Wetten

Wetten

Informatie over (nieuwe wetten) en de mogelijke impact hiervan op u als toezichthouder of op de zorginstelling waar u toezichthouder bent.

Themanieuws

Reactie VTW en NVTZ internetconsultatie Wet versterking regie volkshuisvesting

Halverwege februari opende de internetconsultatie voor de Wet versterking regie volkshuisvesting. Met dit wetsvoorstel beoogt de overheid meer grip te krijgen op hoeveel, waar en voor wie wordt gebouwd. Samen met de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft de NVTZ op de internetconsultatie gereageerd

Het verslag van de interne toezichthouder past bij de veranderende opvattingen over toezicht

Van de interne toezichthouder wordt in toenemende mate verwacht dat hij niet alleen toeziet op de financieel economische belangen van een organisatie, maar ook verantwoordelijkheid neemt voor het creëren van maatschappelijke waarde. Dat is geen makkelijke taak en leidt tot tal van morele dilemma’s in de bestuurskamer.

De ‘Handreiking verslag interne toezichthouder’ nu beschikbaar

De NVTZ heeft een handreiking opgesteld om de interne toezichthouder te helpen bij het opstellen van een zelfstandig jaarverslag.

Uit de kennisbank

Toepassing vrijwilligersvergoeding toezichthouders

Op de voorwaarden en aandachtspunten bij toepassing van deze ‘vrijwilligersvergoeding’ of vergoeding ingevolge de fiscale ‘vrijwilligersregeling’ gaan we hierna in.

De WNT wordt niet meer gecontroleerd door de accountant?

Wat betekent dit voor de zorginstelling en voor de raad van toezicht? 

Handreiking verslag interne toezichthouder

Vanaf boekjaar 2022 is de externe verantwoording van zorgaanbieders aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke nieuwe opgave voor veel zorgaanbieders is de verantwoordelijkheid voor een zelfstandig verslag van de interne toezichthouder.

Compliance kader

Relevante wet- en regelgeving:

 1. Boek 2 en 7 Burgerlijk Wetboek
 2. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
 3. Uitvoeringsbesluit Wtza (UB Wtza)
 4. Uitvoeringsregeling Wtza (Reg. Wtza)
 5. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)
 6. Wet op de ondernemingsraden (WOR)
 7. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 8. Wet normering topinkomens (WNT)
 9. Wet werk en zekerheid (Wwz)
 10. Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
 11. Regeling jaarverantwoording Wmg
 12. Governancecode Zorg 2022
 13. Vpb-vrijstellingsbesluit 25 november 2019
 14. ANBI-regeling
 15. Wet toelating zorginstellingen (Wtzi)
 16. Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen (UB Wtzi)
  Voorts is getoetst aan:
 17. Kader Goed Bestuur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd d.d. 3 juli 2020