokkenluidersregeling (via BoZ)

De Klokkenluidersregeling van de brancheorganisaties in de zorg (BoZ) draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. U vindt deze regeling op de website van BoZ.

Modelregeling voor het handelen bij conflicten (via BoZ)

Hoe er wordt omgegaan met interne conflicten tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht moet schriftelijk vastgelegd worden, aldus artikel 3.1 sub d van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)Artikel 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2022 stelt dan ook dat zorgorganisaties over een schriftelijke conflictregeling dienen te beschikken. De BoZ heeft een modelconflictregeling (2017) uitgebracht.

​Modeldocumenten voor Welzijnsorganisaties

De governance van zorginstellingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Governance Code Zorg (2022) en de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). De Wtza volgt de WTZi op. De Wtza is niet van toepassing op welzijnsorganisaties en er is een aparte governancecode opgesteld door Sociaal Werk Nederland. De governancecode Sociaal Werk vertoont veel raakvlakken met de Governancecode Zorg, maar omdat ze te maken hebben met andere wet- en regelgeving heeft Sociaal Werk Nederland de keuze gemaakt dit te formaliseren in reglementen. Deze reglementen zijn te raadplegen via Sociaal Werk.

Toezichtvisie

De Governancecode Zorg (artikel 6.2.4.) schrijft dat een rvt een visie benodigd op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, een toezichtvisie. Het gaat in de toezichtvisie over wat de rvt toevoegt en op welke wijze.

Om meer te weten te komen over het belang en het opstellen van een toezichtvisie, zie de onderstaande documenten.

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. De WNT geldt voor de leden van de hoogst uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling en de hoogst ondergeschikte of de leden van de groep hoogst ondergeschikte aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkste leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling (WNT art. 1.1 b 5).

Voor onder andere zorginstellingen gelden in de WNT verlaagde bezoldigingsmaxima, de hoogte hiervan is vastgesteld in de sectorale regeling ‘bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp’. Binnen de regeling bestaan er vijf klassen waar een instelling op basis van een puntensysteem ingedeeld kan worden.

De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd, eind november worden de nieuwe sectorale normen gepubliceerd.

Zie www.topinkomens.nl voor meer informatie en veel gestelde vragen over de WNT.

Advies NVTZ honorering raden van toezicht 2017 - 2022

Uit de vele vragen van de leden is gebleken dat er behoefte is aan meer houvast hoe de honorering van de rvt vast te stellen. De commissie Werkgeverschap van de NVTZ heeft in reactie daarop een advies honorering raden van toezicht voorbereid, dat op 10 november 2016 is aangenomen door de ALV. Het betreft een advies waar de ‘pas toe of leg uit’ regel van toepassing is.

De adviesregeling is sinds 1 januari 2017 van kracht en geldt ook voor de jaren daarna (met in achtneming van veranderende bezoldigingsmaxima).

In 2020 is de WNT extern geëvalueerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die resultaten zijn inmiddels naar de Kamer gestuurd, maar het onderwerp is na de val van het kabinet controversieel verklaard. Het is tot op heden nog niet behandeld in de Kamer. In de ledenvergadering van de NVTZ in 2021 is daarom medegedeeld dat we vooralsnog het huidige advies handhaven totdat er meer duidelijk is over het standpunt van de nieuwe regering. Wanneer de externe evaluatie van de WNT besproken is in de kamer, zal de NVTZ haar adviesregeling evalueren. De verwachting wanneer de NVTZ haar adviesregeling evalueert is eind 2022.

Handreiking 'hoe geniet ik mijn bezoldiging als toezichthouder?'

Het btw-ondernemerschap van toezichthouders in Nederland heeft het afgelopen jaar veel aandacht gekregen ten gevolge van uitleg daarvan in (Europese) rechtspraak én beleidsbesluiten van de Staatssecretaris van Financiën (zie voor meer informatie de berichtgeving op de NVTZ-website). Als er binnen de kaders van de WNT (en eventueel de statuten) een vergoeding is vastgesteld, blijft de vraag hoe een toezichthouder dit kan genieten en moet verantwoorden bij de belastingdienst. Een toezichthouder is namelijk niet in loondienst van de organisatie en kwalificeert veelal ook niet als ondernemer voor de btw. Kortgezegd zal de vergoeding van een toezichthouder op twee manieren kunnen worden belast: ofwel met inkomstenbelasting als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ ofwel als loon onder inhouding van loonheffingen en premie inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw). In deze bijdrage een korte verkenning van de belangrijkste eigenschappen van de beide mogelijkheden.

Handreiking afbouw bezoldiging bestuurders i.v.m. het overgangsrecht WNT

Op 11 december 2017 zijn de Beleidsregels WNT 2018 gepubliceerd met nieuwe regelgeving over de berekening van de afbouw van de bezoldiging. Ook krijgen we regelmatig vragen in verband met de wettelijk verplichte afbouw van (onder het overgangsrecht toegestane) overschrijdingen van het WNT-maximum. Wij hebben daarom Axyos WNT Advies gevraagd om een handreiking over dit onderwerp op te stellen. De regeling ‘Advies NVTZ honorering raden van toezicht 2017’ blijft onverminderd van kracht.

Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen (WBTR)

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden. Naar aanleiding van vragen over deze wet is de Themapagina WBTR ingericht. Deze pagina geeft een overzicht van relevante artikelen en over de WBTR en services waar zorginstellingen gebruik van kunnen maken. Tevens gaan we in op de modelstatuten van de NVZD en de NVTZ in relatie tot het overgangsrecht van de WBTR.


Btw-positie commissarissen

Dit artikel is een aangepaste versie van de berichtgeving die op 27 mei 2021 naar de leden van de NVTZ is verstuurd. In dit artikel gaan we ook in op het wijzigingsbesluit van 2 augustus 2021. Deze berichtgeving is gebaseerd op een artikel dat eerder door de Verenging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is gedeeld en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Deloitte.

In het advies van de NVTZ stond eerder dat ‘voor toezichthouders en commissarissen die ten behoeve van hun toezichthoudende functie goederen of diensten hebben aangeschaft en de btw hebben afgetrokken (voorbelasting) kan het nadelig zijn om de btw terug te vorderen, omdat zij dan ook deze voorbelasting terug moeten betalen’. Deze overweging is in dit artikel komen te vervallen i.v.m. het wijzigingsbesluit van 2 augustus 2021.

Archiefpagina documenten

Op zoek naar een oudere versie van een van de hierboven genoemde documenten? Bezoek hier onze archiefpagina.


 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen