Vacature

Lid Raad van Toezicht met ICT deskundigheid en een regionale binding

Organisatie: Careaz
Uiterste reactiedatum: 1 oktober 2017

Als gevolg van het vertrek van een van de leden vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn is de Raad van Toezicht van Careaz (Lichtenvoorde) per 1 januari 2018 op zoek naar een nieuw lid. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Careaz, het (strategisch) beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur bij met raad en daad en vervult een toezichtrol, een advies- en klankbordfunctie en een werkgeversrol. De Raad bestaat thans uit zes leden.

 

Profiel

De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van haar samenstelling met een profielschets conform de governance code en evalueert deze periodiek om te bezien of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat hierbij ook te rade bij haar belanghebbenden. Zo nodig wordt de profielschets bijgesteld. Uitgangspunten voor de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn als volgt vastgesteld:

  • Er dient aantoonbare affiniteit te zijn met de zorgsector in het algemeen en met de doelstellingen van Careaz in het bijzonder;

  • Er is sprake van een brede maatschappelijke inbedding en een relevant netwerk;

  • Er is voldoende spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, organisatiekundige en bedrijfskundige achtergronden;

  • De leden van de Raad van Toezicht opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur;

  • Er wordt adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

> Bekijk de hele vacature op www.careaz.nl

 

Careaz
Careaz is een zorgorganisatie in het oosten van de Achterhoek die vanuit kleinschaligheid en lokale betrokkenheid ondersteuning biedt op de terreinen wonen, welzijn, zorg en dienstverlening bij ouderen thuis of zo dicht mogelijk bij huis. Bijdragen aan het levensgeluk van mensen met een kwetsbaar brein, lichaam en/of sociaal netwerk enerzijds en het werkplezier van medewerkers anderzijds, staan voorop. Er werken circa 700 medewerkers in zelforganiserende teams en evenzoveel vrijwilligers weten zich met de organisatie verbonden. Careaz hecht aan professioneel bestuur en toezicht dat zich met overtuiging inzet om verantwoorde (ouderen)zorg aan cliënten in de Oost-Achterhoek te realiseren. De kleinschaligheid van de organisatie vraagt om betrokken toezichthouders, die pragmatisch en professioneel vanuit hun verantwoordelijkheden bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

117
Trefwoorden: Careaz, ICT, vacature
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Opleidingen Inloggen
Thema overzicht