Modellen en richtlijnen NVTZ

Modelstatuten

De modelstatuten NVTZ/NVZD met toelichting zijn door iedereen te downloaden. De NVTZ biedt haar leden de mogelijkheid om met hen mee te denken en desgewenst advies te geven over de toepassing van de modelstatuten.

 

Modelreglementen

 

Model arbeidsovereenkomst voor bestuurders in de zorg

 

Toezichtvisie

Door een geëxpliciteerde toezichtvisie heeft de raad van toezicht scherp voor ogen hoe het toezicht zich verhoudt tot bestuur, organisatie en stakeholders. Het geeft daarmee legitimatie voor het handelen.

 

Overige modelregelingen

Klokkenluidersregeling (via BoZ)

De Klokkenluidersregeling van de brancheorganisaties in de zorg (BoZ) draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. U vindt deze regeling op de website van BoZ.

 

Modelregeling voor het handelen bij conflicten (via BoZ)

De kwaliteit van de zorg en de continuïteit van de zorgorganisatie kunnen in het geding komen als conflicten tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht niet tijdig en professioneel worden opgelost. Daarom is in artikel 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2017  opgenomen dat zorgorganisaties over een schriftelijke conflictregeling dienen te beschikken. De BoZ heeft een voorbeeldregeling uitgebracht.

 

WNT

WNT Bezoldigingsmaxima

Zie www.topinkomens.nl voor informatie en antwoorden op heel veel vragen over de WNT.

 

Addendum NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn

Dit addendum hoort bij het document ‘NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn”. De onderstaande tabel komt overeen met tabel 2 uit dit document, maar de bedragen zijn geïndexeerd naar de sectorale bezoldigingsmaxima die gelden in 2019.

 

Advies NVTZ honorering raden van toezicht 2017 - 2020

Uit de vele vragen van de leden is gebleken dat er behoefte is aan meer houvast hoe de honorering van de RvT vast te stellen. De commissie Werkgeverschap van de NVTZ heeft daarop een advies honorering raden van toezicht voorbereid, dat op 10 november 2016 is aangenomen door de ALV. Het betreft een advies, waarop de ‘pas toe of leg uit’ regel van toepassing is. De adviesregeling is sinds 1 januari 2017 van kracht en geldt ook voor de jaren daarna (met in achtneming van veranderende bezoldigingsmaxima). Een eerste evaluatie zal plaatsvinden in 2020.

 

Handreiking afbouw bezoldiging bestuurders i.v.m. het overgangsrecht WNT

Op 11 december 2017 zijn de Beleidsregels WNT 2018 gepubliceerd met nieuwe regelgeving over de berekening van de afbouw van de bezoldiging. Ook krijgen we regelmatig vragen in verband met de wettelijk verplichte afbouw van (onder het overgangsrecht toegestane) overschrijdingen van het WNT-maximum. Wij hebben daarom Axyos WNT Advies gevraagd om een handreiking over dit onderwerp op te stellen. De regeling ‘Advies NVTZ honorering raden van toezicht 2017’ blijft onverminderd van kracht.

 

Btw-positie commissarissen

Naar aanleiding van onduidelijkheid over btw-ondernemerschap bij de commissaris heeft het Hof Den Bosch zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft op 13 juni jl. uitspraak gedaan in deze zaak waarbij is geoordeeld dat geen sprake is van btw-ondernemerschap bij de betreffende commissaris. 

Hoewel de beoordeling van het bestaan van btw-ondernemerschap bij commissarissen afhankelijk is van de feitelijke omstandigheden en u als commissaris zelf uw specifieke situatie moet nagaan, willen we u in onderstaand document, een aantal situaties schetsen waarbij we per situatie de (praktische) gevolgen van de uitspraak aangeven. Hierbij wordt ook ingegaan op de (huidige en nieuwe) kleineondernemersregeling. U vindt ook een model Bezwaarschrift omzetbelasting.  De bijlagen zijn tot stand gekomen in samenwerking met Mark van der Wielen van Deloitte (mvanderwielen@deloitte, 088  288 1525).  

Waar in deze documenten over btw-ondernemerschap over commissarissen wordt gesproken, worden ook toezichthouders bedoeld. Door de term commissaris te hanteren voor alle rechtsvormen, wordt er voorgesorteerd op het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen.  

Blogs over Governance 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen