Programmastructuur NVTZ

Waar de veranderingen in de samenleving zich in hoog tempo opvolgen, wil de NVTZ enerzijds tijdig de onderstroom van deze veranderingen kunnen duiden en anderzijds een stabiele factor vormen voor de leden. Deze stabiliteit komt naar voren in een herkenbare programmastructuur bestaande uit drie pijlers, waarop de activiteiten van de NVTZ zijn gebaseerd:

  1. het ondersteunen van Goed Toezicht

  2. het portfolio van het interne toezicht

  3. onderzoek & samenleving

 

1. Het ondersteunen van Goed Toezicht

Het programma Goed Toezicht heeft als doel de professionalisering van toezicht te stimuleren. Goed Toezicht zet drie waarden binnen raden van toezicht centraal: goed voorbereid aan de taak van toezichthouder beginnen, open zijn over waar een raad van toezicht mee bezig is en als raad blijvend ontwikkelen en reflecteren.

Het programma is op de algemene ledenvergadering van november 2016 vastgesteld en geldt sinds begin 2017 voor alle raden van toezicht die lid zijn van de NVTZ. Eveneens is het programma te zien als een vertaling van het zevende principe van de Governancecode Zorg: “De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.”

Het programma Goed Toezicht is nadrukkelijk een lerend systeem dat gericht is op het lerend vermogen van de raad van toezicht, met reflectie en evaluatie als kernelementen van dit programma. Voor het programma betekent dit dat de ervaringen die worden opgedaan ook de basis moeten vormen voor verdere ontwikkeling ervan. De eerste ervaringen met het programma hebben al duidelijk gemaakt dat er ten aanzien van de administratieve last verbeterslagen mogelijk zijn. Daartoe zal de innovatie- en adviescommissie de komende jaren de ruimte krijgen om met verbetervoorstellen te komen. Kern bij de gekozen systematiek is de intrinsieke motivatie van (leden van) de raad van toezicht om zich blijvend te ontwikkelen en toezicht als een professie te zien.

> Lees meer over het programma Goed Toezicht


 

2. Portfolio van het interne toezicht

Waar Goed Toezicht vooral over het ‘hoe’ gaat, gaat het bij het portfolio van het interne toezicht vooral over het ‘wat’. De NVTZ wil de komende jaren vijf verschillende aandachtsgebieden binnen het portfolio onderscheiden, aansluitend bij de verschillende aandachtsterreinen die binnen een raad van toezicht zijn belegd:

  • Duurzaam organiseren van de zorg: binnen dit gebied gaat het om de financiële duurzaamheid van de organisatie, maar ook om het vastgoed en uiteraard de ecologische duurzaamheid. Duurzaam organiseren van de zorg is het aandacht hebben voor de brede context die bijdraagt aan deze duurzaamheid;

  • Kwaliteit en veiligheid: kwaliteit en veiligheid is de afgelopen jaren goed op de agenda gezet van de raden van toezicht. De aandacht voor dit onderwerp zal de komende tijd niet minder worden en het is van belang nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden;

  • Persoonlijke factor: de persoonlijke factor gaat over HRM en het arbeidsmarktvraagstuk in de brede zin van het woord. Natuurlijk is er binnen dit gebied ook aandacht voor goed werkgeverschap van de raad van toezicht;

  • Innovatie en strategie: alhoewel zorg en welzijn in de kern vaak draait om het interpersoonlijke contact tussen zorgverlener en zorgvrager, is de rol van ICT inmiddels niet meer weg te denken. De ontwikkelingen in de zorg en de manier van organiseren, maken dat achteruitkijken niet voldoende is voor de raad van toezicht;

  • Belanghouders: bij dit aandachtsterrein komt de aandacht voor de maatschappelijke rol van de toezichthouder naar voren. Hoe legt de raad van toezicht contact en op welke wijze legt de raad van toezicht verantwoording af?

Om een goede balans te vinden tussen het bieden van voldoende ondersteuning enerzijds en het niet overspoelen van de leden met teveel aanbod anderzijds, zal een ritme worden aangehouden van twee jaar. De NVTZ zal steeds thematisch een van de aandachtsgebieden uit het portfolio eens in de twee jaar uitlichten middels een grote bijeenkomst zoals een congres. Daarnaast zal ook de koppeling met de NVTZ Academie voor meer verdieping moeten zorgen. Zo wordt aan elk van de vijf gebieden tweejaarlijks een impuls gegeven.

 

3. Onderzoek & Samenleving

De laatste pijler van de programmastructuur is gericht op de buitenwereld. De NVTZ wil nadrukkelijk oog houden voor wat er speelt in de samenleving. De samenleving waarvan we zien dat deze steeds verandert en nooit af is. Hier is de onderstroom terug te vinden die zo zijn gevolgen heeft voor hoe het intern toezicht zich dient te ontwikkelen, die duidelijk maakt wat de maatschappelijke opdracht is die het intern toezicht kan vervullen. Deze onderstroom komt naar boven in het publieke en politieke debat. We staan hier als vereniging onderzoekend in; we zijn nieuwsgierig, stellen ons lerend op en willen empirisch waarnemen wat er speelt.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) speelt in deze pijler een sleutelrol, waarbij deze raad gevraagd en ongevraagd advies zal blijven geven, met een goede ondersteuning vanuit het bureau van de NVTZ. Ook andere vormen dan onderzoek kunnen aan de orde zijn binnen deze pijler. Zo zet de NVTZ in op een breed overleg over governance in de zorg, waarbij de focus breder is dan alleen bestuur en toezicht. In het primaire proces draait het om de zorgvrager en de zorgverlener, deze partijen worden dan ook meegenomen in de ontwikkeling van de governance.

Eveneens is deze pijler niet slechts bedoeld om te observeren, ook zal de NVTZ streven naar meer invloed op de buitenwereld. Waar soms de rol van het interne toezicht wordt meegenomen in het beleid van de politiek, zou dit op sommige dossiers meer expliciet aan de orde kunnen zijn om zo een congruent verwachtingspatroon voor het intern toezicht vanuit de politiek te realiseren.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen