Good governance begint bij jezelf

Verslag van de bestuursvergadering die plaatsvond op 15 mei 2023.

Op maandag 15 mei vergaderde het bestuur van de NVTZ. Onder andere de modeldocumenten voor de bv-dga en de maatschap en de jaarrekening 2022 stonden op de agenda. Daarnaast besprak het bestuur het proces en de profielschets voor de werving van de opvolger van mw. Heeren en de procedure voor de mogelijke herbenoeming van dhr. Koster.

Modeldocumenten

Het aantal zorgaanbieders met de bv als rechtsvorm is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen en als gevolg van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) zijn er ook veel maatschappen die intern toezicht moeten organiseren. De NVTZ ontwikkelde daarom in samenwerking met Dirkzwager modeldocumenten voor de besloten vennootschap met een Directeur Groot Aandeelhouder (bv-DGA) en voor de maatschap. In de vergadering stond het bestuur stil bij de aanstaande publicatie.  

Beide modeldocumenten wijken af van de modellen die de NVTZ samen met de NVZD aanbiedt voor de stichting. Voor de bv geldt dat de raad van commissarissen  anders is gepositioneerd omdat de bv ook een aandeelhoudersvergadering kent. De maatschap is bijzonder omdat deze geen rechtspersoonlijkheid heeft, met als gevolg dat er geen statuten zijn waarin de positie van het intern toezicht kan worden vastgelegd. Voor de bv-DGA biedt de NVTZ daarom modelstatuten aan en voor de maatschap een modelreglement.

Het bestuur constateerde dat beide modeldocumenten de verantwoordelijkheden van (onder andere) het intern toezicht verduidelijken en hoopt dat deze bijdragen aan goede interne verhoudingen en uiteindelijk aan de kwaliteit van zorg.

Jaarrekening en ledenvergadering

Bij de bespreking van de jaarrekening en het accountantsverslag concludeerde de penningmeester dat de NVTZ ook dit jaar een financieel gezonde vereniging is, dit onder meer door de gestage groei van het aantal leden. De penningmeester gaf aan dat de  samenwerking tussen de accountant, controller en directie goed is verlopen. De accountant keurt het jaarverslag goed.

De jaarverantwoording over 2022 wordt in de ledenvergadering op 15 juni besproken. Leden die zich voor de ledenvergadering aanmelden, krijgen de vergaderstukken (waaronder de jaarrekening) een week voorafgaand aan de vergadering toegestuurd.

Vacature(s) bestuur NVTZ

In de vorige vergadering gaf mw. Heeren aan dat ze terug wil treden uit het bestuur van de NVTZ, omdat zij momenteel geen toezichthoudende functie meer heeft in zorg of welzijn. Daarnaast loopt de eerste zittingstermijn van dhr. Koster (voorzitter van het bestuur) dit jaar af. Hij gaf te kennen dat hij graag in aanmerking komt voor een tweede termijn. In de bestuursvergadering besprak het bestuur daarom het proces en de profielschets voor de vacante positie die ontstaat door het terugtreden van mw. Heeren en de procedure voor de mogelijke herbenoeming van dhr. Koster.

Ten aanzien van de vacature wordt iemand gezocht die bij voorkeur toezichthouder is in de GGZ en/of jeugdzorg. Daarnaast is een wetenschappelijke achtergrond wenselijk, onder meer omdat het te werven bestuurslid aansluit bij de vergaderingen van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVTZ. De volledige vacaturetekst staat begin juni op de website en wordt gedeeld in de nieuwsbrief.

Voor wat de herbenoeming van de voorzitter betreft, stuurt dhr. Koster een schriftelijke motivatie toe aan de andere bestuursleden. De vicevoorzitter inventariseert daarna bij de afzonderlijke bestuursleden en de directie hoe zij aankijken tegen herbenoeming. In de bestuursvergadering in augustus besluit het bestuur of ze dhr. Koster aan de leden willen voordragen voor een tweede termijn in de ledenvergadering in het najaar (30 november 2022).  

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.