Intervisie

Waarom intervisie?

De NVTZ Commissie 'Toezien met Hart voor de Zaak', onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer, heeft een aantal bouwstenen voor goed toezicht aangereikt in het rapport 'De vrijblijvendheid voorbij': Goed beslagen ten ijs, reflectie en de maatschappelijke agenda. De commissie heeft hierbij geanticipeerd op het steeds algemener gevoel dat toezichthouden een vak is en dat vrijblijvendheid, als het gaat om kwaliteitsborging, daar niet bij past. Deze bouwstenen vormen de basis voor Goed Toezicht. Intervisie is daar een belangrijk onderdeel van.

Wat is intervisie?

Intervisie is een instrument voor deskundigheidsbevordering waarbij deelnemers met elkaar meedenken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Er wordt gewerkt onder begeleiding van een ervaren intervisor aan de hand van een intervisiemethode. Hierdoor leert men van en met elkaar aan de hand van de casus door middel van open vraagstelling, feedback, advies en een mogelijke aanpak.

Werkwijze

In een vaste groep deelnemers van 5-6 personen wordt een vraagstuk van een van de deelnemers besproken. De andere deelnemers dragen geen oplossingen aan, maar stimuleren de casusinbrenger na te denken door het stellen van helpende vragen.

Onderwerpen van vraagstukken kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de raad

  • de relatie raad van toezicht met de bestuurder

  • onderlinge samenwerking binnen de raad van toezicht

  • strategische issues

Begeleiders / intervisoren

De NVTZ wil haar leden graag ondersteunen bij het toepassen van intervisie. Als uw raad bijvoorbeeld ondersteuning zoekt bij het vinden van een geschikte begeleider, kan contact worden opgenomen via bureau@nvtz.nl

Vragen

Heeft u vragen? Neem contact op via bureau@nvtz.nl of 030-7370085.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen