Voorzitter raad van toezicht

Organisatie: Stichting Arkin
Bezoekadres: Klaprozenweg 111, Amsterdam.
Uiterste reactiedatum: 11 oktober 2021

In verband met het aflopen van de wettelijke termijnen van de huidige voorzitter Jolande Sap ontstaat de vacature van voorzitter RvT per 24 maart 2022 a.s.
De raad van toezicht is dusdanig samengesteld dat ze haar taak naar behoren kan invullen. De leden beschikken over:

 • Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Arkin in het bijzonder;
 • Een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • Het vermogen van de raad van toezicht om onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzicht van elkaar en de raad van bestuur;
 • Een adequate advies en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

 Algemeen profiel van de raad van toezicht als geheel

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Arkin;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen om het beleid van Arkin en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Arkin stellen;
 • Inzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden.

 Specifiek profiel voorzitter raad van toezicht:

 • Beschikt over brede bestuurlijke ervaring op het terrein van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in het sociale domein;
 • Beschikt over ruime toezichthoudende ervaring tevens in de rol van voorzitter; heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 • Heeft diepgaande kennis van en ervaring met good governance, is integer, open en transparant en handelt vanuit de professionele bedoeling van de governance code;
 • Heeft een visie op de toegevoegde waarde van cliëntmedezeggenschap;
 • Beschikt over een verbindende stijl en is sterk in de rol van klankbord en sparringspartner op strategisch niveau. Kan onderwerpen en dilemma’s vanuit verschillende invalshoeken aan de orde stellen en de raad van bestuur kritisch opbouwend bevragen over de lange termijn strategie;
 • Hanteert een goede balans tussen afstand en nabijheid, gaat uit van vertrouwen en beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 • Beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en raad van bestuur;
 • Kan vanuit een gemeenschappelijke visie op governance op coachende wijze bouwen aan het team binnen de RvT en stimuleert hierin de complementariteit, diversiteit & inclusiviteit;
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen;
 • Nabije bekendheid met de GGZ, onder andere als naastbetrokkene van een (ex)-cliënt, is een aanbeveling;
 • Kiest bewust voor deze rol bij Arkin, heeft op dit moment geen conflicterende belangen en verwacht deze ook niet te zullen krijgen.

De voorzitter wordt tevens lid van de remuneratiecommissie.

> Bekijk de volledige vacature.

Bezoldiging
De bezoldiging voor de voorzitter bestaat uit een all inn bedrag van 21.736,- Euro per jaar inclusief reiskosten, vergoedingen, overige onkosten en opleidingskosten. Deze bezoldiging is afgeleid van de voor Arkin geldende WNT norm, waarbij adviezen van de NVTZ in acht zijn genomen.

Procedure
Arkin laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 11 oktober een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan arkin@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Mariëlla Engels op 020-7267274.
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
Een ronde van gesprekken op donderdag 28 oktober tussen 08.30 uur en 13.00 uur.

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl

185
Trefwoorden: Arkin, rvt, vacature, voorzitter
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen