Voorbeeld toezichtvisie raad van toezicht

Uit: Zienderogen Beter 2 (2016, NVTZ)

Een toezichtvisie geeft houvast voor toezicht en bestuur in het toezicht op veiligheid. Door een geëxpliciteerde toezichtvisie heeft men scherp voor ogen hoe het toezicht zich verhoudt tot bestuur, organisatie en stakeholders, en geeft daarmee legitimatie voor het handelen.

Toezicht houden is in iedere zorgorganisatie weer anders. Het is afhankelijk van het type zorg, van het type bestuurder(s), van de mensen die in de raad van toezicht zitten, van de geschiedenis die de organisatie en de raad van toezicht heeft. Hoewel er sprake is van een gedeelde praktijk in het toezicht – door het land denkt iedereen er min of meer hetzelfde over – is het van belang voor een raad van toezicht een eigen toezichtvisie op te stellen, naar aanleiding van een intensieve dialoog. Het gaat om de bestaansreden van de raad van toezicht; wat voegen wij toe en op welke wijze? In het onderzoeksproject is gebleken dat een raad van toezicht die een dergelijk proces heeft doorlopen, ook meer houvast heeft op het gebied van toezicht op kwaliteit en veiligheid. Dit komt doordat geëxpliciteerd wordt hoe men zich wil verhouden tot het bestuur, tot de organisatie, tot de omgeving, en wat daarbij de leidraad is. Een visie is bovendien zeer nuttig als verantwoordingsdocument voor internen en externen.

Onderdelen van een dergelijk visiedocument kunnen zijn:

  • Ontwikkelingen in sector waar u toezicht houdt;
  • Ontwikkelingen in de organisatie waar u toezicht houdt;
  • Opvattingen over good governance;
  • Opvatting over goede zorg;
  • Opvatting over relatie met externen;
  • Missie/visie;
  • Doelen;
  • Middelen;
  • Jaarlijkse focus van het toezicht, eventueel aangevuld met een thematische en terugkerende agenda.

Kennisbank

Zienderogen Beter II

Veiligheid in perspectief. In deze gids wordt de kern van het toezicht op veiligheid uit de sfeer van het meetbare en objectieve getrokken en geplaatst in de sfeer van dialoog.

Bekijk ook

Hoe zorgbestuurders
bouwen aan draagvlak om te besturen

Building a License to Lead Proefschrift Sophie Bijloos NVZD

Toezichthouden en ethisch ondernemen in zorg en welzijn

Een werkgroep van de NVTZ heeft zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan...

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.