Het sociaal domein in Amersfoort en drie andere onderwerpen waar in het bestuur over is gesproken

Uit het bestuur – de vergadering van 25 augustus 2022

De rol van de gemeente in de organisatie van het sociaal domein stond centraal tijdens de beleidsdagen van het NVTZ-bestuur op 24 en 25 augustus. Woensdag werd daar invulling aan gegeven door een bezoek aan wijkcentrum de Groene Stee in Amersfoort, waar verschillende organisaties samenwerken om buurtbewoners op een laagdrempelige manier te ondersteunen. De directeur Sociaal Domein van de gemeente en de directeur-bestuurder van Wijkteam Amersfoort vertelden op deze locatie over de wijze waarop de gemeente (langjarig) aanbesteedt in het sociale domein en hoe er wordt geïnvesteerd in een goede samenwerking.

Op donderdag heeft het bestuur de jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd en heeft het bestuur ’s middags kort vergaderd. In de vergadering is er gesproken over verschillende Kamerbrieven over goed bestuur in de zorg. Ook concept modelstatuten voor bv’s waren aan de orde en het bestuur heeft stil gestaan bij de concepttekst van de gids ‘De rol van de raad van toezicht bij zorg voor goed werk’.      

Kamerbrieven over Goed bestuur in de zorg

In juni heeft de minister van langdurige zorg en sport een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een beleidsreactie op de evaluaties van goed bestuur in de zorg, waaronder het NVTZ-programma Goed Toezicht. Het bestuur herkent elementen uit de beleidsreactie, maar constateert ook dat de NVTZ al meer invulling geeft aan samenwerking met branchepartijen en vertegenwoordigers van medezeggenschapsorganen, dan dat in de brief wordt verondersteld. Wat betreft de brief over de aanpak van niet-integere zorgaanbieders heeft de NVTZ in een overleg met het ministerie te kennen gegeven niet te begrijpen dat er in de brief op geen enkele manier rekenschap wordt gegeven van de lopende programma’s rond goed bestuur in de zorg.

Concept-modelstatuten voor de zelfstandige bv

Er leven veel vragen rondom de positie van de raad van commissarissen in een zelfstandige zorg-bv. De NVTZ heeft daar eerder een notitie met leidende principes over geschreven, maar er is ook behoefte aan een concreter richtinggevend kader. De NVTZ heeft daarom modelstatuten op laten stellen voor de bv met een directeur-groot aandeelhouder (DGA), waarin nadrukkelijke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de positie van de raad van commissarissen. Het bestuur heeft positief gereageerd op de concepttekst. In oktober worden de modelstatuten ook besproken met juristen, uitvoeringsinstanties, brancheverenigingen en commissarissen, waarna het gedeeld zal worden met leden van de vereniging.  

Gids ‘De rol van de raad van toezicht bij zorg voor goed werk’

‘Zorg voor goed werk’ is het NVTZ-thema van 2022 en in lijn met dit thema wordt er in het najaar een gids uitgegeven over de rol van de raad van toezicht hierbij. De gids bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden aan werk gerelateerde dynamieken beschreven en het tweede deel gaat over de betekenis daarvan voor de rol van de raad van toezicht. De gids vormt daarmee een brug naar het NVTZ-thema voor 2023: de veranderende rol van de raad van toezicht. Het bestuur heeft positief gereageerd op de opzet van de gids en vond de dynamieken herkenbaar.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.