Werkgeverstaken van de raad van toezicht

Zorgen voor een goede bestuurder en daar continu aandacht voor houden is een hoofdtaak van de raad en in het bijzonder voor de commissie die deze taken op zich neemt. Dat begint bij de meest essentiële aspecten van goed werkgeverschap, vanaf de werving en benoeming van de bestuurder tot en met het afscheid.

Met de opleiding willen we de toezichthouders ondersteunen de werkgeversrol zo goed mogelijk te vervullen. Daarom wordt stilgestaan bij de vraag hoe ver de werkgeverstaak van de raad van toezicht reikt. We behandelen uiteenlopende aspecten van de werkgeverstaak van de raad van toezicht. Wij maken onderscheid tussen twee toezichttaken en drie zorgtaken; deze vijf taken vormen de ‘brede werkgeversrol’.

Eén van de belangrijkste taken van de raad van toezicht is ervoor te zorgen dat geschikte bestuurders aan het roer staan en dat zij passend worden beloond. Die taak komt pregnant naar voren als een bestuurder gezocht of ontslagen moet worden. Gezien de steeds vaker gehanteerde 4 jaar voor een bestuursopdracht moet de raad van toezicht actiever regie voeren. Hoe zich dat verhoudt met het arbeidsrecht – de bestuurder heeft veelal ook een arbeidsovereenkomst – is een extra complicatie.

De arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn door de Wet Normering Topinkomens (WNT) sterk ingekaderd. Verdere aanscherping voor onderaannemers en gelieerde instellingen staat voor de deur. U wordt geïnformeerd over de recente ontwikkelingen en wat dit voor de organisatie en voor u als werkgever van de bestuurder betekent.

Startpunt voor de brede werkgeversrol is het bewustzijn van de raad van toezicht welk soort leiderschap de organisatie nodig heeft. Dat is richtinggevend o.a. voor de evaluatie van de bestuurder, is van belang bij het besluit over herbenoeming en bij het organisatieontwerp van de functies in de top. En neemt u een verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder en anderen in de top? Zorgt u ook voor de kwaliteit van de toezichthouders?

Heeft u als raad van toezicht ook oog voor het organisatiebelang? Hoe werkt u samen met de medezeggenschap? Moet u zich als raad van toezicht ook ontfermen over de mensen die rapporteren aan het bestuur? Is er een specifieke relatie met de controller en de bestuurssecretaris? Zo ja, waarom en hoe?

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. Daarnaast kan men zich ook aanmelden voor een editie die alleen uit deelnemers vanuit de NVTZ Academie bestaan.

Onderwerpen

  • Diverse aspecten van de werkgeverstaak, de reikwijdte waarvoor de raad kiest;

  • De positie van de bestuurder op basis van de statuten en arbeidsrecht;

  • Werving- en selectie, benoeming, herbenoeming en beëindiging;

  • Periodieke evaluatie van het functioneren van de bestuurder;

  • Beloning en de WNT en overige maatschappelijke ontwikkelingen;

  • De samenhang tussen strategie, organisatieontwerp en beschikbaar talent;

  • De positie van de commissie werkgeverszaken, en de rol van de voorzitter hierbij.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Werkgeversrol RvT / bezoldiging
Thema: Strategie, Sturing, Kwaliteit, Integraal toezicht
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen