Uit het bestuur – vergadering 4 april 2022

Flankerend beleid Wtza

Op 1 januari jl. is de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet heeft tot gevolg dat een (grote) groep zorgaanbieders intern toezicht moet organiseren, bestaande uit tenminste drie personen. In een door VWS gesubsidieerd project en in samenwerking met verschillende branche-organisaties, VWS, NZa, IGJ en het CIBG geeft de NVTZ vorm aan flankerend beleid op de Wtza, met het doel om intern toezicht daadwerkelijk van meerwaarde te laten zijn.

In de bestuursvergadering is teruggekeken op de bijeenkomst waarin samen me alle betrokkenen de aftrap is gegeven voor het flankerend beleid. Branche-organisaties hebben in kaart gebracht voor welke organisaties de Wtza veranderingen meebrengt, vertelden de bestuursleden die aanwezig waren bij deze kleine happening. Het inrichten van intern toezicht wordt door de meeste van deze organisaties als een lastenverzwaring gepercipieerd, dus er is nog werk te verzetten om het een en ander in goede banen te leiden. Het flankerend beleid wordt in de komende twee jaar verder vormgegeven.       

Goed Toezicht 2.0.

In 2020 is het Programma ‘Goed Toezicht’ van de NVTZ extern geëvalueerd door een onderzoeksgroep van de Erasmus Universiteit en aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Innovatie- en Adviescommissie (I&A-commissie), die de ontwikkeling van het programma volgt en het bestuur hierover adviseert, heeft een naar aanleiding van de externe evaluatie verschillende aanbevelingen gedaan. De belangrijkste aanbeveling is het toevoegen van een vierde waarde: ‘de hoeder van de dialoog’. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVTZ schreef eerder in Signalement 2021 over een dergelijke rol voor de raad van toezicht.

Het bestuur heeft in de vergadering positief gereageerd op de aanbevelingen van de I&A-commissie, maar had nog wel vragen over de betekenis van deze nieuwe waarde voor de raad van toezicht. Is de raad van toezicht bijvoorbeeld alleen de hoeder van de dialoog in de eigen organisatie of ook in het netwerk van de organisatie? En moet de raad van toezicht altijd zelf de dialoog voeren of er in meer algemene zin op toezien dat de organisatie de juiste dialoog voert met de juiste belanghebbenden. De I&A-commissie werkt samen met het bureau van de NVTZ om deze nieuwe waarde onder de aandacht te brengen van de leden de komende periode.          

Jaarverslag en ledenvergadering

Op 9 juni vindt de algemene ledenvergadering (ALV) van de NVTZ plaats. Op deze vergadering wordt het jaarverslag over 2021 toegelicht door het bestuur en ter goedkeuring aangeboden. In de bestuursvergadering heeft de penningmeester, mw. Ester, het jaarverslag toegelicht. Het ledenaantal is in 2021 wederom gestegen, waardoor de baten hoger uitvielen. Ook de opbrengsten van de NVTZ-academie vielen hoger uit dan begroot, ondanks de effecten van Corona op het aantal en de vorm van de verzorgde opleidingen. Aan de lastenkant bleven alle posten binnen begroting, behalve de kosten voor de verhuizing naar het nieuwe kantoor. Doordat de verhuizing twee maanden is uitgesteld, was een korte periode sprake van dubbele lasten.

Voorafgaand aan de ledenvergadering op 9 juni, is er een inhoudelijk programma over de bestuurlijke opgaven tot 2030. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.