Toezicht op kleine organisaties, burgers als initiator van zorg en duurzaamheid als jaarthema

Verslag van de bestuursvergadering op 6 februari

‘Toezien met oog voor de toekomst’ is het thema van het 6e lustrum van de NVTZ, dat bovendien complementair is aan het jaarthema duurzaamheid. In de bestuursvergadering van 6 februari is onder andere gesproken over hoe deze thema’s concreet invulling krijgen in de ledenvergadering in juni. Er is ook stilgestaan bij de modeldocumenten waar de NVTZ aan werkt in het kader van de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). Tot slot is er aan de hand van een visiedocument gesproken over de samenwerking tussen (institutionele) zorg- en welzijnsinstellingen en burgerinitiatieven. 

Ledenvergadering juni

‘Toezien met oog voor de toekomst’ is het thema van het 6e lustrum van de NVTZ en het jaarthema: duurzaamheid sluit hier naadloos op aan. Op de ledenvergadering in juni geeft de vereniging invulling aan beide thema’s.

De ledenvergadering vindt plaats op donderdagmiddag 15 juni. Voorafgaand aan de vergadering vindt zoals altijd een inhoudelijke verdieping plaats aan de hand van korte inleidingen. Daarna is er ruimte voor leden om met elkaar in gesprek te gaan. Zodra het programma bekend is, informeren wij u  daarover.    

Modeldocumenten voor bv’s en niet-rechtspersonen

Met ingang van 1 januari 2022 is de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) van kracht, waardoor veel zorgorganisaties intern toezicht moeten organiseren; ook organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, zoals maatschappen en eenmanszaken. De NVTZ werkt samen met verschillende brancheorganisaties aan flankerend beleid op deze wet. Een reglement voor niet-rechtspersonen is daar een onderdeel van.

In de bestuursvergadering is er stilgestaan bij zowel het proces als de inhoud. Het bestuur vindt het wenselijk dat definities en formuleringen, waar mogelijk, aansluiten op de bestaande governance praktijk. Ook wordt het van belang geacht dat in een reglement wordt uitgewerkt wat intern toezichthouders tenminste nodig hebben om daadwerkelijk waarde te kunnen toevoegen. De komende periode gaat de NVTZ daarover in gesprek met branchevertegenwoordigers. Haast is geboden, want aan het einde van dit jaar moeten alle zorgaanbieders met een toelatingsvergunning voldoen aan de eisen die uit de Wtza (en het uitvoeringsbesluit) voortvloeien.     

Samenwerking tussen burgers en zorginstellingen

De NVTZ en NLZVE (Nederland zorgt voor elkaar) verkennen hoe er (intensiever) samen opgetrokken kan worden om de samenwerking tussen formele zorg- en welzijnspartijen en zorgzame gemeenschappen verder vorm te geven. Een eerste aanzet daartoe is uiteengezet in een visiedocument. In het visiedocument wordt beargumenteerd dat we moeten leren omgaan met schaarste. Het ‘weg-organiseren’ van zorg in collectieve regelingen behoort tot het verleden. Meer financiële middelen komen er niet en meer ‘handen aan het bed’ al helemaal niet. En dus zijn we steeds meer zelf aan zet; als ouderen, als familie, als kinderen van, als mantelzorgers, als samenleving.

Het bestuur ziet het belang in van de beweging en heeft in de vergadering besproken wat dit betekent voor de rol van de interne toezichthouder. Die discussie zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid aan verschillende tafels gevoerd. Het visiedocument heeft daarom een open karakter en zal de komende jaren verder uitgewerkt worden.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.