NVTZ richt zich op de toekomst

Verslag van de bestuursvergadering die plaatsvond op 16 oktober 2023

Op maandag 16 oktober vergaderde het bestuur van de NVTZ. Op de agenda stonden onder andere het programma van het ledenfestival op 29 en 30 november, het jaarthema van 2024, de enquêteresultaten over innovatie en het concept jaarplan en begroting van 2024 ter voorbereiding van de komende ALV.

NVTZ present

Tijdens de vergadering werd het bestuur bijgepraat over een aantal bijeenkomsten, waarbij de NVTZ betrokken of aanwezig was.

  • Op de invited conference van het Toezicht Netwerk, gehouden op 21 september waren in totaal 68 deelnemers vanuit zeven toezichtverenigingen. Spreker was Marilieke Engbers met als onderwerp: weerstand in de boardroom. Ons bestuurslid Mw. Ester was hierbij aanwezig.
  • Op 5 oktober heeft de IGJ een Consultatie bijeenkomst meerjarenplan georganiseerd. Mw. Ykema en mw. Verstraeten waren namens de NVTZ aanwezig bij deze bijeenkomst en een brede vertegenwoordiging vanuit betrokkenen bij de zorgsector. De bijeenkomst had tot doel om input op te halen om het meerjarenplan van de IGJ aan te vullen of aan te scherpen. Opmerkelijk was dat in het consultatiestuk intern toezicht en NZa ontbraken.
  • Dhr. Koster heeft tijdens de bijeenkomst ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn’ een korte presentatie gegeven.
  • Op de branchebijeenkomst Ziekenhuizen van 29 september waren vanuit de NVTZ dhr. Koster en dhr. Groenewold aanwezig. De bevindingen van deze bijeenkomst zijn met het bestuur gedeeld.
  • Dhr. Boekhoff was aanwezig bij een bijeenkomst van associaties van wijkteams die zich aan het oriënteren zijn op toezichthouden in netwerken. Dhr. Boekhoff heeft de associatie verwezen naar de NVTZ.
  • Naar aanleiding van de regiobijeenkomst Zuid Limburg, waar dhr. Calis aan het discussiepanel deelnam, krijgt ‘Toezichthouden op netwerken’ vervolg en aandacht in het bestuur.  

Enquête ‘De rol van de raad van toezicht bij innovatie’

In juni is er onder de leden een vragenlijst uitgezet om te peilen wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot innovatie. Deze peiling is een vervolgactie na het publiceren van de NVTZ-gids ‘De rol van de raad van toezicht bij innovatie’. Wat opvalt, is dat de gids of de inhoud van de gids bij veel van de respondenten niet bekend is en er binnen raden op het gebied van innovatie nog veel ruimte voor verbetering is. Een artikel over deze peiling en de resultaten is verschenen in de Governance Update van oktober 2023.

Nieuwe handreikingen ter ondersteuning leden

De laatste jaren zijn er naast modeldocumenten diverse handreikingen ter ondersteuning van de leden opgesteld. Het bestuur is gevraagd welke thema’s zij geschikt achten voor nog op te stellen nieuwe handreikingen. Er zijn daarvoor enkele suggesties gedaan. De handreikingen te vinden op de website zijn inzichtelijk voor leden en delen we via onze communicatiekanalen, zoals de nieuwsbrief.

ALV november 2023

Het concept jaarplan en begroting waren bij de vergaderstukken ter besluitvorming en voorbereiding op de ALV van november toegevoegd.
Tenslotte worden, op initiatief van het bestuur, de leden voor de ALV uitgenodigd om met een  voorstel voor het jaarthema 2024 te komen. Het bestuur denkt daarbij aan onderstaande thema’s:

  • De gevolgen van diverse akkoorden voor samenwerking in de regio voor raden van toezicht,
  • Co-creatie met samenleving, burger, patiënt en cliënt,
  • Ethische vraagstukken in het kader van transformaties innovatie en schaarste.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.