Vergaderstukken ledenvergadering 23 november beschikbaar

Woensdag 23 november 2022 vindt voorafgaand aan het ledenfestival de 53e ledenvergadering plaats. Alle leden die zich hebben aangemeld voor het festival krijgen de agenda en de bijbehorende stukken per mail toegestuurd. Leden die niet aanwezig zijn bij de ledenvergadering of het festival maar wel de stukken willen inzien, kunnen een mail sturen naar m.vader@nvtz.nl. De complete vergaderset wordt u dan toegestuurd. De agenda van de ledenvergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2.Mededelingen en ingekomen stukken2.1.   Mededelingen [mondeling]
2.2.   Ingekomen stukken [n.v.t.]
3. Verslag van de 52e ledenver­ga­dering NVTZ gehouden via Zoom op 9 juni 20223.1.   Verslag incl. besluitenlijst [bijlage 3.1]
4. Voortgang evaluatie Goed Toezicht     In een korte presentatie wordt toegelicht hoe de aanbevelingen uit de externe evaluatie van het Programma Goed Toezicht (2020) vorm krijgen en hoe zich dat verhoudt tot de Kamerbrief betreffende de evaluatie agenda Goed bestuur in de zorg van 20 juni 2022.
5. Flankerend beleid Wtza        Vanaf 1 januari 2022 is de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Deze wet betekent voor met name veel kleinere zorgaanbieders dat er intern toezicht moeten worden vormgegeven, bestaande uit tenminste drie personen. De NVTZ ondersteunt deze aanbieders middels flankerend beleid en werkt daarin samen met verschillende bracheorganisaties, inspecties en het ministerie van VWS. In de vergadering wordt toegelicht welke stappen er tot op heden zijn gezet.  
6. Activiteitenplan ‘23      6.1.   Vaststellen activiteitenplan ‘23  [bijlage 6.]
7.  Prognose 2022 en begroting 2023    7.1.   Vaststellen begroting 2023  [bijlage 7.]
8. Herbenoeming8.1.   Dhr. (Cor) Calis als lid van het bestuur 
8.2.   Mw. (Pink) Van Veen als lid van het bestuur
9. Aanbieding gids ‘De rol van de raad van toezicht bij zorg voor goed werk’
10.  Rondvraag en sluiting

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.