Reactie VTW en NVTZ internetconsultatie Wet versterking regie volkshuisvesting

Halverwege februari opende de internetconsultatie voor de Wet versterking regie volkshuisvesting. Met dit wetsvoorstel beoogt de overheid meer grip te krijgen op hoeveel, waar en voor wie wordt gebouwd. Dit wil zij doen door het Rijk, de provincies en gemeenten instrumenten aan te reiken om met regionale afstemming de volkshuisvesting te regisseren. Het wetsvoorstel behelst een aantal wijzingen van bestaande wetten, namelijk de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, de Algemene Wet Bestuursrecht en de nog in werking te treden Omgevingswet. Voor de zorg relevante bepalingen zien met name op de voorgestelde verplichting voor gemeenten om een zogenaamde ‘urgentieregeling’ op te stellen, waarin dient de worden aangegeven welke kwetsbare groepen met urgentie in aanmerking komen voor een woning, het verplicht betrekken van integrale zorgverlening bij het Wmo-beleidsplan en het verplicht uitnodigen van relevante zorgpartijen bij het overleg over prestatieafspraken. Samen met de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft de NVTZ op de internetconsultatie gereageerd. In de reactie heeft de NVTZ er onder meer voor gepleit om met het wetgevend kader zoveel mogelijk aan te sluiten op de maatschappelijke opgaven waarvoor zorgaanbieders (komen te) staan en de ontwikkelingen die reeds plaatsvinden in onze samenleving. Dit betekent dat de overheid binnen haar woonzorgbeleid de nadruk dient te leggen op de bestaande voorzieningen in de lokale omgeving, het bevorderen van gemeenschapszin en het aansluiten op en faciliteren van lokale (buurt)initiatieven. Lees de reactie hieronder.

Het laatste nieuws

NVZD en NVTZ: wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) is onvoldoende onderbouwd

De Raad van State (RvS) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). De Raad adviseert de regering om met een betere motivering te komen, de Wibz aan te passen en anders af te zien van de Wibz.

Start pilot ‘toezichthouders in de Forensische Zorg’

Op donderdag 4 juli 2024 vond de aftrap van de pilot ‘Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg’ plaats, een samenwerking van de NVTZ en de divisie Forensische Zorg van de directie Dienst Justitiële Inrichtingen.

Toezicht in tijden van schaarste

In het paper van de Wetenschappelijke Adviesraad ‘Toezicht in tijden van schaarste’ worden enkele handvatten gegeven voor de rol van de raad van toezicht.