Vacature

Lid Raad van Commissarissen

Organisatie: Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland B.V.
Uiterste reactiedatum: 26 januari 2020

Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG) zoekt een lid raad van commissarissen.

Raad van Commissarissen (RvC)

Conform de landelijke Governancecode voor zorgorganisaties, heeft de RvC de volgende taken:

 • Toezichthouden op de organisatie in algemene zin;
 • Goedkeuren van het jaarplan en de begroting;
 • Advies geven en sparren met de directie over beleid, uitgangspunten en vormgeving van de organisatie;
 • Werkgeverschap van de directie.

De RvC dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden van de RvC ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is samenstelling RvC vastgesteld op vier natuurlijke personen.

De samenstelling van de RvC dient afgestemd te zijn op haar taken en de doelstelling van de organisatie. Binnen de raad zijn de volgende deskundigheden gewenst:

 • huisartsgeneeskundige deskundigheid;
 • juridische deskundigheid;
 • financieel/economische deskundigheid;
 • HRM deskundigheid;
 • deskundigheid bedrijfsvoering in brede zin;
 • bestuurlijke kennis van zorgorganisaties.

Voor het lid van de RvC geldt het volgende profiel:

 • het vermogen en de attitude om voor de directie een klankbord te zijn, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden;
 • vermogen om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen;
 • in staat zijn tot een onafhankelijke en kritische houding naar collega leden van de RvC, directie en coöperatiebesturen;
 • affiniteit met de eerstelijnszorg in het algemeen en huisartsenzorg in het bijzonder;
 • aantoonbare brede maatschappelijke betrokkenheid en een relevant functioneel netwerk.
 • visie op politiek maatschappelijke ontwikkelingen.
 • affiniteit met coöperatieve governance;
 • ruime ervaring als toezichthouder / bestuurder;
 • strategisch inzicht en visievorming;
 • onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit en ondernemerschap.

Daarnaast zijn de volgende competenties van toepassing die voor ieder lid van de RvC gelden:

 • stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
 • is ondernemend en ambitieus, wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken;
 • is context- en procesgericht en heeft een goed analytisch vermogen;
 • functioneert als teamspeler en is verbindend vanuit vertrouwen, transparantie en deskundigheid;
 • weet relaties met anderen aan te gaan door inlevingsvermogen en integer handelen;
 • heeft voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een juiste invulling van de functie.

> Bekijk de volledige vacature.

Alle huisartsen in de regio’s Apeldoorn, Oost-Achterhoek en Zutphen hebben zich krachtig georganiseerd in drie regionale Huisartsencoöperaties. Deze drie coöperaties zijn aandeelhouder van HOOG. HOOG staat garant voor samenhang, samenwerking, ondersteuning en innovatie. HOOG organiseert huisartsenzorg in brede zin, waaronder spoedzorg, ketenzorg diabetes, COPD, CVRM en ouderenzorg en ondersteunt praktijken met POH-Somatiek, POH-GGZ alsook zorginnovatie en ICT.

In de regio’s zijn alle activiteiten van de huisartsenzorg gebundeld, waardoor de huisartsen als groep beter aanspreekbaar zijn voor patiëntenvertegenwoordigers, ketenpartners, zorgverzekeraars en gemeenten. Bovendien kunnen de huisartsen daardoor gezamenlijk beleid ontwikkelen en uitvoeren ten aanzien van zorg, kwaliteit, innovatie, ICT, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging. Tenslotte kunnen huisartsen- en eerstelijnssamenwerkingsverbanden beter worden ondersteund en gefaciliteerd.

Procedure en contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. E.J. Hummel, voorzitter RvC. Met hem kunt u in contact komen via het secretariaat van HOOG, telefoon 085-5363100.

Een motivatie alsmede actueel CV ontvangen wij graag uiterlijk 26 januari 2020. U kunt deze sturen naar HOOG, t.a.v. mevrouw K. Maas, manager HRM, e-mail hrm@hoogzorg.nl.

Bezoek ook onze website: www.hoogzorg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

287
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen