Bestuursvergadering 23 mei

Er was veel te bespreken op de bestuursvergadering van 23 mei. Na een gesprek met Paul Zevenbergen, voorzitter van de programmaraad, stonden een aantal publicaties van de NVTZ en het programma van het ledenfestival in het najaar op de agenda. Ook zijn de jaarrekening en het bestuursverslag voor 2023 door het bestuur goedgekeurd om aan de ALV ter vaststelling voor te leggen. Daarnaast besprak het bestuur het proces en de profielschets voor de werving van de opvolger van Hanneke Ester.

Programmaraad: dicht op de praktijk

Voorzitter Aad Koster opende de vergadering met het welkom heten van Paul Zevenbergen, sinds drie jaar voorzitter van de NVTZ programmaraad. De programmaraad werkt nauw samen met de NVTZ Academie en evalueert bestaande opleidingen en initieert en beoordeelt nieuwe opleidingen. Voortdurend wordt bekeken of opleidingen nog actueel zijn en of er nieuwe thema’s zijn waarvoor opleidingen ontwikkeld moeten worden. Daarbij wordt zoveel mogelijk context-rijk gewerkt: dicht op de praktijk van de toezichthouder.

Door veel in contact te staan met bestuurders en toezichthouders, ook buiten de zorgsector, en ook met universiteiten, stelt de raad zich op de hoogte van laatste trends en ontwikkelingen, die zoveel mogelijk in het opleidingsaanbod worden geïntegreerd. Ook bespreekt de raad welke vormen zich het beste lenen voor de diverse opleidingen en hoe bijvoorbeeld recente NVTZ-publicaties daarin kunnen worden meegenomen. Op dit moment wordt bekeken of opleidingen ook in de regio aangeboden kunnen worden en worden plannen gemaakt om intervisiegroepen te gaan faciliteren.

Publicaties

Er wordt momenteel aan veel verschillende publicaties gewerkt. Tijdens de bestuursvergadering kwam onder andere aan bod:

  • De handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur. Deze is recentelijk verschenen en ook al met de leden gedeeld. Met deze handreiking wordt expliciet aandacht gegeven aan een artikel uit de governancecode Zorg. Bekijk de handreiking
  • Paper Toezicht in tijden van schaarste van de Wetenschappelijke Adviesraad. Deze publicatie zal tijdens de ALV van 5 juni worden aangeboden aan de voorzitter. Het bestuur is blij met het advies en moedigt aan het de komende tijd onder de aandacht van de leden te brengen.

Jaarrekening en ledenvergadering

Bij de bespreking van de jaarrekening en het bestuursverslag concludeerde de penningmeester dat de NVTZ ook afgelopen jaar een financieel gezonde vereniging was, onder meer door de gestage groei van het aantal leden. De penningmeester gaf aan dat de  samenwerking tussen de accountant en directie plezierig verloopt.  De jaarrekening en het bestuursverslag voor 2023 worden door het bestuur goedgekeurd om aan de ALV ter vaststelling voor te leggen.

Vacature penningmeester NVTZ

Omdat de tweede termijn van mevrouw Ester dit najaar afloopt is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester. Specifiek voor deze portefeuille is de gevraagde ervaring met business control en financiële administratie, affiniteit met digitale innovatie en transformatie en kennis van het thema financiële duurzaamheid van zorg en welzijn. De vacature is in te zien op de website van de NVTZ en wordt via de nieuwsbrief met de leden gedeeld.

Ledenfestival in het teken van Samenspel met de samenleving

Tot slot zijn de eerste plannen voor het Ledenfestival op 28 november a.s. aan het bestuur voorgelegd. Dat zal helemaal in het teken staan van het jaarthema ‘Toezien in samenspel met de samenleving’.

Het laatste nieuws

Opleidingsaanbod NVTZ Academie voor het najaar van 2024 beschikbaar!

Ook dit najaar ondersteunt de Academie u graag bij uw professionalisering als toezichthouder. In de kennisbank vindt u de interactieve leaflet met het volledige aanbod aan opleidingen voor het najaar van 2024.

Ontvang de gratis gids voor het werven van toezichthouders in de zorg

Bent u betrokken bij een zorg- of welzijnsorganisatie en op zoek naar praktische inzichten en strategieën voor het werven van geschikte toezichthouders?

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.