Arbeidsmarkt en strategisch personeelsbeleid

Risico’s, dilemma’s en beleid in tijden van schaarste

 

Terug van (nooit helemaal) weggeweest: de krappe arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De stijgende vraag en het teruglopende aanbod zetten de huidige en toekomstige personeelsinzet van zorgorganisaties - opnieuw - fors onder druk. Na een periode van laagconjunctuur, waarin bezuinigingen en majeure ingrepen in het stelsel de sector aanzetten tot reductie van formatie en opleidingscapaciteit, moet de sector zich nu instellen op een andere realiteit. De oplopende vervangingsvraag als gevolg van de naderende uitstroom van een groot cohort oudere medewerkers, de forse extra arbeidsinzet die in de ouderenzorg wordt gevraagd en een teruglopend aanbod van adequaat geschoold personeel, kleuren het arbeidsmarktperspectief van de sector.

De arbeidsmarkt voor zorg en welzijn vertoont de kenmerken van een klassieke varkenscyclus. De natuurlijke reactie om te bezuinigen op opleidingscapaciteit en arbeidsmarktprofilering heeft de sector de voorbije jaren op achterstand gezet. Gedane zaken nemen geen keer, maar wat is adequaat arbeidsmarkt- en personeelsbeleid voor de komende jaren? Welke beleidsopties hebben organisaties op onderliggende issues als de aantrekkelijkheid van de sector, het vergroten van de instroom en van het studie- en sectorrendement van de opleidingen, het organiseren van adequate routes voor zij-instromers en herintreders, het voorkomen van een loonkostenspiraal door concurrentie op arbeidsvoorwaarden, het ombuigen van de breed ervaren werkdruk en een toenemend verzuim en verloop, het anders inrichten van werkprocessen en het (her)invoeren van nieuwe functies? Stuk voor stuk onderwerpen met een fors soortelijk gewicht die beeld- en visievorming door raden van toezicht vragen.

Is het huidige organisatiebeleid effectief en toereikend? En hoever reikt de polsstok van organisaties op deze thema’s eigenlijk? Weerbarstige vraagstukken! Voor een raad van toezicht is het lastig om goed zicht te krijgen op de omvang en impact van deze problematiek en op passende interventies.

Aan de hand van de drieslag Beeld - Betekenis - Beleid gaan we in deze sessie aan het werk met beeld- en visievorming door de raad van toezicht over adequaat, langjarig arbeidsmarkt- en personeelsbeleid van organisaties in zorg en welzijn. We steken in op de overdracht van actuele kennis en inzichten over de arbeidsmarkt en maken de vertaling naar de organisatie vanuit een optiek van risicomanagement (waar loopt de organisatie risico’s, hoe detecteren we die, is er voldoende aandacht voor) en personeelsbeleid (voert de organisatie adequaat beleid, hoe stellen we dat vast, wat zijn de key issues van de organisatie, wat zijn de beleidsopties). We besteden ruim aandacht aan de constructieve dialoog over dit thema tussen raad van toezicht en raad van bestuur, gevoed door helder denken over proactief toezichthouderschap en een eigentijdse toezichtvisie.

Onderwerpen

 • Beeld van de arbeidsmarkt: hoe steekt de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in elkaar, welke factoren en partijen hebben invloed, hoe staat het er voor?;

 • Van beeld naar betekenis: wat betekent dat voor de branche, de regio, de organisatie?;

 • Betekenisvolle kengetallen en risico-indicatoren op organisatieniveau;

 • Regeren is vooruitzien: het strategische personeelsbeleid in zorg en welzijn;

 • Beeld – Betekenis – Beleid: een denk- en dialoogmodel voor de interactie tussen raad van toezicht en raad van bestuur.

Wat brengt dit u en uw raad van toezicht?

 • Inzicht in de actuele arbeidsmarktsituatie voor de organisatie;

 • Handvatten voor (het beoordelen van en meedenken over) strategisch risicomanagement op personeelsbeleid;

 • Kennis van relevante kengetallen en risico-indicatoren;

 • Een denkraam voor strategisch arbeidsmarkt- en personeelsbeleid;

 • Verrijking van kennis en ervaring door het bespreken van casussen met collega-toezichthouders;

 • Inspiratie voor een constructieve dialoog met de raad van bestuur.

Kosten

NVTZ-leden: € 545,-
Niet-leden: € 681,25

Deze sessie is tevens toegankelijk voor personen die geen toezichthouder (meer) zijn, maar grote affiniteit hebben met toezicht in de zorg en een bijzonder lidmaatschap hebben.

Themabank: Persoonlijke factor
Thema: Strategie
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Doel: Kennis, Vaardigheid, Inzicht opdoen van andere deelnemers, Reflectie, Ervaringen delen
Tijdsduur: 1 dag
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen