Wetten

Wetten

Informatie over (nieuwe wetten) en de mogelijke impact hiervan op u als toezichthouder of op de zorginstelling waar u toezichthouder bent.

Themanieuws

WNT-uitvoeringsregeling 2024 bekend

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft afgelopen oktober de WNT-uitvoeringsregeling voor 2024 vastgesteld (zie topinkomens.nl).  NVTZ adviesregeling Eind…

Professionaliseringsprogramma Wtza

De NVTZ heeft, samen met de NVTZ Academie, het ‘Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht‘ ontwikkeld

Reactie VTW en NVTZ internetconsultatie Wet versterking regie volkshuisvesting

Halverwege februari opende de internetconsultatie voor de Wet versterking regie volkshuisvesting. Met dit wetsvoorstel beoogt de overheid meer grip te krijgen op hoeveel, waar en voor wie wordt gebouwd. Samen met de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft de NVTZ op de internetconsultatie gereageerd

Uit de kennisbank

Toepassing vrijwilligersvergoeding toezichthouders

Op de voorwaarden en aandachtspunten bij toepassing van deze ‘vrijwilligersvergoeding’ of vergoeding ingevolge de fiscale ‘vrijwilligersregeling’ gaan we hierna in.

De WNT wordt niet meer gecontroleerd door de accountant?

Wat betekent dit voor de zorginstelling en voor de raad van toezicht? 

Handreiking verslag interne toezichthouder

Vanaf boekjaar 2022 is de externe verantwoording van zorgaanbieders aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke nieuwe opgave voor veel zorgaanbieders is de verantwoordelijkheid voor een zelfstandig verslag van de interne toezichthouder.

Compliance kader

Relevante wet- en regelgeving:

 1. Boek 2 en 7 Burgerlijk Wetboek
 2. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
 3. Uitvoeringsbesluit Wtza (UB Wtza)
 4. Uitvoeringsregeling Wtza (Reg. Wtza)
 5. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)
 6. Wet op de ondernemingsraden (WOR)
 7. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 8. Wet normering topinkomens (WNT)
 9. Wet werk en zekerheid (Wwz)
 10. Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
 11. Regeling jaarverantwoording Wmg
 12. Governancecode Zorg 2022
 13. Vpb-vrijstellingsbesluit 25 november 2019
 14. ANBI-regeling
 15. Wet toelating zorginstellingen (Wtzi)
 16. Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen (UB Wtzi)
  Voorts is getoetst aan:
 17. Kader Goed Bestuur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd d.d. 3 juli 2020