Reactie VTW en NVTZ internetconsultatie Wet versterking regie volkshuisvesting

Halverwege februari opende de internetconsultatie voor de Wet versterking regie volkshuisvesting. Met dit wetsvoorstel beoogt de overheid meer grip te krijgen op hoeveel, waar en voor wie wordt gebouwd. Dit wil zij doen door het Rijk, de provincies en gemeenten instrumenten aan te reiken om met regionale afstemming de volkshuisvesting te regisseren. Het wetsvoorstel behelst een aantal wijzingen van bestaande wetten, namelijk de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, de Algemene Wet Bestuursrecht en de nog in werking te treden Omgevingswet. Voor de zorg relevante bepalingen zien met name op de voorgestelde verplichting voor gemeenten om een zogenaamde ‘urgentieregeling’ op te stellen, waarin dient de worden aangegeven welke kwetsbare groepen met urgentie in aanmerking komen voor een woning, het verplicht betrekken van integrale zorgverlening bij het Wmo-beleidsplan en het verplicht uitnodigen van relevante zorgpartijen bij het overleg over prestatieafspraken. Samen met de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft de NVTZ op de internetconsultatie gereageerd. In de reactie heeft de NVTZ er onder meer voor gepleit om met het wetgevend kader zoveel mogelijk aan te sluiten op de maatschappelijke opgaven waarvoor zorgaanbieders (komen te) staan en de ontwikkelingen die reeds plaatsvinden in onze samenleving. Dit betekent dat de overheid binnen haar woonzorgbeleid de nadruk dient te leggen op de bestaande voorzieningen in de lokale omgeving, het bevorderen van gemeenschapszin en het aansluiten op en faciliteren van lokale (buurt)initiatieven. Lees de reactie hieronder.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.