Lid raad van toezicht Kwaliteit en Veiligheid

Organisatie: HOZO
Bezoekadres: Garbialaan 3, Hillegom.
Uiterste reactiedatum: 20 juni 2021

Stichting HOZO
Stichting HOZO is een organisatie voor ouderenzorg in Hillegom. De organisatie bestaat uit 3 moderne woonzorglocaties, een team dat thuiszorg biedt en een verpleegkundig- en behandelteam dat HOZO-breed werkt. Er werken ruim 300 medewerkers en 150 vrijwilligers. HOZO is een uiterst actieve organisatie die de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel heeft. Ons doel is ertoe bijdragen dat de inwoners van Hillegom op een zelfredzame en zo aangenaam en plezierig mogelijke manier invulling kunnen geven aan hun leven.

De ambitie van HOZO zoals vastgelegd in het strategisch plan 2020-2024 is gericht op de verdere transformatie van de woonzorglocaties naar verpleeghuiszorg en het ondersteunen van het langer thuis wonen middels thuiszorg en de ontwikkeling van verpleeghuiszorg thuis. In samenwerking met gemeente, woningbouwcorporatie en ontwikkelaars zijn plannen ontwikkeld om in de woonzorgzones rondom de woonzorglocaties deze ambitie de komende jaren te realiseren. HOZO is financieel gezond. De woonzorgcentra, de thuiszorgtak en de dagverzorging zijn houder van het gouden PREZO-kwaliteitskeurmerk.

Meer informatie over onze organisatie en het organisatiebeleid vindt u op www.hozo.nl.

Profiel lid raad van toezicht Kwaliteit en Veiligheid
De raad van toezicht bewaakt de inhoudelijke koers van HOZO en ziet toe op een verantwoord financieel beheer. De raad van toezicht toetst het beleid van het bestuur vanuit een strategisch perspectief systematisch en permanent tijdens haar tweemaandelijkse vergaderingen met de bestuurder. Daarnaast fungeert de raad als klankbord voor de bestuurder, houdt zich inhoudelijk op de hoogte van het reilen en zeilen van de organisatie en bezoekt de locaties regelmatig. De raad van toezicht heeft beslissingsbevoegdheid bij besluiten die strategisch van aard zijn. De raad van toezicht kenmerkt zich door een open en reflectieve manier van samenwerken.

De raad van toezicht bestaat uit vijf personen die ieder een eigen aandachtsgebied beheersen. Per 1 augustus 2021 ontstaat, door het aftreden van een lid van de raad een vacature. Gelet op de huidige samenstelling van de raad zijn wij op zoek naar een kandidaat met inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van zorg, kwaliteit en veiligheid in de ouderen- en thuiszorg. Gezien de positie van HOZO in de gemeenschap, is gevoel en betrokkenheid bij het houden van toezicht bij een lokale ouderenzorgorganisatie een noodzaak. Binnen de raad van toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de vigerende Zorgbrede Governancecode. Bekendheid hiermee strekt tot aanbeveling. Het lid van de raad van toezicht heeft een academisch werk- en denkniveau en tijd en energie om de functie in te vullen.

Overige functie-eisen

 • Maatschappelijke, regionale betrokkenheid;
 • Kennis van en ervaring met ouderenzorg en bereidheid om zich in de dynamiek van de sector van de ouderenzorg en thuiszorg te verdiepen en in staat om deze ontwikkelingen te vertalen naar kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • In staat om zorginnovatie binnen de organisatie te stimuleren;
 • Overziet het gehele terrein van ‘zorg, kwaliteit en veiligheid’ vanuit zowel het perspectief van de organisatie, de cliënt als de medewerker;
 • Bestuurlijke kwaliteit en een medische of zorginhoudelijke achtergrond en opleiding;
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Het vermogen om vanuit een strategisch perspectief het beleid van HOZO en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een professionele zorgorganisatie stellen;
 • Open, betrokken instelling, de bereidheid om daarop aangesproken te worden dan wel anderen daarop aan te spreken en in staat tot zelfreflectie.

Reageren
Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u vóór 20 juni aanstaande te reageren via l.warmerdam@hozo.nl. Naast uw CV ontvangen wij graag uw brief met uw motivatie.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht dhr. H.G. Waling, tel. 06 51546689.

Een integriteitstoets kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

Staat u al ingeschreven bij NVTZ Zoek+Vind?
Hét platform dat toezichthouders en raden van toezicht op een nieuwe manier bij elkaar brengt.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zoekplusvind.nl

211
Trefwoorden: Hozo, lid, rvt, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen