WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. De WNT geldt voor de leden van de hoogst uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling en de hoogst ondergeschikte of de leden van de groep hoogst ondergeschikte aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkste leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling (WNT art. 1.1 b 5).

Voor onder andere zorginstellingen gelden in de WNT verlaagde bezoldigingsmaxima, de hoogte hiervan is vastgesteld in de sectorale regeling ‘bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp’. Binnen de regeling bestaan er vijf klassen waar een instelling op basis van een puntensysteem ingedeeld kan worden.

De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd, eind november worden de nieuwe sectorale normen gepubliceerd.

Zie www.topinkomens.nl voor meer informatie en veel gestelde vragen over de WNT.

Update Wet Normering Topinkomens (WNT) 2024

De wijzigingen van de WNT blijven dit jaar gelukkig voor de meeste instellingen beperkt tot de aanpassingen van de bezoldigingsmaxima en verandering van enkele details van de WNT-regelgeving.

De aanscherping van de regels voor de WNT-groepsverantwoording veroorzaakt veel problemen bij instellingen en accountants. Er moeten veel meer gegevens over interne doorbelastingen worden gerapporteerd. Bovendien hebben accountants aangegeven dat deze gegevens meestal niet controleerbaar zijn.

In 2022 is de 2e evaluatie van de WNT behandeld in de Tweede Kamer, maar dit heeft in 2023 nog niet geleid tot publicatie van het toegezegde conceptwetsvoorstel voor de 2e evaluatiewet WNT.

In deze bijlage treft u een overzicht van de aandachtspunten m.b.t. de WNT voor de remuneratiecommissie in 2024, die op een rij zijn gezet door onze kennispartner, WNTadvies.nl.

Advies NVTZ honorering raden van toezicht 2017 – 2024

Uit de vele vragen van de leden is gebleken dat er behoefte is aan meer houvast hoe de honorering van de rvt vast te stellen. De commissie Werkgeverschap van de NVTZ heeft in reactie daarop een advies honorering raden van toezicht voorbereid, dat op 10 november 2016 is aangenomen door de ALV. Het betreft een advies waar de ‘pas toe of leg uit’ regel van toepassing is.

De adviesregeling is sinds 1 januari 2017 van kracht en geldt ook voor de jaren daarna (met in achtneming van veranderende bezoldigingsmaxima).

Eind november zijn de sectorale WNT-normen voor 2024 gepubliceerd. De NVTZ heeft berekend wat dit betekent voor de bezoldigingsmaxima van toezichthouders in de sectoren zorg en jeugdhulp, conform het NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn.”

In 2020 is de WNT extern geëvalueerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die resultaten zijn inmiddels naar de Kamer gestuurd, maar het onderwerp is na de val van het kabinet controversieel verklaard. Het is tot op heden nog niet behandeld in de Kamer. In de ledenvergadering van de NVTZ in 2021 is daarom medegedeeld dat we vooralsnog het huidige advies handhaven totdat er meer duidelijk is over het standpunt van de nieuwe regering. Wanneer de externe evaluatie van de WNT besproken is in de kamer, zal de NVTZ haar adviesregeling evalueren. De verwachting wanneer de NVTZ haar adviesregeling evalueert is eind 2022.

Handreiking ‘hoe geniet ik mijn bezoldiging als toezichthouder?’

Het btw-ondernemerschap van toezichthouders in Nederland heeft het afgelopen jaar veel aandacht gekregen ten gevolge van uitleg daarvan in (Europese) rechtspraak én beleidsbesluiten van de Staatssecretaris van Financiën (zie voor meer informatie de berichtgeving op de NVTZ-website). Als er binnen de kaders van de WNT (en eventueel de statuten) een vergoeding is vastgesteld, blijft de vraag hoe een toezichthouder dit kan genieten en moet verantwoorden bij de belastingdienst. Een toezichthouder is namelijk niet in loondienst van de organisatie en kwalificeert veelal ook niet als ondernemer voor de btw. Kortgezegd zal de vergoeding van een toezichthouder op twee manieren kunnen worden belast: ofwel met inkomstenbelasting als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ ofwel als loon onder inhouding van loonheffingen en premie inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw). In deze bijdrage een korte verkenning van de belangrijkste eigenschappen van de beide mogelijkheden.

Handreiking afbouw bezoldiging bestuurders i.v.m. het overgangsrecht WNT

Op 11 december 2017 zijn de Beleidsregels WNT 2018 gepubliceerd met nieuwe regelgeving over de berekening van de afbouw van de bezoldiging. Ook krijgen we regelmatig vragen in verband met de wettelijk verplichte afbouw van (onder het overgangsrecht toegestane) overschrijdingen van het WNT-maximum. Wij hebben daarom Axyos WNT Advies gevraagd om een handreiking over dit onderwerp op te stellen. De regeling ‘Advies NVTZ honorering raden van toezicht 2017’ blijft onverminderd van kracht.

Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen (WBTR)

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden. Naar aanleiding van vragen over deze wet is de Themapagina WBTR ingericht. Deze pagina geeft een overzicht van relevante artikelen en over de WBTR en services waar zorginstellingen gebruik van kunnen maken. Tevens gaan we in op de modelstatuten van de NVZD en de NVTZ in relatie tot het overgangsrecht van de WBTR.

Bekijk ook

Spiegelbeelden

Spiegelbeelden gaat op zoek naar goede zorg met opmerkelijke besturingsfilosofieën en is geschreven door Wouter Hart, Henk den Uijl en...

Toelichting model arbeidsovereenkomst 2024

Toelichting model arbeidsovereenkomst 2024Downloaden

Ketenregeling voor bestuurders

Kan een contract nóg een keer voor bepaalde tijd worden verlengd? En hoe vaak mag dat achter elkaar? En voor hoe lang? Het zijn allemaal vragen over de ‘ketenregeling’.