Reactie NVTZ internetconsultatie Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders

Eind oktober is de Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) gepubliceerd voor internetconsultatie. De Wibz is gericht op het bevorderen van integere bedrijfsvoering door zorgaanbieders en het weren van organisaties met verkeerde intenties. Het wetsvoorstel behelst een aantal wijzigingen ten opzichte van bestaande wetgeving. Zo wordt beoogd in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bepalingen op te nemen over hoe om te gaan met tegenstrijdige belangen bij besluitvorming en over het afleggen van verantwoording over de onafhankelijkheid van externe adviseurs die bij besluitvorming betrokken zijn. Daarnaast wordt beoogd in de Wmg de bestaande regeling van het winstuitkeringsverbod gedeeltelijk te wijzigen en de mogelijkheid te introduceren om voorwaarden aan toegestane winstuitkeringen te verbinden.  Beoogd wordt bovendien de gronden voor het intrekken en weigeren van een vergunning om zorg te verlenen op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aan te scherpen en uit te breiden. Tot slot wordt beoogd het toezicht op vastgoedtransacties te moderniseren door het College Sanering Zorginstelling af te schaffen en daarmee de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) volledig in te trekken. Daarmee komt de (voorafgaande) controle van vastgoedtransacties bij andere actoren te liggen, namelijk de interne toezichthouder, cliëntenraden, stakeholders en financiers.

Het bestuur van de NVTZ heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om op het wetsvoorstel te reageren. Op de website van de overheid is de reactie van de NVTZ terug te vinden. Bovendien is de reactie hieronder te downloaden.

Samenvattend is de NVTZ de mening toegedaan dat alle vormen van fraude binnen de zorg bestreden dienen te worden en dat deze fraudebestrijding de nodige aandacht verdient. De NVTZ is echter kritisch over het voorliggende wetsvoorstel en meent dat dit niet het remedium is om fraude in de zorg te bestrijden. Wij twijfelen aan de toegevoegde van het wetsvoorstel en vrezen dat de werkelijk kwaadwillende personen er niet door zullen worden geraakt, terwijl de goedwillende organisaties – die toch zeker de meerderheid vormen – met extra administratieve lasten worden opgezadeld. In de reactie noemt de NVTZ een aantal inhoudelijke bezwaren bij het wetsvoorstel. Zo zijn wij van mening dat een aantal normen uit het wetsvoorstel een disproportioneel effect kunnen hebben op de kwaliteit en continuïteit van zorg. Daarnaast bemerken wij dat de verhouding van het wetsvoorstel tot bestaande (veld)normen en andere relevante rechtssystemen onderbelicht blijft. Bovendien signaleren wij dat meerdere onbenutte middelen bestaan om niet-integere bedrijfsvoering aan te pakken, die in de toelichting op het wetsvoorstel niet betrokken worden. Bovendien sluit het wetsvoorstel onzes inziens niet aan op de uitgangspunten uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) die zien op samenwerking, vertrouwen en het verminderen van administratieve lasten. Ten aanzien van het winstuitkeringsverbod stelt de NVTZ een model voor waarin individuele gevallen beoordeeld kunnen worden. In de reactie zijn onze inhoudelijke op- en aanmerkingen nader uitgewerkt en worden een aantal suggesties tot verbetering gedaan. Ten aanzien van het proces betreurt de NVTZ dat het veld slechts zijdelings bij de totstandkoming van het wetsvoorstel betrokken is geweest en vervolgens slechts een maand de tijd heeft gehad om op het voorstel te reageren. Tot slot is de NVTZ van mening dat de introductie van nieuwe regelgeving ongunstig uitkomt, gezien het gegeven dat zorgaanbieders tot op heden – en voorlopig – hun handen vol hebben aan het bevatten en implementeren van de regels uit de Wtza en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr).

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.