Nieuwsbericht

Reactie NVTZ internetconsultatie Uitvoeringsbesluit Wtza

Geplaatst op: 17 juli 2020

Eind mei is het Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorgaanbieders (AMvB Wtza) gepubliceerd voor internetconsultatie. De Wtza moet de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) gaan vervangen. Het bestuur van de NVTZ heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te reageren op de consultatie. De brief is alvast te lezen op de website van de NVTZ en zal vanaf volgende week ook zichtbaar zijn op de website van de overheid. De reactie van de NVTZ is afgestemd met de NVZD en de Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

Samenvattend is de NVTZ verheugd met een Wtza die de (tijdelijke) Wtzi vervangt met het doel de grote toeloop van (al dan niet solistische) zorgaanbieders in goede banen te leiden en daartoe een meldplicht te introduceren. Gezien de versnippering aan toezichtskaders, wet- en regelgeving, beleidsregels en eisen vanuit derden is het een goede zaak dat het ministerie het voortouw neemt bij vraagstukken over goed bestuur en toezicht in de zorg. Gezien de enorme stappen van de afgelopen 10 jaar in aandacht voor governance in het algemeen, en toezicht in het bijzonder is de NVTZ van mening dat de “inrichtingsvrijheid” zo veel als mogelijk gerespecteerd dient te worden. De NVTZ adviseert de wetgever eerst de positie (taak en bevoegdheden) en context (maatschappelijke taak) van bestuur en toezicht in de semipublieke sector helder te krijgen en dan te bezien welke sectorale maatregelen nog nodig zijn ter uitwerking hiervan. Daartoe vraagt de NVTZ uw ministerie de praktijk (waaronder de kosten verbonden aan goed toezicht) zoveel als mogelijk in kaart te brengen alvorens nadere wet- en regelgeving vast te leggen in de voorgestelde AMvB.

U kunt de volledige reactie hier lezen.

 

Om uw reactie op deze pagina te kunnen plaatsen, moet u eerst inloggen.

Heeft u nog geen profiel? Registreer u dan om te kunnen inloggen op onze website.
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen