Commissarissen en toezichthouders bij woningcorporaties en in de sector zorg & welzijn in beeld

In 2021 zijn NVTZ en VTW gestart met een langjarig onderzoek. Hiermee wordt in beeld gebracht hoe het intern toezicht in de corporatiesector en in de sector en zorg & welzijn ervoor staat. Ook kunnen op termijn trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd. In het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport worden vooral de verschillen tussen beide sectoren beschreven. Het is nog niet mogelijk om opvallende bevindingen binnen een sector over de tijd heen te rapporten omdat dit het eerste onderzoek is.

De aantallen respondenten uit zowel de corporatiesector als uit de sector zorg & welzijn zijn hoger dan in andere commissarissenonderzoeken. En vormen een afspiegeling van de ledenbestanden van NVTZ en VTW.

Gelijke mate professionalisering

Op hoofdlijnen valt op dat de corporatiesector en de sector zorg & welzijn op veel vragen vergelijkbaar scoren. En dat het interne toezicht verder professionaliseert. Op een aantal punten lijkt de corporatiesector, qua professionalisering, iets vooruit te lopen op de sector zorg & welzijn. 

Toegevoegde waarde raad ligt vooral op: bijdrage aan de strategische dialoog met de bestuurder en het bepalen van de richting

De onderzochte intern toezichthouders van beiden sectoren vinden de meeste toegevoegde waarde van de raad vooral liggen op de ‘bijdrage aan de strategische dialoog met de bestuurder en het bepalen van de richting’. Deze dialoog is essentieel voor het realiseren van de maatschappelijke opgave van de corporaties en de zorg- en welzijnsorganisaties.

Maatschappelijke rol corporaties meer op voorgrond

Er zijn ook een aantal opvallende verschillen tussen beide sectoren op basis waarvan geconcludeerd kan worden dat de corporatiesector haar maatschappelijke rol meer op de voorgrond plaatst dan de sector zorg & welzijn.

Diversiteit kan beter

Er kan meer aandacht komen voor het vergroten van diversiteit en inclusie. Niet alleen ten gunste van vrouwen, maar ook ten gunste van jonge toezichthouders (jonger dan 50 jaar) en toezichthouders met een meer dan alleen een NL-achtergrond.

De onderzochte intern toezichthouders vinden dat het belang van diversiteit in de samenstelling van raad ten opzichte van 4 jaar geleden meer dan gemiddeld is toegenomen. Hierbij is gevraagd naar de aspecten: kennis en ervaring, persoonstypen, gender, leeftijd en meer dan alleen een NL-achtergrond.

Dit toegenomen belang loopt parallel met een toename in diversiteit op de aspecten kennis en ervaring en persoonstypen. En in mindere mate ook op de aspecten gender en leeftijd. Dit kan erop duiden dat er meer aandacht is voor de competenties en persoonlijkheidskenmerken in de profielschetsen.

Het aspect meer dan alleen een NL-achtergrond komt uit op een gewogen gemiddelde van 4.0 op een schaal van 1 (sterk afgenomen) tot 7 (sterk toegenomen). In de corporatiesector is de diversiteit op dit aspect meer toegenomen in vergelijking met de sector zorg & welzijn. Uit het onderzoek blijkt dat nog geen 10% van de onderzochte intern toezichthouders een meer dan alleen een Nederlandse achtergrond heeft. Er is geen significant verschil tussen de twee sectoren.

Hier vindt u de link naar het online onderzoeksrapport

Dialoogsessies

Beide verenigingen gebruiken deze resultaten voor verder onderzoek en om tot aandachtspunten voor RvC’s/RvT’s te komen. Hiervoor organiseren NVTZ en VTW in 2023 gezamenlijke dialoogsessies met leden.

Het rapport is een markeringspunt in verdere uitvraag en reflectie, waarbij NVTZ en VTW hun leden vragen zichzelf en hun raad kritisch onder de loep te nemen. Daarmee zetten de verenigingen nadere stappen naar een verdere professionalisering van het intern toezicht en een goede onderlinge samenwerking.

En tenslotte, het rapport is ook een maatschappelijke verantwoording over wat het intern toezicht behelst en betekent voor de corporatiesector en de sector zorg & welzijn.

Nieuws

Online dialoogsessie ‘Teamwork dat telt; teamvorming van de rvc/rvt’

Deze eerste sessie, onderdeel van een reeks, werd gezamenlijk georganiseerd door de VTW en de NVTZ, als verdieping op het langjarig onderzoek waarmee in beeld wordt gebracht hoe het intern toezicht in de corporatiesector en in de sector en zorg & welzijn ervoor staat.

Bekijk ook

Trends in rvt-land: van ambassadeur naar hoeder van de dialoog

Regionale netwerksamenwerking en HR-beleid spelen een steeds grotere rol op de agenda van de raden van toezicht (rvt’s). Dat blijkt uit onderzoek van de toezichthouderverenigingen NVTZ en VTW.