Waarom intervisie?

De NVTZ Commissie 'Toezien met Hart voor de Zaak', onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer, heeft een aantal bouwstenen voor goed toezicht aangereikt in het rapport 'De vrijblijvendheid voorbij': Goed beslagen ten ijs, reflectie en de maatschappelijke agenda. De commissie heeft hierbij geanticipeerd op het steeds algemener gevoel dat toezichthouden een vak is en dat vrijblijvendheid, als het gaat om kwaliteitsborging, daar niet bij past. Deze bouwstenen vormen de basis voor Goed Toezicht. Intervisie is daar een belangrijk onderdeel van.

Wat is intervisie?

Intervisie is een instrument voor deskundigheidsbevordering waarbij deelnemers met elkaar reflecteren op vraagstukken uit de eigen werksituatie. Er wordt gewerkt onder begeleiding van een ervaren intervisor aan de hand van een, in overleg tussen intervisor en casusinbrenger, geselecteerde intervisiemethode. Hierdoor leert men van en met elkaar aan de hand van de casus door middel van een gezamenlijk, gestructureerd onderzoek in een veilige en vertrouwelijke setting.

Werkwijze

In een vaste groep deelnemers van 6-7 personen wordt een vraagstuk van een van de deelnemers besproken. De andere deelnemers leren onbevooroordeeld te luisteren, dragen doorgaans geen oplossingen aan, maar stimuleren de casusinbrenger zelf na te denken over de eigen casus door het stellen van helpende vragen.

Onderwerpen van vraagstukken kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Afstand versus nabijheid
  • De rol van de voorzitter
  • De relatie met de bestuurder
  • Onderlinge samenwerking binnen de raad van toezicht
  • Strategische issues

Begeleiders / intervisoren

De NVTZ wil haar leden graag ondersteunen bij het toepassen van intervisie. Als uw raad bijvoorbeeld ondersteuning zoekt bij het vinden van een geschikte begeleider, kan contact worden opgenomen via bureau@nvtz.nl.

Regelmatig starten er intervisiegroepen die samengesteld worden uit individuele toezichthouders, bijvoorbeeld met alleen voorzitters of nieuwe toezichthouders. Bij voldoende aanmeldingen neemt de intervisor contact met u op om een intervisiegroep op te starten.

Vragen

Heeft u vragen? Neem contact op via bureau@nvtz.nl of 030-7370085.


 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen