Leden commissie werkgeverschap NVTZ

Organisatie: NVTZ
Uiterste reactiedatum: 1 september 2022

De organisatie

De Nederlands Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) is de grootste van de maatschappelijk toezichthoudende verenigingen. Een groeiende vereniging, met ongeveer 1000 aangesloten instellingen en meer dan 5000 individuele leden. De NVTZ is een onafhankelijke en actieve vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. De NVTZ zet zich in voor de behartiging van de belangen van haar leden en de ontwikkeling van de interne toezichtfunctie, in afstemming met de leden van de vereniging, belanghouders zoals ministeries, IGJ, NZa, bestuurders en in aansluiting op de relevante governancecodes. Met en voor toezichthouders en raden van toezicht werkt de NVTZ aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

De vereniging kent een meerjarenbeleidscyclus, in dit kader is het NVTZ Strategisch Beleidsplan (2020-2025) tot stand gekomen. Hierin zijn het veranderende speelveld van zorg en welzijn en de organisatie daarvan belangrijke thema’s. Toenemende netwerkzorg rondom de patiënt, cliënt en burger en regionale inbedding van de zorg hebben hun weerslag op de besturing van de zorg en/of welzijnsorganisaties en daarmee op het intern toezicht. Dit vraagt om nieuwe antwoorden en een andere invulling van de werkgeversrol van de raad van toezicht.

De vereniging heeft een eigen bureau dat het bestuur en de leden ondersteunt in de uitdagingen die door leden zelf en door externe partners worden aangedragen. De leden worden actief bij thema’s betrokken, de NVTZ-academie voorziet in een breed professionaliseringsprogramma en er is een adequate infrastructuur gecreëerd van permanente commissies en ad hoc werkgroepen om het bestuur van de vereniging over de korte en lange termijn thema’s te adviseren. De directeur is functioneel eindverantwoordelijk voor de organisatie en de bedrijfsvoering en legt verantwoording af aan het bestuur.

Een belangrijke uitdaging voor de komende periode is hoe we als NVTZ voor leden uit alle sectoren van zorg en welzijn, in al hun verscheidenheid, van waarde kunnen blijven.

Commissie werkgeverschap

Vanaf 2016 kent de NVTZ de commissie werkgeverschap. Deze commissie heeft destijds de volgende opdracht gekregen: ‘het volgen van de ontwikkelingen rondom de werkgeverstaak van de raden van toezicht in zorg en welzijn en de ontwikkelingen rondom de WNT inzake de bezoldiging van topfunctionarissen en de honorering van toezichthouders. Het geven van advies in deze, waar relevant, aan het bestuur van de NVTZ’. Inmiddels is het aandachtgebied van de commissie gegroeid en verschoven. Naast aandacht voor beloning heeft de commissie geadviseerd over modelstatuten, reglementen en contracten, inrichtingsvragen aangaande de stichting, BV’s en coöperaties en komt er in de komende tijd onder meer een accent te liggen op de brede werkgeversrol.

De commissie bestaat uit tenminste vijf leden en komt vier tot zes keer per jaar bijeen. In samenspraak met de voorzitter, worden de vergaderingen door het bureau voorbereid. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van drie jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens drie jaar.

De structuur

De commissie staat ten dienste van het bestuur van de NVTZ en is een kritisch en multidisciplinaire orgaan dat adviseert over onderwerpen die aan de werkgeversrol van de raad van toezicht zijn gerelateerd. De agenda van de commissie wordt in principe bepaald door vragen afkomstig vanuit het bestuur en bureau. De commissie heeft de vrijheid om ook zelf punten te agenderen.

De thema’s voor de commissie de komende jaren zijn onder andere:

 • Werkgeversrol (smal en breed)
  • Uitleg: smal: werkgeversrol richting bestuur
  • Breed: werkgeversrol naar de hele organisatie en het team van de raad van toezicht
 • Arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder/Duurzaam Arbeidsvoorwaardenbeleid: goed bestuur, goede voorwaarden
 • Arbeidsmarkt: ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Bestuurlijke agenda 2030
 • Netwerkorganisaties en de gevolgen hiervan voor de bestuurder en het interne toezicht
 • Crisismanagement: hoe om te gaan met bestuurlijke crises
 • Datagedreven HR-beleid, duurzame inzetbaarheid medewerkers

De commissie werkgeverschap zoekt deskundige en gedreven

Leden commissie werkgeverschap NVTZ

Omdat een aantal leden van de huidige commissie vanaf de start van de commissie lid zijn en er recent een rooster van aftreden is vastgesteld zijn we op zoek naar vier nieuwe leden voor de commissie werkgeverschap. Ons doel is verschillende sectoren (zoals Ziekenhuizen, GGZ, VVT, Eerstelijn, Welzijn), in de commissie vertegenwoordigd te zien. Ook als u nog niet onmiddellijk beschikbaar bent, maar wel binnen de komende anderhalf jaar, kunt u solliciteren i.v.m. het rooster van aftreden.

We zijn op zoek naar enthousiaste, vooruitstrevende leden, die voldoen aan de volgende vereisten:

Algemene eisen

 • Lid van de NVTZ of actief betrokken bij toezichthouden in zorg en welzijn
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben voor 4 tot 6 commissievergaderingen per jaar en 2 aanvullende bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld ledenvergaderingen of themavergaderingen
 • Voldoet aan de vereiste onafhankelijkheid, vrij van mogelijke belangenverstrengeling en onverenigbaarheden
 • Brede ervaring in verschillende maatschappelijke functies/organisaties
 • Draagt bij aan het verbreden van diversiteit in de vereniging.

Specifieke eisen voor de portefeuilles

 • Kennis van en ervaring met HR/arbeidsrecht, financiën, cultuur, organisatie ontwikkeling
 • Ervaring met en kennis van (mede)zeggenschap: cliëntenraad, ondernemingsraad
 • Affiniteit met innovaties in zorg en welzijn en affiniteit met innovatief HR-beleid
 • Kennis van arbeidsmarktvraagstukken, werving en selectie.

Persoonlijkheidsprofiel

‘Out of the box-denker’ en teamspeler die, samen met de voorzitter en andere leden van de commissie en medewerkers van het bureau, zijn/haar kennis en ervaring wil delen om de leden van de NVTZ verder te helpen als werkgever. Alle thema’s die een Raad van Toezicht als werkgever aangaan, worden besproken. U adviseert en agendeert relevante onderwerpen die in de commissie worden uitgewerkt en verder worden ontwikkeld.

Vergoeding

Leden van de commissie werkgeverschap ontvangen een vergoeding conform de NVTZ- vergoedingenregeling.

Aanvullende informatie

U kunt reageren tot en met uiterlijk 1 september 2022 door een motivatiebrief en cv te sturen naar bureau@nvtz.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.nvtz.nl.

331
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen