Wetten

Wetten

Informatie over (nieuwe wetten) en de mogelijke impact hiervan op u als toezichthouder of op de zorginstelling waar u toezichthouder bent.

Themanieuws

NVZD en NVTZ: wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) is onvoldoende onderbouwd

De Raad van State (RvS) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). De Raad adviseert de regering om met een betere motivering te komen, de Wibz aan te passen en anders af te zien van de Wibz.

WNT-uitvoeringsregeling 2024 bekend

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft afgelopen oktober de WNT-uitvoeringsregeling voor 2024 vastgesteld (zie topinkomens.nl).  NVTZ adviesregeling Eind…

Professionaliseringsprogramma Wtza

De NVTZ heeft, samen met de NVTZ Academie, het ‘Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht‘ ontwikkeld

Uit de kennisbank

Handreiking bezoldiging bestuurders kleine zorginstellingen

De ‘Handreiking bezoldiging bestuurders kleine zorg- en welzijnsinstellingen’ is opgesteld door helpdeskpanel-lid en WNT-expert Henk Jan van den Bosch, naar…

Toepassing vrijwilligersvergoeding toezichthouders

Op de voorwaarden en aandachtspunten bij toepassing van deze ‘vrijwilligersvergoeding’ of vergoeding ingevolge de fiscale ‘vrijwilligersregeling’ gaan we hierna in.

De WNT wordt niet meer gecontroleerd door de accountant?

Wat betekent dit voor de zorginstelling en voor de raad van toezicht? 

Compliance kader

Relevante wet- en regelgeving:

 1. Boek 2 en 7 Burgerlijk Wetboek
 2. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
 3. Uitvoeringsbesluit Wtza (UB Wtza)
 4. Uitvoeringsregeling Wtza (Reg. Wtza)
 5. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)
 6. Wet op de ondernemingsraden (WOR)
 7. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 8. Wet normering topinkomens (WNT)
 9. Wet werk en zekerheid (Wwz)
 10. Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
 11. Regeling jaarverantwoording Wmg
 12. Governancecode Zorg 2022
 13. Vpb-vrijstellingsbesluit 25 november 2019
 14. ANBI-regeling
 15. Wet toelating zorginstellingen (Wtzi)
 16. Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen (UB Wtzi)
  Voorts is getoetst aan:
 17. Kader Goed Bestuur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd d.d. 3 juli 2020