Enquête Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg

Op 17 april 2018 geplaatst door

Op 1 januari 2015 is integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg ingevoerd. De vóór die tijd van elkaar gescheiden ziekenhuiskosten enerzijds en honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten anderzijds zijn met ingang van 1 januari 2015 samengevoegd. Het declaratierecht van de geleverde zorgprestaties en de bijbehorende tarieven is exclusief bij de instelling komen te liggen. De ziekenhuisnota’s bevatten geen afzonderlijke vermelding meer van het honorarium van de betrokken medisch specialist. Verder zijn ook de twee afzonderlijke macro budgettaire kaders voor ziekenhuiskosten en honoraria van vrijgevestigde medisch specialisten samengevoegd tot één macrokader voor medisch specialistische zorg.

Het betrof een voor alle betrokken partijen ingrijpende beleidswijziging. Bestaande organisatiemodellen binnen ziekenhuizen hielden op te bestaan en werden vervangen door nieuwe organisatiemodellen en -structuren. Dit leidde in veel gevallen tot andere vormen van samenwerking tussen ziekenhuisbesturen en (vrijgevestigde) medisch specialisten, vaak met een eigen, nieuwe dynamiek. Ook voor het toezicht dat door raden van toezicht wordt uitgeoefend op het bestuur van ziekenhuizen heeft de komst van integrale tarieven in de medisch specialistische zorg gevolgen gehad.
Mede om die reden rapporteert de NZa op verzoek van de minister van VWS - in beginsel jaarlijks - over de ontwikkelingen rondom de integrale bekostiging in de medische specialistische zorg. De NZa doet hiertoe nader onderzoek en legt de resultaten en bevindingen daarvan vast in een monitor. Ook dit jaar zal de NZa een monitor ‘integrale bekostiging in de msz’ publiceren. Publicatie van deze monitor is voorzien in juli van dit jaar. Na het zomerreces zal de minister de Tweede Kamer informeren over de monitor.

 

Verzoek deelname raden van toezicht van ziekenhuizen en ZBC’s

In verband hiermee verzoekt de NZa toezichthouders uit de sectoren ziekenhuizen en ZBC’s een vragenlijst (digitale enquête) in te vullen. Deze neemt zo’n 15 tot 20 minuten in beslag. U kunt de vragenlijst openen door op de onderstaande link te klikken. De NZa stelt het op prijs als u de vragenlijst uiterlijk woensdag 2 mei 2018 wilt invullen.

> Open de vragenlijst

 

Overige informatie

Om een goed beeld te krijgen van de rol van de raden van toezicht rondom het thema ‘integrale tarieven in de medisch specialistische zorg’ stelt de NZa het het op prijs als ook raden van toezicht medewerking verlenen aan dit onderzoek. De NZa heeft vergelijkbare vragenlijsten gestuurd naar de bestuurders van (algemene en categorale) ziekenhuizen en ZBC’s, naar de bestuurders van Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s) en naar de zorgverzekeraars.

De antwoorden die u verstrekt, zijn vertrouwelijk en worden dus ook vertrouwelijk behandeld. Dit betekent, dat de NZa uw antwoorden niet aan derden zal verstrekken. Maar ook, dat in de nog te publiceren monitor de door u gegeven antwoorden op geen enkele manier zijn te herleiden naar uw raad van toezicht, of naar personen die deel uitmaken van, of op een andere manier (administratief, secretarieel, etc.) zijn verbonden aan, uw raad van toezicht.

 

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit verzoek, de vragenlijst, of anderszins, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende personen van de NZa: Dirk van Baar (dbaar@nza.nl), Marieke Hollander (mhollander@nza.nl) of Eline de Kogel (ekogel@nza.nl).

NZa
Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Ziekenhuizen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen