Nieuw boek over toezien op samenwerken in zorg en welzijn

UTRECHT, 21 juni 2023 – De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) publiceert een nieuw boek met de titel ‘Toezien op samenwerken: naar een verantwoord samenspel’. In de recent gesloten zorgakkoorden worden partijen opgeroepen meer samen te werken. De afspraken staan beschreven, maar het ‘hoe’ blijft open voor invulling en geeft ruimte voor pluriformiteit. De vraag is in hoeverre de onderliggende waarden van good governance ook (kunnen) doorwerken in het toezicht op of van netwerken en samenwerkingsverbanden. Dit boek biedt daarover praktische en wetenschappelijke inzichten. De bijdragen van de auteurs zijn hierbij gebaseerd op verschillende casussen uit de praktijk.

Aanleiding publicatie

De WAR ziet de urgentie en de pluriformiteit van samenwerkingsverbanden in de praktijk én dat er al diverse invullingen en vernieuwingen plaatsvinden door toezichthouders en bestuurders. In deze publicatie staat dan ook het beschouwen van de ontwikkelingen vanuit verschillende zienswijzen of (wetenschaps)disciplines centraal. Niet zozeer om tot pasklare oplossingen te komen, maar om bouwstenen te leveren aan de praktijk. In de huidige ontwikkelingsfase, waarin wetenschappelijke kennis aanwezig is over governance, samenwerking of synergie in netwerken, omarmt de WAR juist de pluriformiteit om ook vanuit de empirie de echt wezenlijke vragen te kunnen stellen. Daarop kunnen bruikbare antwoorden worden gezocht vanuit zowel de praktijkervaring als de wetenschap. Het is namelijk de vraag of er een waarheid is, waar onderliggende waarden van good governance (denk bijvoorbeeld aan efficiency, gelijkgerichtheid of solidariteit) verschillend gewogen kunnen worden.

Samenwerking casussen

De leden van de WAR hebben in deze publicatie een eigen bijdrage geschreven. Daarnaast hebben ze diverse auteurs gevraagd vanuit hun perspectief een beschouwing te delen, gebaseerd op bestaande praktijken. Daaraan hebben zes samenwerkingsverbanden hun medewerking verleend om hun situatie, manier van werken en vragen te delen. Deze casussen laten zien dat de betrokken organisaties verschillen. De manier van organiseren, de vorm, de andere – of juist dezelfde of ontbrekende – wijze van toezicht en de beelden over ‘hoe verder’ lopen niet synchroon. De diversiteit toont ook overeenkomsten en interessante handelingsperspectieven. Deze publicatie kan op verschillende manieren benut worden door toezichthouders, bijvoorbeeld in het gesprek over samenwerkingsverbanden in de regio, als inspiratiebron voor varianten in samenwerking en als bron voor reflectie om de eigen samenwerkingsverbanden waaraan men deelneemt, onder de loep te nemen

Over de NVTZ

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke en actieve vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Dit doet zij door met en voor toezichthouders en raden van toezicht te werken aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak, met oog voor maatschappelijke vraagstukken. De NVTZ neemt de landelijke belangenbehartiging van raden van toezicht in de zorg- en welzijnssector voor haar rekening, stelt kaders, biedt opleidingen, faciliteert en geeft adviezen aan toezichthouders in de sector zorg en welzijn. Ruim 1.100 raden van toezicht (circa 5.500 toezichthouders) zijn lid van de NVTZ. De NVTZ bevindt zich in een dynamisch en uniek speelveld tussen zorg- en welzijnsorganisaties, politiek, belangenverenigingen, wetenschap, financiële partijen, advies- en onderzoeksbureaus en media.

Inkijkexemplaar ‘Toezien op samenwerken: naar een verantwoord samenspel’

Het laatste nieuws

Opleidingsaanbod NVTZ Academie voor het najaar van 2024 beschikbaar!

Ook dit najaar ondersteunt de Academie u graag bij uw professionalisering als toezichthouder. In de kennisbank vindt u de interactieve leaflet met het volledige aanbod aan opleidingen voor het najaar van 2024.

Ontvang de gratis gids voor het werven van toezichthouders in de zorg

Bent u betrokken bij een zorg- of welzijnsorganisatie en op zoek naar praktische inzichten en strategieën voor het werven van geschikte toezichthouders?

Bestuursvergadering 23 mei

Verslag van de vergadering van 23 mei 2024. Er was veel te bespreken op de bestuursvergadering van 23 mei. Na een gesprek met Paul Zevenbergen, voorzitter van de programmaraad, stonden een aantal publicaties van de NVTZ en het programma van het ledenfestival in het najaar op de agenda