Vacature

Lid raad van toezicht met specifieke aandacht voor het gebied organisatiekunde/HR

Organisatie: Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend
Uiterste reactiedatum: 30 april 2019

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (Stichting AOP) zoekt een nieuw lid voor de raad van toezicht met specifieke aandacht voor het gebied organisatiekunde/HR.

Profiel
Er ontstaat bij de Raad van toezicht van Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend een vacature wegens het rooster van aftreden. Wij zijn op zoek naar een nieuw lid met specifieke aandacht voor het gebied organisatiekunde/HR. Het nieuwe lid zal tevens plaats nemen in de remuneratiecommissie.

De juiste kandidaat herkent zich in de volgende punten:

 • Bewezen bestuurlijke kennis en ervaring op het gebied van organisatiekunde, human resources en zo mogelijk ook op compliance gebied.
 • Teamspeler van een goede statuur en met natuurlijk gezag, een bruggenbouwer en verbinder;
 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Brede maatschappelijke belangstelling;
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Flexibiliteit en bereidheid om voldoende tijd te investeren, zowel t.a.v. het bijwonen als het voorbereiden van vergaderingen;
 • Affiniteit met het netwerk in de regio Waterland.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Beschikken over een relevant netwerk;
 • Integriteit en verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht streeft naar evenwichtigheid in de diversiteit (b.v. man/vrouw) en maatschappelijke oriëntatie van haar leden. Binnen het team dienen de verschillende benodigde expertises geborgd te zijn, maar dient ook sprake te zijn van complementaire competenties.
De raad van toezicht vervult haar taken bezoldigd, gemaximaliseerd tot de hoogte van de geldende vrijwilligersvergoeding zoals de belastingdienst deze onderschrijft.

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend
De afgelopen jaren is het aantal dak- en thuislozen in de regio Waterland flink gegroeid. We zien ook dat de persoonlijke problematiek van dak- en thuisloze inwoners gecompliceerder is geworden. Psychiatrie, verslaving, schulden of verstoorde relaties spelen daarin regelmatig een rol.

Centraal staat de dak- of thuisloze inwoner, die tijdelijk ondersteuning nodig heeft. De context en de eigen kracht van het sociale netwerk bepalen welk arrangement passend is. Dit veronderstelt een vorm van werken die flexibel is en zich verhoudt tot die context.

 
Het Algemeen Opvangcentrum Purmerend verricht zijn werk in het totale veld van mensen die om diverse redenen begeleiding nodig hebben en bij wie als gevolg van hun complexe problematiek sprake kan zijn van verward gedrag. Dit vraagt een open oog voor de eigen (on)mogelijkheden en die van andere partners in het werkgebied, waaronder de gemeente. Verbinden en gebruik maken van elkaars kwaliteiten zijn kernbegrippen.
Bekijk voor meer informatie
http://www.opvangcentrumpurmerend.nl.

Raad van Bestuur
Stichting AOP kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (directeur-bestuurder) die verantwoordelijk is voor de besturing van de organisatie en de uitgezette koers. Tevens is zij verantwoordelijk voor de eigen strategische aandachtsvelden. De eindverantwoordelijkheid voor de continuïteit van de onderneming, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de afweging van de belangen van alle ‘stakeholders’ berust primair bij de directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht op basis van onder meer strategie, begroting, jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.
 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de besturing van de Stichting AOP en op de algemene gang van zaken Stichting AOP. De RvT fungeert als werkgever van de directeur-bestuurder en heeft daarnaast een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder. In de uitoefening van zijn taken ziet de RvT in het bijzonder toe op:

 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de financiële verslaglegging;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers;
 • de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De leden van de RvT zijn maatschappelijk betrokken. De achtergrond van de leden is divers. Ze hebben elk hun eigen deskundigheid en discipline. De leden van de RvT kunnen ten opzichte van elkaar en van de RvB onafhankelijk en kritisch zijn. De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode. Stichting AOP houdt zich als lid van de NVTZ aan de geldende normen voor 'goed' toezichthouderschap. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren.

De RvT vergadert als regel zevenmaal per jaar, deels in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Binnen de RvT zijn er commissies die de raad adviseren.

 • de Auditcommissie, voor financiële zaken en financiële verantwoording;
 • de Remuneratiecommissie, voor de werkgeversfunctie en de toezichthoudende rol bezoldigingsbeleid.

Reageren en meer informatie
Bent u na het lezen enthousiast geworden en denkt u een goede kandidaat te zijn voor deze functie? Stuur dan een motivatiebrief met curriculum vitae naar de heer R. Gans: rgans@consilior.nl, o.v.v. RvT Stichting AOP. Telefonisch kunnen vragen worden gesteld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer A. de Ruig via telefoonnummer 06-51372146. Reacties zijn welkom tot en met 30 april 2019. De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdag 8 mei 2019.

233
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen