Opleiding

Strategisch partnerschap

Bij waardevol toezicht gaat het naast de procedurele rol vooral om de inhoudelijke betrokkenheid bij bestuurlijke vraagstukken. Bij de toezichtsrol doet de vraag of de organisatie zijn inhoudelijke ambities heeft gerealiseerd – gelukkig – niet meer onder voor de financiële performance. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid of majeure projecten, is meestal al in de aanvangsfase sprake van samenspraak met de bestuurder en inbreng van de raad. Een raad die wacht ‘tot het klaar is’, biedt onvoldoende toegevoegde waarde. De kunst is dan wel om respect te hebben voor ieders eigen rol. Rolvastheid verandert in rolbewustzijn. Dat vraagt wijsheid.

In deze opleiding wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal.

Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er op het gebied van good governance zeker nog vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels bij veel organisaties ook belangrijke stappen in de goede richting zijn gezet. Van voorbeelden waarin de governance op een eigentijdse manier is ingericht en wordt uitgevoerd - de best practices - kunnen we veel leren.

Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. Regels en afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten zowel bij de externe als de interne toezichthouders. Risicomanagement was een populaire opleiding. Om naast aandacht voor de risico’s evenzeer oog te hebben voor de kansen is ruimte nodig voor verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap, zowel in de organisatie tussen bestuur en intern toezicht als buiten de organisatie in de relatie en omgang met stakeholders.

De vernieuwingen dienen vooral gezocht te worden in:

  • Een versterking van het inhoudelijk debat;
  • Nieuwe vormen van verbinding met relevante stakeholders;
  • Het daadwerkelijke invulling geven aan de verantwoording.

De meerwaarde van strategisch partnerschap kan vooral tot uiting komen in de voorkantbenadering (als bestuur en toezicht vroegtijdig met elkaar in gesprek komen). Dan gaat het om het selecteren van belangrijke thema’s voor de komende periode, de brede oriëntatie op belangen en perspectieven en de zogenoemde inclusieve benadering: de betrokkenheid van en dialoog met stakeholders. Het leidt geen twijfel dat ‘inclusief strategisch partnerschap’ tot een sterker innovatief vermogen van de organisatie leidt.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderwerpen

  • Bewustwording van relevante competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid;

  • Nieuwe opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat het inhoudt en wat het kan opleveren.

  • Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons learned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie;

  • Wat dat betekent voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze en hoe bestuur en RvT tot een goed inhoudelijk debat komen;

  • Voorbeelden uit uw eigen praktijk: over uw dilemma’s en hoe daar mee om te gaan.

Kosten

NVTZ-leden: € 495,-
Niet-leden: € 618,75

Deze sessie is bedoeld voor personen die al toezichthouder zijn. Bent u nog geen toezichthouder maar wel oriënterend naar deze functie? Dan verwijzen we u graag naar de "Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn".

Themabank: Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance)
Doelgroep: Minder ervaren, Meer ervaren
Tijdsduur: 1 dag
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Innovatie van governance (keten- en netwerkgovernance)
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen