Uit het bestuur – de vergadering van 23 mei 2022

Korte weergave van drie agendapunten die aan de orde zijn gekomen in de bestuursvergadering van de NVTZ op 23 mei ‘22: ALV van 9 juni, ledenfestival op 23 november en communicatiebeleid van de vereniging.

Algemene ledenvergadering in het teken van de bestuurlijke horizon 2030

Inmiddels zijn de drie sprekers bekend die op donderdag 9 juni het thema ‘bestuurlijke horizon 2030’ zullen inleiden. De eerste inleiding wordt verzorgd door Michel van Schaik, directeur Zorg van de Rabobank. Hij heeft zich eerder kritisch uitgelaten over bestuurders en toezichthouders in de zorg en zal een toelichting op zijn ideeën geven. Onno de Zwart, directeur Verwey-Jonker instituut, zal ingaan op de opgaven in het sociaal domein. En tot slot zal Lea Bouwmeester, Boundary Spanner bij BeBright, haar visie uiteenzetten over domeinoverstijgend samenwerken.

In de Algemene Ledenvergadering staat de jaarrekening 2021 op de agenda, naast een aantal belangrijke lopende projecten die het bestuur toe wil lichten.

De veranderende rol van de raad van toezicht centraal op het ledenfestival in november

De organisatie van welzijn en zorg moet ingrijpend veranderen; daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar hoe die transformatie er uit moet zien, daar lopen de meningen over uiteen. Ten aanzien van de raad van toezicht roept het de vraag op of deze geen andere invulling moet geven aan zijn rollen om een transformatie te versnellen. Het NVTZ-ledenfestival in het najaar staat in het teken van deze veranderende rollen. ‘De veranderende rol van de raad van toezicht’ is tevens het NVTZ-jaarthema voor 2023.

Het bestuur is positief over de voorlopige opzet van het ledenfestival.  

Nadruk op belangenbehartiging in het communicatiebeleid van de NVTZ

Het bestuur wil de externe communicatie van de vereniging verbeteren, om de zichtbaarheid van de NVTZ te vergroten en het belang van goed toezicht onder een brede groep belanghouders onder de aandacht te (blijven) brengen.

Het bureau heeft hiervoor een notitie uitgewerkt over hoe we als vereniging de komende jaren de vier essentiële functies van de vereniging verder willen gaan versterken. Namelijk: het ondersteunen van individuele leden, het organiseren van ontmoeting en verbinding, het onder de aandacht brengen van standpunten over toezicht en governance en het behartigen van belangen bij, onder andere, de politiek en inspecties. In het kader van externe communicatie ligt de nadruk in de notitie op het behartigen van belangen.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.