Hulp bij effectieve zelfevaluatie van het toezicht

Elke raad van toezicht (rvt) moet zich regelmatig afvragen of hij goed bezig is en of en hoe het beter kan. Zelfevaluatie draagt bij aan effectiever toezicht. Maar hoe organiseer je dat?

De Governancecode Zorg stelt dat de raad zijn functioneren ten minste eens in de drie jaar moet evalueren onder begeleiding van een externe. Voor de andere jaren blijven alle opties open. De rvt kan dat bijvoorbeeld zelf organiseren, geholpen door een online enquête onder de leden die basis en kader schept voor een gedegen evaluatie.

ZelfevaluatieOnline is kosteneffectief en kan snel en effectief worden uitgevoerd. In deze enquête geven de leden van de rvt hun oordeel over organisatie en processen van het toezicht en over de interactie met bestuur en betrokken partijen. De antwoorden worden, op anonieme basis, verwerkt en geanalyseerd. In de rapportage is een benchmark opgenomen, waarmee de rvt zijn functioneren kan vergelijken met ‘hoe anderen het doen’.

Het rapport van ZelfevaluatieOnline legt de basis voor een onderbouwd en goed gekaderd gesprek over het eigen functioneren. De anonimiteit zorgt dat de focus blijft liggen op het collectieve functioneren met respect voor ieders individuele bijdrage.

ZelfevaluatieOnline draagt bij aan verbeterd toezicht

ZelfevaluatieOnline is een beproefd platform dat Raden van Toezicht begeleidt in beoordeling en verbetering van eigen functioneren.

Onderscheidend door:

  • De uitstekende voorbereiding die het biedt op de zelfevaluatie, waarbij de organisatie ontzorgd wordt in het activeren van deelnemers;
  • Een aan de Governancecode Zorg aangepaste vragenlijst;
  • Verwerking en analyse van de respons gegarandeerd anoniem, wat de deelnemers een veilige context biedt;
  • Een glasheldere rapportage met concrete ‘Quick wins’ en een benchmark die uw resultaten vergelijkt met die van andere instellingen;
  • Een snelle doorlooptijd en bescheiden kosten.

Adviseurs zijn desgewenst beschikbaar om uw zelfevaluatie na de enquête verder te begeleiden.

Referentie

“Recent maakten wij voor de zelfevaluatie van onze RvT gebruik van ZelfevaluatieOnline.nl

De aanmelding hiervoor liep soepel, het online portal is gemakkelijk in gebruik en de gestelde vragen zijn relevant.

Ieder lid ontvangt een eigen reflectie, afgezet tegen een algemene benchmark. 

Voor ons gaf het aanleiding tot een verdiepende en structureel goed verlopende discussie met een positief-kritische gedachtewisseling en herijking van enige inzichten.
En dat zijn ook de inzichten die je hoopt te verkrijgen van een dergelijke tool.“ (Meander MC, oktober 2023).

Aanvraag

Via https://www.zelfevaluatieonline.nl/nl, onder de button “Survey Zorg“.

De kosten bedragen EUR 2.745. Voor aanvragen die we ontvangen voor ultimo 2023 krijgt u eenmalig € 500 korting (aanvinken “in bezit voucher”).

Het laatste nieuws

Online dialoogsessie ‘Teamwork dat telt; teamvorming van de rvc/rvt’

Deze eerste sessie, onderdeel van een reeks, werd gezamenlijk georganiseerd door de VTW en de NVTZ, als verdieping op het langjarig onderzoek waarmee in beeld wordt gebracht hoe het intern toezicht in de corporatiesector en in de sector en zorg & welzijn ervoor staat.

NVTZ richt zich op de toekomst

Op maandag 16 oktober vergaderde het bestuur van de NVTZ. Op de agenda stonden onder andere het programma van het ledenfestival op 29 en 30 november, het jaarthema van 2024, de enquêteresultaten over innovatie en het concept jaarplan en begroting van 2024 ter voorbereiding van de komende ALV.

Professionaliseringsaanbod NVTZ Academie 2024

Hierbij de interactieve leaflet met het volledige aanbod aan opleidingen voor 2024. Een programma vol ontwikkelmogelijkheden om ook dit jaar...