Prikbord

Deel uw ervaring op het prikbord

Prik een item op uw Prikbord

Reflectiemethode

Reflectiemethodevondst

Methode: Anders besturen, een socicratische visiie op de functie van commissaris en toezichthouder

Omschrijving: Dr G.E. van Vliet; Anders besturen, een socicratische visiei op de functie van commissaris en toezichthouder,

> succes en faalfactoren voor kritisch en effectief samenwerken van toezichthouder en bestuur
> beschrijving sociocratisch bestuursmodel
> profiel toezichthouder nieuwe stijl

Waarom aanbevelingswaardig: > schareholder value, maatschappelijk- en cliëntperspectief is concreet en hanteerbaar centraal gesteld
> gelijkwaardigheid als uitgangspunt biedt een nieuw perspectief op duurzame en constructieve samenwerking vanuit heldere scheiding van taak- en verantwoordelijkheden
> voor iedereen die zich bovendien in sociocratie en consent wil verdiepen

Zorg-/welzijnsinstelling: eigen expertise

U bent de eerste om te reageren.
Kan er contact worden opgenomen voor toelichting? Ja
Naam contactpersoon: Karin Vosters
Contactgegevens: info@karinvosters.nl
06 | 20407824

gesprek/ organisatie begeleider
nl.linkedin.com/in/karinvosters

www.karinvosters.nl
cooperatieexpert.nl
Reflectiemethode
Rixt Heegsma

Reflectiemethodevondst

Methode: Evalueren vanuit waarderend onderzoek

Omschrijving: Waarderend evalueren is een vorm van zelfevaluatie, die ziet en werkt met “dat wat er is”. Dat kan positief of negatief zijn. Het onderzoekende heeft vooral te maken met het stellen van vragen. De principes van de governancecode worden geladen aan de hand van waarderend onderzoek. Het voeren van het gesprek volgens de cyclus van de waarderende onderzoeksmethode is:

Verkennen aan de hand van de governanceprincipes wat is geweest.
Verbeelden: het verleden en heden inspireert tot een toekomstbeeld.
Vormgeven: in deze fase wordt concreet gemaakt wat nodig is om de gedeelde ambitie te bereiken.
Verwezenlijken: afspraken over concrete vervolgstappen

Waarom aanbevelingswaardig: Bij waarderend onderzoeken hoort denken in mogelijkheden en juist dat wat werkt vastpakken en verder uitbouwen. De evaluatie kijkt terug maar is heel nadrukkelijk gericht op de toekomst en het toekomstig handelen. Dus evalueren gecombineerd met leren en ontwikkelen.

Zorg-/welzijnsinstelling: Frion

U bent de eerste om te reageren.
Kan er contact worden opgenomen voor toelichting? Ja
Naam contactpersoon: Rixt Heegsma
Contactgegevens: Rixt.heegsma@h2radvies.nl
Tel. 06- 23838385
Reflectiemethode

Reflectiemethodevondst

Methode: trainees in de RvT - een gouden formule!

Omschrijving: Bij reflectie is het belangrijk dat er vanuit verschillende perspectieven kan worden teruggekeken en geëvalueerd. Een heel verfrissende en leuke manier om input te krijgen van buiten de gangbare denkkaders van de RvT is het werken met trainees in de RvT.
Twee (onderling verschillende) jonge mensen zonder ervaring in bestuur en toezicht, maar die wel
de potentie en ambitie hebben om dat te gaan doen, lopen een jaar lang mee met de RvT inclusief
commissies en werkbezoeken. De vragen die zij stellen, de observaties die zij delen en de gezamenlijke evaluaties tussentijds en aan het eind, leveren waardevolle en soms onverwachte input voor reflectie en zelfevaluatie van de RvT.

Waarom aanbevelingswaardig: Deze reflectievorm is niet eenmalig, maar wordt met zo’n trainee-ship een doorlopend proces. Zo stimuleert het de kwaliteitscyclus van het toezicht.

Lees ook het eindverslag/artikel “trainees in de RvT - een gouden formule!” op de NVTZ-site.

Zorg-/welzijnsinstelling: De Zijlen, instelling voor verstandelijk gehandicapten in de provincie Groningen

U bent de eerste om te reageren.
Kan er contact worden opgenomen voor toelichting? Ja
Naam contactpersoon: Noor van Leeuwen, vice-voorzitter RvT De Zijlen
Contactgegevens: Mobiel: 06-10 170 970
E-mail: info@dezijlen.nl

Alles over zorgvastgoed

Vastgoed is statisch, vraagt om een forse investering en een duidelijke visie. Benieuwd naar de (vroegere) wet- en regelgeving, bekostiging en andere onderwerpen? Lees dan bijgaand document.

U bent de eerste om te reageren.

OMGAAN MET MACHT (in 1 dag!)

Komt u ook op vrijdag 6 oktober naar de masterclass 'Omgaan met Macht' bij Diemen&van gestel? http://www.diemenenvangestel.nl/masterclassomgaan-met-macht/ Macht en tegenmacht: daar gaat het om. De belanghouders (zie NVTZ publicatie) rekenen op ons als toezichthouders. Wij moeten tegenmacht kunnen uitoefenen als het echt nodig is. Daar moeten we ons op voorbereiden. In de masterclass leert u hoe u dat kunt doen. Zoals de ervaren toezichthouder Marco Korff na afloop van de eerste masterclass zei: 'Waarom we er zijn en hoe doen we dat, in 1 dag'. Een waardevolle investering toch? We houden de klassen klein dus wees er snel bij. U bent van harte welkom bij ons, Wilbert de Kroon en ondergetekende.

U bent de eerste om te reageren.

Afbeeldingsresultaat voor atlas van het toezicht

Recensie van een zojuist verschenen naslagwerk over toezicht houden, door Hans Stellingsma - 2017.

Gelijk bij de presentatie van de Atlas van het Toezicht [1] in mei was ik enthousiast. Wat meteen opviel, was dat het een mooi geïllustreerd en vormgegeven boek is. De inhoud blijkt na lezen en in gebruik zo mogelijk nog beter. Het biedt een modern en tamelijk compleet overzicht van het denken over toezicht. 

De auteurs geven in drie hoofdstukken getiteld: 'Het toezicht', 'De raad' en 'De toezichthouder', een panoramisch beeld. Zij staan kort stil bij het ‘Waarom?’ en steken dan door naar wat toezicht houden zo’n beetje inhoudt. Doordat het een uitgave is van het Nationaal Register en de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) tezamen worden er voorbeelden uit de zorgsector gepresenteerd, maar die gelden mutantis mutandis evenzeer voor andere sectoren. Het hoofdstuk over ‘de raad’ herbergt een aantal echte vondsten: als er wordt behandeld dat een raad zich periodiek dient te vernieuwen, stappen de auteurs af van de gebruikelijk term "rooster van aftreden" en introduceren “actualiseringsrooster”! Zij benadrukken daarmee de proactieve houding die een raad aan de dag moet leggen om regelmatig zichzelf te bevragen hoezeer zij is toegerust op de taken die voorliggen. Over de voorzitter: “zet de toon..”, maar “voert niet het hoogste woord.., daar is hij juist zuinig mee”. De suggestie die over de voorzitter wordt gewekt, namelijk dat deze rol binnen een zittingstermijn van vier jaar nog zou kunnen wisselen, is wat mij betreft ten principale een zeer terechte. Of dat in de praktijk dikwijls (vaker dan eens in de paar jaar) zou moeten wisselen, lijkt mij voor discussie vatbaar. 

Terwijl het semantisch zou kunnen lijken, vind ik de zin: “RvT en RvB: geen tegenstanders, maar tegenspelers” (p. 50) treffend. Het gaat er immers om dat het boardteam als geheel steeds vertrekkend vanuit de purpose van de organisatie met elkaar het beste uit elkaar haalt. Dat vergt samenwerking en oefenen. Elkaar respecteren. Nog een voorbeeld van treffende formulering betreft de vaak aangehaalde frase “…niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten als toezichthouder”. De auteurs betuigen terecht dat het andersom misschien wel vaker voorkomt. In de Atlas wordt nog wel gesproken over rolvastheid. Tegenwoordig hanteren wij rolbewustheid, dat is voor de volgende editie een suggestie om over te nemen. De plaat op p. 63 geeft op verfrissende manier weer waar aan gedacht kan worden bij het in governance alom gehanteerde begrip integriteit. Op een dubbelpagina wordt oud-toezicht tegenover nieuw toezicht gezet en geeft als zodanig een soort samenvattende afsluiting van de Atlas (het woord paralogisch heb ik niet zoveel mee, ook niet na de uitleg van de hooggeleerde toelichting hierover bij de presentatie op 19 mei). Al met al een waardige tour de horizon. Ik kan dit werk van harte aanbevelen voor iedere Raad, startend zowel als doorgewinterd. Het op gezette tijden thema’s met elkaar bespreken die in de Atlas worden behandeld, komt de zelfreflectie ten goede.

[1] Bas Baanders en Ton van Zonneveld, Atlas van het Toezicht, een uitgave van de NVTZ en het NR, mei 2017.

U bent de eerste om te reageren.

Abrona gelooft in talenten.

In talenten van medewerkers en cliënten.

En in het samenspel tussen beiden.

Bekijk de film en laat je inspireren!

Abrona is een organisatie voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

U bent de eerste om te reageren.

Ik heb de afgelopen tijd diverse artikelen gelezen over verandering. De artikelen zetten mij steeds weer aan het denken. Wat ik in de artikelen las, herken en ervaar ik. Het botst soms in mijzelf. Wat ontdek ik opnieuw en geef ik weer waarde? Sta ik open voor nieuwe en andere inzichten en heb ik het lef om er voor te gaan? Durf ik het nieuwe en onbekende te betreden! Hier heb ik een blog over geschreven in Markant van mei 2017. Ik nodig u van harte uit om het te lezen en erop te reageren.
 

U bent de eerste om te reageren.

In het blad Markant van begin 2017 doe ik een oproep aan bestuurders om hun eigen accreditatie te omarmen. Bestuurders moeten niet dwarsliggen als het gaat om de beoordeling van de kwaliteit van hun eigen functioneren, en meewerken aan accreditatie.
Organisaties die onderdeel zijn van de proeftuinen voor het vernieuwde Kwaliteitskader geloven in kwaliteit van zorg, in de stimulans van visitatie en willen leren en verbeteren. Een geweldige beweging! Ik doe echter een oproep om een stap verder te gaan. Als bestuurders op organisatieniveau al durven kiezen voor een kwaliteitsrapport en de daarbij behorende visitatie, dan zou ik zeggen: nu ook persoonlijk lef tonen! Geef het voorbeeld! Accreditatie is geen doel op zich, maar een middel. Lees mijn artikel in de bijlage.

U bent de eerste om te reageren.

Toezichthouder worstelt met invulling geven aan praktische dimensie kwaliteit!

In een korte Survey Monkey (132 respondenten) onder toezichthouders in de zorg, komt naar voren dat kwaliteit van zorg in toenemende mate als en intergrale verantwoordelijkheid wordt gezien van de Raad van Toezicht en dat zij actief bezig zijn hier vorm en inhoud aan te geven, maar nog worstelen met hoe ze concreet invulling kunnen geven aan (toe)zicht op kwaliteit van zorg.  Zie bijgaande dokument voor alle resultaten van het onderzoek! mvrg Yvonne van Kemenade

U bent de eerste om te reageren.

'De raad van bestuur van het UMC Utrecht heeft onvoldoende gezorgd voor een veilig en open werkklimaat. Dit heeft er toe geleid dat dagelijkse problemen die zich voordeden niet goed werden besproken en niet opgelost werden. Vandaag publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het rapport ‘Goed bestuur en veilige cultuur: vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand’. (IGZ, 18 april 2017)'

Heeft dit bericht niets met macht te maken volgens U? Lees dan niet verder.

Veel toezichthouders/commissarissen willen vanuit ‘gezag’ handelen. Niet vanuit ‘macht’. Heeft de toezichthouder ‘macht’? Zo ja, wat is die ‘macht’? Hoe verhouden de verantwoordelijkheden in de verschillende rollen (toezichthouder, werkgever, adviseur en netwerker) zich tot ‘macht’? Hoe gaat u om met de door de wetgever aan u gegeven macht? Wanneer en hoe gebruikt u uw ‘macht’ als een overijverige of nalatige bestuurder u niet serieus neemt?
Lastige dilemma’s die wij als toezichthouders allen tegenkomen: u staat niet alleen!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de masterclass 'Omgaan met Macht'  op vrijdag 12 mei. Zie voor meer informatie bij Diemen & van Gestel http://www.diemenenvangestel.nl/masterclassomgaan-met-macht/

U bent de eerste om te reageren.
(onbekend)

Mooi, deze nieuwe website. Zijn er nog meer early adoptors die al rondgekeken hebben op de nieuwe site?
Ben erg benieuwd naar de ervaringen.

Er is 1 reactie.
  • Zojuist rondgekeken op de website,. Mooi en overzichtelijk. Mijn profiel ingevuld, hetgeen nog wel wat gepuzzel kostte. Mijn feedback zojuist verstuurd aan communicatie

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen