Leidende principes voor bv-configuraties

Een toenemend aantal organisaties organiseert zorg of welzijn in een besloten vennootschap (bv). Deze rechtsvorm wordt in zijn algemeenheid gekenmerkt door de aanwezigheid van één of meerdere aandeelhouders, de mogelijkheid om winst uit te keren en kent verschillende verschijningsvormen (configuraties). Deze kenmerken kunnen op gespannen voet staan met sectorspecifieke wet- en regelgeving en stellen zodoende toezichthouders (commissarissen) dikwijls voor dilemma’s. In deze publicatie stelt de NVTZ vijf leidende principes centraal die commissarissen in acht moeten nemen bij het toezichthouden op bv’s en die als richtsnoer kunnen fungeren bv-gerelateerde dilemma’s. 

De vijf leidende principes zijn: toezicht tot op de bodem, transparantie, eenvoud, tegengaan van (de schijn van) belangenverstrengeling en regelmatig herijken. De publicatie kent drie bijlagen. De eerste bijlage is een juridisch kader, waarin een overzicht wordt gegeven van alle wet- en regelgeving die relevant is voor de bv in de zorg. In bijlage II en III wordt respectievelijk ingegaan op de zelfstandige bv (met een Wtzi-toelating) en de bv in een concern.