Modellen en richtlijnen NVTZ

 Inhoudsopgave

 • Modelstatuten en -reglementen

  • Modelstatuten
  • Modelreglementen
  • Modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg
  • Toezichtvisie
  • Klokkenluidersregeling
  • Modelregeling voor handelen bij conflicten
  • Modeldocumenten voor Welzijnsorganisaties
    
 • WNT 

  • Advies NVTZ honorering raden van toezicht
  • Addendum NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn
  • Handreiking afbouw bezoldiging bestuurders i.v.m. het overgangsrecht WNT
    
 • Btw-positie commissarissen
   

 • Archiefpagina documenten


Modelstatuten en -reglementen

De modelstatuten NVTZ/NVZD met toelichting zijn door iedereen te downloaden. Bij vragen over de modeldocumenten kunt u terecht bij onze Helpdesk Governance, veel informatie is ook te vinden in de toelichting van de modeldocumenten. Onderaan deze pagina is een link naar het archief. Daarin staan oudere versies van de op deze pagina beschikbare documenten.

In onderstaande toelichting kunt u terugvinden op welke wet passages uit de modelstatuten en –reglementen zijn gebaseerd.

 Modelstatuten

Modelstatuten januari 2020 (word)

 Modelreglementen

 Modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg

Toezichtvisie

De Governance Code Zorg (artikel 6.2.4.) schrijft dat een rvt een visie benodigd op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, een toezichtvisie. Het gaat in de toezichtvisie over wat de rvt toevoegt en op welke wijze.

Om meer te weten te komen over het belang en het opstellen van een toezichtvisie, zie de onderstaande documenten.

Klokkenluidersregeling (via BoZ)

De Klokkenluidersregeling van de brancheorganisaties in de zorg (BoZ) draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. U vindt deze regeling op de website van BoZ.

Modelregeling voor het handelen bij conflicten (via BoZ)

Hoe er wordt omgegaan met interne conflicten tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht moet schriftelijk vastgelegd worden, aldus artikel 6.1 van het uitvoeringsbesluit WTZi. Artikel 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2017 stelt dan ook dat zorgorganisaties over een schriftelijke conflictregeling dienen te beschikken. De BoZ heeft een modelconflictregeling uitgebracht.

​Modeldocumenten voor Welzijnsorganisaties

De governance van zorginstellingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Governance Code Zorg (2017) en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De WTZi is niet van toepassing op welzijnsorganisaties en er is een aparte governancecode opgesteld door Sociaal Werk Nederland. De governancecode Sociaal Werk vertoont veel raakvlakken met de Governancecode Zorg, maar omdat ze te maken hebben met andere wet- en regelgeving heeft Sociaal Werk Nederland de keuze gemaakt dit te formaliseren in reglementen. Deze reglementen zijn te raadplegen via Sociaal Werk.


WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. De WNT geldt voor de leden van de hoogst uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling en de hoogst ondergeschikte of de leden van de groep hoogst ondergeschikte aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkste leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling (WNT art. 1.1 b 5).

Voor onder andere zorginstellingen gelden in de WNT verlaagde bezoldigingsmaxima, de hoogte hiervan is vastgesteld in de sectorale regeling ‘bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp’. Binnen de regeling bestaan er vijf klassen waar een instelling op basis van een puntensysteem ingedeeld kan worden.

De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.

Zie www.topinkomens.nl voor meer informatie en veel gestelde vragen over de WNT.

Advies NVTZ honorering raden van toezicht 2017 - 2021

Uit de vele vragen van de leden is gebleken dat er behoefte is aan meer houvast hoe de honorering van de rvt vast te stellen. De commissie Werkgeverschap van de NVTZ heeft in reactie daarop een advies honorering raden van toezicht voorbereid, dat op 10 november 2016 is aangenomen door de ALV. Het betreft een advies waar de ‘pas toe of leg uit’ regel van toepassing is.

De adviesregeling is sinds 1 januari 2017 van kracht en geldt ook voor de jaren daarna (met in achtneming van veranderende bezoldigingsmaxima).

In de loop van 2021 zal de NVTZ haar adviesregeling evalueren, de WNT is extern al geëvalueerd.

Addendum NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn

Dit addendum hoort bij het document ‘NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn’. De onderstaande tabel komt overeen met tabel 2 uit dit document, maar de bedragen zijn geïndexeerd naar de sectorale bezoldigingsmaxima die gelden in 2021.

Handreiking afbouw bezoldiging bestuurders i.v.m. het overgangsrecht WNT

Op 11 december 2017 zijn de Beleidsregels WNT 2018 gepubliceerd met nieuwe regelgeving over de berekening van de afbouw van de bezoldiging. Ook krijgen we regelmatig vragen in verband met de wettelijk verplichte afbouw van (onder het overgangsrecht toegestane) overschrijdingen van het WNT-maximum. Wij hebben daarom Axyos WNT Advies gevraagd om een handreiking over dit onderwerp op te stellen. De regeling ‘Advies NVTZ honorering raden van toezicht 2017’ blijft onverminderd van kracht.


Btw-positie commissarissen

Naar aanleiding van onduidelijkheid over btw-ondernemerschap bij de commissaris heeft het Hof Den Bosch zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft op 13 juni 2019 uitspraak gedaan in deze zaak waarbij is geoordeeld dat geen sprake is van btw-ondernemerschap bij de betreffende commissaris.

Hoewel de beoordeling van het bestaan van btw-ondernemerschap bij commissarissen afhankelijk is van de feitelijke omstandigheden en u als commissaris zelf uw specifieke situatie moet nagaan, willen we u in onderstaand document, een aantal situaties schetsen waarbij we per situatie de (praktische) gevolgen van de uitspraak aangeven. Hierbij wordt ook ingegaan op de (huidige en nieuwe) kleineondernemersregeling. U vindt ook een model Bezwaarschrift omzetbelasting.  De bijlagen zijn tot stand gekomen in samenwerking met Mark van der Wielen van Deloitte (mvanderwielen@deloitte, 088  288 1525). 

Waar in deze documenten over btw-ondernemerschap over commissarissen wordt gesproken, worden ook toezichthouders bedoeld. Door de term commissaris te hanteren voor alle rechtsvormen, wordt er voorgesorteerd op het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. 


Archiefpagina documenten

Op zoek naar een oudere versie van een van de hierboven genoemde documenten? Bezoek hier onze archiefpagina.


 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen